ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20068 4 14 1 นางสาว กวิสรา ทองพิมพ์ ฟุตซอล
2 20148 4 14 2 นาย อติชาติ สร้างกลาง หุ่นยนต์
3 20234 4 14 3 นาย พีรพัฒน์ จักรนิรันดร์กุล E-Sport
4 20240 4 14 4 นาย ศุภวิทย์ ถึงกลาง E-Sport
5 20252 4 14 5 นางสาว บุษกร เข็มสว่าง ฟุตซอล
6 20258 4 14 6 นางสาว ภูษณิศา ช่อกลาง โครงงานอาชีพ
7 20265 4 14 7 เด็กหญิง อาทิตยา หิรัญเขว้า ฟุตซอล
8 20330 4 14 8 เด็กชาย ศักรินทร์ นกกลาง นาฏศิลป์ไทย
9 20344 4 14 9 นางสาว แพรวา วรรณประเสริฐ นาฏศิลป์ไทย
10 20346 4 14 10 นางสาว ลีลาวดี โรคารักษ์ นาฏศิลป์ไทย
11 20356 4 14 11 เด็กชาย กนกพล ไพดีพะเนาว์ หุ่นยนต์
12 20382 4 14 12 นางสาว ทิพย์มณฑา ฉิพิมาย วาดเส้น (Drawing)
13 20389 4 14 13 นางสาว วรลักษณ์ จุมพิฎกะพันธุ์ วาดเส้น (Drawing)
14 20402 4 14 14 นาย กฤษตพจน์ จาดพิมาย วงโยธวาทิต
15 20403 4 14 15 นาย เกษมสันต์ เพ็งกลาง วงโยธวาทิต
16 20406 4 14 16 นาย ณัฐกร กลางจอหอ ภาษาพาสาร
17 20413 4 14 17 นาย ยุทธการ มีสูงเนิน ภาษาพาสาร
18 20430 4 14 18 นางสาว เบญญาภา ขุนแก้วพะเนา ฟุตซอล
19 20477 4 14 19 นางสาว ปัทมาพร เชาว์กลาง โครงงานอาชีพ
20 20483 4 14 20 เด็กหญิง วรรวิสา โสดามุข โครงงานอาชีพ
21 20485 4 14 21 เด็กหญิง วิชญาพร ชิดจันอัด โครงงานอาชีพ
22 20507 4 14 22 เด็กชาย อชิระ วัดกลาง นาฏศิลป์ไทย
23 20518 4 14 23 นางสาว จีราภรณ์ ตีบกลาง หนังสือเล่มเล็ก
24 20522 4 14 24 นางสาว ดลพร ลอมะณี หนังสือเล่มเล็ก
25 20530 4 14 25 นางสาว วรกมล ขีดกลาง หนังสือเล่มเล็ก
26 20541 4 14 26 นาย ชูเกียรติ แคล้วภัย สหกรณ์โรงเรียน
27 20566 4 14 27 นางสาว ฐิดาภา เขียนโคกกรวด โครงงานอาชีพ
28 20574 4 14 28 นางสาว วรัญญา ผันโพธิ์ โครงงานอาชีพ
29 20576 4 14 29 นางสาว ศิริพร ไชยรัตน์ โครงงานอาชีพ
30 20580 4 14 30 นางสาว อรวี แปกลาง สีน้ำ (ม.4-6)
31 21416 4 14 31 นางสาว มนัสนันท์ เพาะกลาง สีน้ำ (ม.4-6)
32 22765 4 14 32 นาย อภิรักษ์ ขออ่อนกลาง ฟุตซอล
33 22766 4 14 33 นางสาว กัณฑิมา เเก้วกลาง หนังสือเล่มเล็ก
34 22767 4 14 34 เด็กหญิง นริศรา ขันตี พับเหรียญโยนทาน
35 22768 4 14 35 เด็กหญิง สุภาภร เนียนพลกรัง พับเหรียญโยนทาน