ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 19349 5 1 1 นาย วรินธร จิตกลาง หุ่นยนต์
2 19351 5 1 2 นาย อัฏฐะวี บัวยะฤทธิ์ หุ่นยนต์
3 19357 5 1 3 นางสาว ชลธาร พนมเขตร์ Sudoku
4 19367 5 1 4 นางสาว แพรวา ยาดี Crossword ม.ปลาย
5 19379 5 1 5 นางสาว อัฏฐะฐิตา บัวยะฤทธิ์ Social Shot Film.
6 19382 5 1 6 นาย เจษฎากรณ์ สุขกลาง หุ่นยนต์
7 19395 5 1 7 นางสาว จิดาภา จันทร์สว่าง กีตาร์พาเพลิน
8 19396 5 1 8 นางสาว ณัฏฐธิดา ซอนจำปา ดาราศาสตร์
9 19397 5 1 9 นางสาว ณัฐณิชา เมืองกลาง ดาราศาสตร์
10 19402 5 1 10 นางสาว ปานไพลิน หว้าร่มไทร โครงงานประสานใจ
11 19404 5 1 11 นางสาว พรสุรีย์ ตับกลาง ดาราศาสตร์
12 19409 5 1 12 นางสาว สุจิตรา ศรีสัย ดาราศาสตร์
13 19412 5 1 13 นางสาว อารยา หมอสำฤทธิ์ ดาราศาสตร์
14 19705 5 1 14 นางสาว จิรนันท์ โกนสูงเนิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
15 19713 5 1 15 นางสาว ณัฐกฤตา สามสี Sudoku
16 19810 5 1 16 นางสาว วริศรา เปรี่ยมพิมาย กีตาร์พาเพลิน
17 19893 5 1 17 นางสาว พิมพ์ชนก ประสมทรัพย์ สภานักเรียน
18 19900 5 1 18 นางสาว อัญชลี ป้องศรี อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
19 22002 5 1 19 นาย โชคประสิทธิ์ กุลนอก หุ่นยนต์
20 22003 5 1 20 นาย ธีณพัฒน์ สาทกลาง กีตาร์พาเพลิน