ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20080 4 3 1 นางสาว พรไพรินทร์ ขอมีกลาง เพลงคุณธรรม ม.ปลาย
2 20088 4 3 2 เด็กหญิง สิริมา ขันโคกกรวด สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
3 20102 4 3 3 เด็กชาย อัษฎาวุธ เผ่าหัวสระ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
4 20108 4 3 4 นางสาว ชัญชนก จงอาจกลาง ดาราศาสตร์
5 20167 4 3 5 นางสาว ปิยะวรรณ บ่มทองหลาง สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
6 20175 4 3 6 เด็กหญิง อลิษา เสริมใหม่ สื่อสารภาษาอังกฤษม.ปลาย
7 20214 4 3 7 นางสาว ยุวรีรัตน์ กุสันเทียะ Sudoku
8 20246 4 3 8 นางสาว ตะวันฉาย กมลกลาง หนังสือเล่มเล็ก
9 20260 4 3 9 เด็กหญิง วรินยุพา นิลนพ หมากฮอส
10 20269 4 3 10 เด็กชาย จักรินทร์ พิมเสน นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
11 20284 4 3 11 เด็กชาย สันติสุข น่วมกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
12 20290 4 3 12 เด็กหญิง กานต์สิริ ม่วงกลาง พยาบาล
13 20295 4 3 13 นางสาว ทิพย์จุฑา ญาติโพธิ์ การแปรรูปอาหาร
14 20323 4 3 14 นาย ธาม สรรพวุธ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
15 20342 4 3 15 นางสาว นมัสสิกา สัญญาถนอมรัช ดาราศาสตร์
16 20361 4 3 16 นาย จิรวัฒน์ แจ่มผล นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
17 20379 4 3 17 เด็กหญิง จิรนันท์ กลอนกลาง หมากฮอส
18 20398 4 3 18 นางสาว อัจฉรา นาทันลิ หมากฮอส
19 20404 4 3 19 นาย จริยธรรม มงคลเดหา นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
20 20476 4 3 20 นางสาว ปลายตะวัน นิยมนา เพชรภาษาไทย
21 20560 4 3 21 นางสาว กัญญาวีร์ คงกลาง คำคม
22 20612 4 3 22 นางสาว นริศรา นากลาง หมากฮอส
23 20669 4 3 23 เด็กหญิง ศิริพร เกตุป่ากะพี้ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
24 22699 4 3 24 นาย ภานุวัฒน์ แสงคำ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
25 22700 4 3 25 นาย วรเมธ เล็งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
26 22701 4 3 26 นาย หาญณรงค์ ตะสันเทียะ Math Bingo
27 22702 4 3 27 นางสาว กนกกาญจน์ พันธ์ทอง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
28 22703 4 3 28 นางสาว กันนิกา ฟันงูเหลือม พับเหรียญโยนทาน
29 22704 4 3 29 นางสาว ชลิตา เกาะด่านกลาง สีน้ำ (ม.4-6)
30 22705 4 3 30 เด็กหญิง ณัฐพร บุญศรีรัมย์ ศิลป์สร้างสรรค์
31 22706 4 3 31 นางสาว พิชญาภา จันทรวาด พับเหรียญโยนทาน
32 22707 4 3 32 นางสาว มณีรัตน์ คุณพาที สีน้ำ (ม.4-6)
33 22708 4 3 33 นางสาว สุชานาถ น้อยกลาง Math Bingo
34 22709 4 3 34 นางสาว สุนิษา แก้วตะพาน นาฏศิลป์ไทย
35 22710 4 3 35 นางสาว อรปรียา จงจอหอ Math Bingo
36 20096 4 3 36 นาย นริศ บุญแก้ว นักกฎหมายน้อย