ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20156 4 9 1 นางสาว ชุติมา แสงมาศ สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
2 20170 4 9 2 นางสาว เยาวลักษณ์ จอมกระโทก สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
3 20253 4 9 3 นางสาว ปารวี แก้วดวงตา หนังสือเล่มเล็ก
4 20261 4 9 4 นางสาว สรวรรณ กึนสันเทียะ หนังสือเล่มเล็ก
5 20274 4 9 5 เด็กชาย บุคอรี เกื้อชาติ ออกแบบเทคโนโลยี
6 20287 4 9 6 นาย อัครวินท์ แพทย์กลาง ออกแบบเทคโนโลยี
7 20307 4 9 7 นางสาว สุภาวดี เสมาทอง เพชรภาษาไทย
8 20392 4 9 8 นางสาว วันธิดา แจ้งคำ ยุวบรรณารักษ์
9 20396 4 9 9 นางสาว สุภาวดี เผยกลาง ยุวบรรณารักษ์
10 20439 4 9 10 นางสาว วีรภัทรา ทาทอง เพชรภาษาไทย
11 20473 4 9 11 นางสาว ธนัชชา วุฒิพงษ์เดชา วงโยธวาทิต
12 20481 4 9 12 นางสาว ภวิกา เฉยกลาง สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
13 20499 4 9 13 เด็กชาย ปฐมชัย ศรีทองสุข E-Sport
14 20553 4 9 14 เด็กชาย สรศักดิ์ วงษา E-Sport
15 20557 4 9 15 เด็กชาย อโนทัย มีถาวร นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
16 20642 4 9 16 นาย วัลวาริ์ งัดเกาะ E-Sport
17 22731 4 9 17 นาย กัณฑพล ชำนาญกลาง ยุวบรรณารักษ์
18 22732 4 9 18 นาย ณัฐพล กองสันเทียะ E-Sport
19 22733 4 9 19 นางสาว กัญญาณัฐ เมืองกลาง หนังสือเล่มเล็ก