ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 18728 4 3 1 นาย กัมปนาท สิงห์แพ นักศึกษาวิชาทหาร
2 18731 4 3 2 นาย ธนพร มุ่งจงรักษ์ นักศึกษาวิชาทหาร
3 18736 4 3 3 นาย ภูริภัทร บัวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
4 19080 4 3 4 นาย ธนพล จาดโห้ นักศึกษาวิชาทหาร
5 19223 4 3 5 นาย ชยุตพงศ์ เหวขุนทด ไหมพรมพาเพลิน
6 19343 4 3 6 นาย ภานุพงศ์ เรืองบุญ นักศึกษาวิชาทหาร
7 21362 4 3 8 นาย สุพราษ์ มุ่งฝอยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
8 18755 4 3 9 นางสาว สุภาวดี แนวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
9 18780 4 3 10 นางสาว สุดารัตน์ พูนนอก คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
10 18821 4 3 11 นางสาว ปิ่นอนงค์ จงกลาง ไหมพรมพาเพลิน
11 18822 4 3 12 นางสาว พรพิมล พรหมกลาง ไหมพรมพาเพลิน
12 18823 4 3 13 นางสาว พัชรพร ศรีทองหลาง ไหมพรมพาเพลิน
13 18828 4 3 14 นางสาว ศิษฏา นิ่มบุญ ไหมพรมพาเพลิน
14 18870 4 3 15 นางสาว ปรีชญา ไทยมณี นักศึกษาวิชาทหาร
15 18912 4 3 16 นางสาว นราทิพย์ ผันเขียว ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
16 18925 4 3 17 นางสาว ศิริวรรณ ศรีวรสาร ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
17 18958 4 3 18 นางสาว ชลลดา ศรีด่านกลาง Club Com
18 19050 4 3 19 นางสาว เจนจิรภรณ์ วงษ์อุดร คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
19 19057 4 3 20 นางสาว ณัฐกมล แสนกลาง คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
20 19068 4 3 21 นางสาว สิริยากร เพ็ชร์โย คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
21 19116 4 3 22 นางสาว พรพิมล แสงคำ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
22 19152 4 3 23 นางสาว ดวงมณี คีรีกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
23 19153 4 3 24 นางสาว ดวงพร ปิ่นแคน คอมพิวเตอร์
24 19165 4 3 25 นางสาว สิริวรรณ สะเดา นักศึกษาวิชาทหาร
25 19203 4 3 26 นางสาว ปฐมาวดี ศรีกลาง นาฏศิลป์ไทย
26 19212 4 3 27 นางสาว วชิราภรณ์ ศาลากลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
27 19213 4 3 28 นางสาว วรรณิดา นิลจอหอ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
28 19254 4 3 29 นางสาว วรากร เถื่อนสันเทียะ ไหมพรมพาเพลิน
29 19336 4 3 30 นางสาว สุชานาถ ปัทมสุวรรณ ไหมพรมพาเพลิน
30 21363 4 3 31 นางสาว กรวีร์ กอพลูกลาง ภาษาจีนหรรษา
31 21364 4 3 32 นางสาว ณัฐธิดา ดั้งขุนทด เล่านิทานคุณธรรม
32 21365 4 3 33 นางสาว ทัศศิริ นันตะโน ไหมพรมพาเพลิน
33 21367 4 3 35 นางสาว รัตนาภรณ์ เพียรจันอัด งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
34 21368 4 3 36 นางสาว สุกัญญา ศรีวิไล ไหมพรมพาเพลิน