ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18393 5 10 1 นาย นันทวัฒน์ โชติกลาง สหกรณ์โรงเรียน
2 19436 5 10 2 นางสาว กสิณา นาคสมบูรณ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
3 19447 5 10 3 นางสาว รภีพรรณ ฉิพิมาย เปตอง
4 19461 5 10 4 นาย ชยธร หวังครอบกลาง สวนถาด สวนแก้ว
5 19482 5 10 5 นางสาว เกตน์นิภา ด่านวิไลกิจ สวนถาด สวนแก้ว
6 19489 5 10 6 นางสาว ธีมาพร ยศกลาง สวนถาด สวนแก้ว
7 19504 5 10 7 นาย ฉัตรมงคล ชวนงูเหลือม ช่างอุตสาหกรรม
8 19579 5 10 8 นางสาว เบญจมาศ อุเทนสุด ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
9 19591 5 10 9 นางสาว ไอนภา พังคะบุตร ประติมากรรม
10 19604 5 10 10 นาย ปรีชา ขวัญสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
11 19608 5 10 11 นาย ยศวริศ คงกลาง สหกรณ์โรงเรียน
12 19611 5 10 12 นาย สิทธิเดช ร่มกลาง ช่างอุตสาหกรรม
13 19622 5 10 13 นางสาว กานต์สินี แก้วเพ็ชรมะดัน เปตอง
14 19644 5 10 14 นาย แทนไทย บุญไทยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
15 19677 5 10 15 นางสาว สิริวิมล คบด่านกลาง สวนถาด สวนแก้ว
16 19680 5 10 16 นางสาว อินทิรา น้อยกลาง สวนถาด สวนแก้ว
17 19688 5 10 17 นาย ณัฐวัฒน์ นิ่มกลาง ช่างอุตสาหกรรม
18 19706 5 10 18 นางสาว ชณิกานต์ รัตนภักดี ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
19 19710 5 10 19 นางสาว ชุติกาญจน์ ปลั่งกลาง ประติมากรรม
20 19730 5 10 20 นาย จักรกฤษณ์ แสนมะฮุง เล่านิทานคุณธรรม
21 19733 5 10 21 นาย ธนบดินทร์ ธุรี ออกแบบเทคโนโลยี
22 19734 5 10 22 นาย ธนาธรณ์ ปลายกลาง ยุวบรรณารักษ์
23 19741 5 10 23 นาย พิริยะ รุ่งเนียม ยุวบรรณารักษ์
24 19748 5 10 24 นาย อภิรักษ์ สุขสบาย ช่างอุตสาหกรรม
25 19761 5 10 25 นางสาว ปัญญาพร ระไวกลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
26 19766 5 10 26 นางสาว ภัทรณริกา เหล็กกลาง ลีลาตานี
27 19783 5 10 27 นาย พงษ์อนันต์ มีดี นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
28 19792 5 10 28 นาย ศุภโชค แก้วละเอียด ศิลป์สร้างสรรค์
29 19847 5 10 29 นางสาว ปาวิตา ท่ากลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
30 19889 5 10 30 นางสาว ธัญญลักษณ์ บุญรอด สวนถาด สวนแก้ว
31 20679 5 10 31 นางสาว จิราลักษณ์ พร้าวหอม สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
32 22072 5 10 32 นาย บัญญพนต์ กุดกลาง สวนถาด สวนแก้ว
33 22073 5 10 33 นาย ศักดิ์นรินทร์ สวยกลาง Cover Dance
34 22075 5 10 34 นางสาว อรวรรณ จงคลาดกลาง ลีลาตานี