ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20073 4 7 1 นางสาว ณัฐวรา กิ่งแก้วกลาง สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
2 20083 4 7 2 นางสาว มาริสา สุขพันธ์ ธนาคารโรงเรียน
3 20184 4 7 3 นาย ธำรงศ์ชัย วงศ์สินธุ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
4 20202 4 7 4 นางสาว ชัญญานุช แสนสุข สีน้ำ (ม.4-6)
5 20215 4 7 5 เด็กหญิง รชกร ศรีธรรมพงษ์ สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
6 20257 4 7 6 นางสาว ภัณฑิรา ร่วมรัตน์ หนังสือเล่มเล็ก
7 20263 4 7 7 นางสาว สุมิตา จิตต์กลาง หมากฮอส
8 20303 4 7 8 นางสาว วราภรณ์ อ่อนใจดี ละครสั้น Skit
9 20304 4 7 9 นางสาว วิภาวี เปรี่ยมสูงเนิน ละครสั้น Skit
10 20309 4 7 10 นางสาว อนุศรา แก้วจอหอ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
11 20320 4 7 11 นาย ธนดล ญาติโพธิ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
12 20322 4 7 12 นาย ธรรมรักษ์ ศรีอัดชา นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
13 20348 4 7 13 นางสาว วิมลทิพย์ เทากระโทก นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
14 20353 4 7 14 นางสาว อริษา คิดรอบ นาฏศิลป์ไทย
15 20358 4 7 15 นาย กฤษดา โคนจอหอ สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
16 20394 4 7 16 นางสาว สุพรรณี สำเนากลาง หมากฮอส
17 20397 4 7 17 เด็กหญิง อักษิกา โสภณชัยเจริญ หมากฮอส
18 20408 4 7 18 นาย ธงไทย สุรินทร์ต๊ะ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
19 20426 4 7 19 นางสาว จุฑาภรณ์ พรมสอน คณิตศิลป์
20 20427 4 7 20 นางสาว ชนันพร ผิวทองหลาง คณิตศิลป์
21 20429 4 7 21 นางสาว นิศา ญาติกลาง คณิตศิลป์
22 20433 4 7 22 นางสาว พิมลภา มุ่งภู่กลาง คณิตศิลป์
23 20437 4 7 23 นางสาว วิชญาดา แย้มกลาง คณิตศิลป์
24 20442 4 7 24 นางสาว สิริวิมล ซุ่นกลาง คณิตศิลป์
25 20444 4 7 25 นางสาว เสาวลักษณ์ หมั่นธุระ หมากฮอส
26 20449 4 7 26 นาย คณิติน ทูเกาะ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
27 20453 4 7 27 นาย ธนากร เหลือกลาง หมากฮอส
28 20466 4 7 28 นาย ธีรศักดิ์ เสนาะกลาง ฟุตซอล
29 20489 4 7 29 นางสาว สุภาพร เกล็ดงูเหลือม ศิลปะไทย
30 20502 4 7 30 นาย พลภัทร์ เทียมกลาง นาฏศิลป์ไทย
31 20600 4 7 31 นาย สมนึก เกมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
32 20655 4 7 32 นางสาว ณัฐภรณ์ บัวขาว ธนาคารโรงเรียน
33 20667 4 7 33 นางสาว ศศิกานต์ พิลารัตน์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
34 22101 4 7 34 นางสาว ธนภรณ์ มะโนรัตน์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
35 22725 4 7 35 นาย พัฒนรัตน์ กันดี สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
36 22726 4 7 36 นางสาว จุฑาทิพย์ โพธิ์งาม คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
37 22727 4 7 37 นางสาว ณัชชา ธงกลาง สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
38 22728 4 7 38 นางสาว ตวงรัตน์ ชิดการ คณิตศิลป์