ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20071 4 1 1 นางสาว ณัชชา พรหมเทพาพิทักษ์ สวนถาด สวนแก้ว
2 20072 4 1 2 นางสาว ณัฐณิชา จงเพ็งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
3 20084 4 1 3 เด็กหญิง ริญญ์รภัส ภูริเอกวีรพงศ์ สวนถาด สวนแก้ว
4 20086 4 1 4 นางสาว ศิริญากรณ์ ศรีสุขกลาง ดนตรีไทย
5 20090 4 1 5 นางสาว สุชานรี อำภาผล ดนตรีไทย
6 20092 4 1 6 นางสาว อภิญญา ถาบุญเรือง สีน้ำ (ม.4-6)
7 20097 4 1 7 เด็กชาย ปรเมษฐ์ แสงสารพันธ์ เวทคณิต
8 20101 4 1 8 เด็กชาย อภิสิทธ์ จงกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 1)
9 20112 4 1 9 นางสาว นราทิพย์ ระไวกลาง ดาราศาสตร์
10 20114 4 1 10 นางสาว ปรียาภรณ์ เตจารมณ์ ภาษาพาสาร
11 20117 4 1 11 นางสาว ปิยธิดา คงบรรทัด การแปรรูปอาหาร
12 20118 4 1 12 นางสาว พัณณิตา จงสุขกลาง สวนถาด สวนแก้ว
13 20119 4 1 13 นางสาว พิชยา ศัตรูพินาศ สวนถาด สวนแก้ว
14 20120 4 1 14 นางสาว พิมพ์กมล แครงกลาง สวนถาด สวนแก้ว
15 20121 4 1 15 นางสาว ภัทรธิดา กมลกลาง การแปรรูปอาหาร
16 20122 4 1 16 นางสาว วชิราภรณ์ จอมพุดซา ดาราศาสตร์
17 20123 4 1 17 เด็กหญิง วิลาสินี ฤทธิ์ไธสง ภาษาพาสาร
18 20124 4 1 18 นางสาว ศิรประภา พุฒนอก การแปรรูปอาหาร
19 20125 4 1 19 นางสาว สาวิกา บรรจงฤทธิ์ สวนถาด สวนแก้ว
20 20126 4 1 20 นางสาว สิขรินทร์ มงคล ดาราศาสตร์
21 20128 4 1 21 เด็กหญิง สุภาพร รสจันทร์ ภาษาพาสาร
22 20135 4 1 22 เด็กชาย ธนภัทร์ จงสุขกลาง ดาราศาสตร์
23 20383 4 1 23 เด็กหญิง ธนพร สมนึก ดาราศาสตร์
24 22181 4 1 24 เด็กชาย ชาติสิริ เปียโคกสูง สวนถาด สวนแก้ว