ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20066 4 6 1 เด็กชาย วรวุฒิ งามจันอัด สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
2 20079 4 6 2 นางสาว ปุญชรัสมิ์ ชำนาญนาค สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
3 20091 4 6 3 นางสาว โสภิตา นาราช สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
4 20093 4 6 4 นางสาว อภิญญา ปั่นฟัก สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
5 20105 4 6 5 นางสาว จิตรดา แก้วประเสริฐ ภาษาพาสาร
6 20129 4 6 6 นางสาว อารยา ด้วงกลาง ภาษาพาสาร
7 20178 4 6 7 นาย เกียรติภูมิ มุ่งจองกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
8 20198 4 6 8 เด็กชาย อนันดา นิยมพงษ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
9 20209 4 6 9 นางสาว ปรางดาว ประจงกลาง มารยาทไทย
10 20210 4 6 10 นางสาว พัชราภา กำเนิดกลาง สภานักเรียน
11 20218 4 6 11 นางสาว สุพิชญา โดนสูงเนิน มารยาทไทย
12 20235 4 6 12 นาย เพทาย ทากลาง ยุวบรรณารักษ์
13 20247 4 6 13 เด็กหญิง ทัศนียา ประจงกลาง มารยาทไทย
14 20251 4 6 14 นางสาว นิลมณี ภูดงน้อย มารยาทไทย
15 20286 4 6 15 นาย สุทธิรักษ์ จำกลาง พยาบาล
16 20291 4 6 16 นางสาว จารุวรรณ ลานวิชัย นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
17 20297 4 6 17 เด็กหญิง ประกายมาศ รุ่มเริง พยาบาล
18 20321 4 6 18 นาย ธนากร โขนกระโทก คำคม
19 20405 4 6 19 นาย จักรพันธ์ หมอกโคกสูง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
20 20438 4 6 20 นางสาว วิลาวัลย์ อินกลาง สภานักเรียน
21 20470 4 6 21 นางสาว กิลิสรา คงพิทยาพันธุ์ คำคม
22 20478 4 6 22 เด็กหญิง ปิยพร หร่ายกลาง คำคม
23 20484 4 6 23 นางสาว วันวิสา ชมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
24 20537 4 6 24 นาย คงฤทธิ์ ด่านกระโทก นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
25 20563 4 6 25 นางสาว ชนิกาญจน์ ชุ่มหมื่นไวย์ คำคม
26 20635 4 6 26 นาย ธนากร ศรีสูงเนิน ออกแบบเทคโนโลยี
27 20654 4 6 27 นางสาว ฐิตาพร งามจันอัด สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
28 20659 4 6 28 นางสาว นิศารัตน์ ผายกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
29 20660 4 6 29 นางสาว บวรรัตน์ เมี้ยนกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
30 20662 4 6 30 นางสาว พรรณธิภา ตุ้มทอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
31 20665 4 6 31 นางสาว รุ่งทิวา ไชยสงโท สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
32 20666 4 6 32 นางสาว วรรณวิสา จุ่มกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
33 22721 4 6 33 นาย ณัฐพงศ์ เเนบกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
34 22722 4 6 34 นาย ศรายุทธ แผนกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee
35 22723 4 6 35 นางสาว มนัสนันท์ จองกลาง คณิตศิลป์
36 22724 4 6 36 เด็กหญิง สุณัฐ​ดา​ มุ่งคีมกลาง​ มารยาทไทย