ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20109 4 4 1 นางสาว ณัฏฐณิชา ชนะชัยตระกูล เล่านิทานคุณธรรม
2 20113 4 4 2 นางสาว บุญนิดา พิมพ์ปรุ ยุวบรรณารักษ์
3 20116 4 4 3 นางสาว ปิยดา เครือแพ ดาราศาสตร์
4 20134 4 4 4 นาย ธนกฤต วงค์ตาขี่ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
5 20145 4 4 5 นาย สมบูรณ์ ฤทธิรงค์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
6 20168 4 4 6 นางสาว ภัฎฐริณีย์ ขาวประเสริฐ คุ้มครองผู้บริโภค
7 20199 4 4 7 เด็กหญิง คตญา อ๋องพู่ ยุวบรรณารักษ์
8 20211 4 4 8 เด็กหญิง พีรดา ขมโคกกรวด เล่านิทานคุณธรรม
9 20231 4 4 9 นาย ปฏิภาณ โพธิ์ชัย E-Sport
10 20254 4 4 10 นางสาว ปิยะธิดา ศิลประกอบ ยุวบรรณารักษ์
11 20288 4 4 11 นางสาว กรกมล มาตรนอก พยาบาล
12 20305 4 4 12 นางสาว ศิริพร น่วมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
13 20319 4 4 13 นาย ธนกร มูลทองหลาง เครื่องบินพลังยาง
14 20334 4 4 14 นางสาว กฤติยาภรณ์ อนุกูล นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
15 20339 4 4 15 นางสาว ญาณิศา ซื่อสัตย์ ดาราศาสตร์
16 20395 4 4 16 เด็กหญิง สุพิชฌา สานคล่อง คำคม
17 20432 4 4 17 นางสาว พัชชา ยุทไธสง นาฏศิลป์ไทย
18 20443 4 4 18 นางสาว สุพิมผกามาศ ภาระกุล ลีลาตานี
19 20469 4 4 19 นางสาว กัลย์สุดา ถ้ำกลาง คำคม
20 20479 4 4 20 นางสาว ปิยะธิดา ห่างกลาง Math Bingo
21 20509 4 4 21 นาย อภิรักษณ์ คนยั้ง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
22 20511 4 4 22 นาย อาณัฐ จ่าแก้ว นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
23 20559 4 4 23 นางสาว กวินทิพย์ พิศตะคุ ดาราศาสตร์
24 20567 4 4 24 นางสาว ธันญลักษณ์ สระกลาง ดาราศาสตร์
25 20577 4 4 25 นางสาว สุธิมา จี่พิมาย ดาราศาสตร์
26 20586 4 4 26 นาย ชณนพ ทำพล นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
27 20605 4 4 27 นางสาว เกศมณี ขอกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
28 20625 4 4 28 เด็กหญิง อิสริญาภรณ์ สงวนบุญ รักษ์วรรณคดี
29 20658 4 4 29 นางสาว นันท์นภัส ถาดจังหรีด เวทคณิต
30 20695 4 4 30 เด็กหญิง ปรางค์วิไล วีระวงศ์รัตนศิริ สีน้ำ (ม.4-6)
31 22711 4 4 31 นาย ธนากร บอกขุนทด นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
32 22712 4 4 32 นางสาว นํ้าเพชร อนุภาพ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
33 22713 4 4 33 นางสาว พัชราภา คลองบ่อ ของเล่นวิทยาศาสตร์
34 22714 4 4 34 นางสาว ภัทรจาริน ปานนอก สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
35 22715 4 4 35 นางสาว มณีรัตน์ โพธิ์กลาง คุ้มครองผู้บริโภค
36 22716 4 4 36 นางสาว ศศิกาญจน์ สันกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)