ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21039 3 9 1 เด็กชาย กฤษกร แนวกลาง เพลงคุณธรรม ม.ต้น
2 21040 3 9 2 เด็กชาย ฉัตรดนัย จันทวีระ ช่างออกแบบ
3 21041 3 9 3 เด็กชาย ณภัทร ตีบกลาง เพลงคุณธรรม ม.ต้น
4 21042 3 9 4 เด็กชาย ณัฏสิทธิ์ จงเจริญสมบัติ เพลงคุณธรรม ม.ต้น
5 21043 3 9 5 เด็กชาย ณัฐติพงศ์ สวนเมือง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
6 21044 3 9 6 เด็กชาย ณัฐวุฒิ หวังรุมกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
7 21045 3 9 7 เด็กชาย ทินภัทร ทองแหลม สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
8 21046 3 9 8 เด็กชาย พงศ์ธร มิตรขุนทด ฟุตซอล
9 21047 3 9 9 เด็กชาย วรพล นิ่มกลาง แอนิเมชั่น
10 21049 3 9 10 เด็กชาย วัทธิกร ชุมไธสง แอนิเมชั่น
11 21050 3 9 11 เด็กชาย ศรายุทธ กุตัน เปตอง
12 21051 3 9 12 เด็กชาย ศุภณัฐ อันทฤทธิ์ แอนิเมชั่น
13 21052 3 9 13 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แปกลาง เปตอง
14 21053 3 9 14 เด็กชาย สุรศักดิ์ ลาภขุนทด สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
15 21054 3 9 15 เด็กชาย อติกันต์ คิดสงวน E-Sport
16 21055 3 9 16 เด็กชาย อติชาตเดโช หนุนกลาง E-Sport
17 21056 3 9 17 เด็กชาย อธิชา เงินใส เปตอง
18 21057 3 9 18 เด็กชาย อมรเทพ สันกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
19 21058 3 9 19 นาย อัครพนธ์ รินสาร ฟุตซอล
20 21059 3 9 20 เด็กชาย อัษฎายุธ เกินกลาง เพลงคุณธรรม ม.ต้น
21 21060 3 9 21 เด็กหญิง จันทิมา โชติจันทร์ ละครญี่ปุ่น
22 21061 3 9 22 เด็กหญิง จิราพัชร กองแก้ว งานสวนพฤกษศาสตร์
23 21062 3 9 23 เด็กหญิง จุไรรัตน์ คูณกลาง นาฏศิลป์ไทย
24 21063 3 9 24 เด็กหญิง ชนิดาภา ตับกลาง ละครญี่ปุ่น
25 21064 3 9 25 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา นามกลาง เปตอง
26 21065 3 9 26 เด็กหญิง ณัฐธิดา มูลพิมาย การแปรรูปอาหาร
27 21066 3 9 27 เด็กหญิง ดวงจันทร์ เกาะด่านกลาง ละครญี่ปุ่น
28 21067 3 9 28 เด็กหญิง ดวงพร เชิญกลาง Math Bingo
29 21068 3 9 29 เด็กหญิง ดารินทร์ บุญรอด ยังไม่ได้ลงทะเบียน
30 21069 3 9 30 เด็กหญิง ทิฆัมพร จิตรธร เปตอง
31 21070 3 9 31 เด็กหญิง ธิดารัตน์ กอหญ้ากลาง เปตอง
32 21071 3 9 32 เด็กหญิง ปณิดา ออมกระโทก เปตอง
33 21072 3 9 33 เด็กหญิง ปนิดา ปลั่งกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์
34 21074 3 9 34 เด็กหญิง พิมลนาฎ แก้วสุขพิมาย เปตอง
35 21075 3 9 35 เด็กหญิง ภัฐชา ขำพลกรัง นาฏศิลป์ไทย
36 21076 3 9 36 เด็กหญิง วิลาวัลย์ แก้วจันอัด การแปรรูปอาหาร
37 21078 3 9 37 เด็กหญิง ภริดา ไชยเดช ละครญี่ปุ่น
38 21079 3 9 38 เด็กหญิง อรกช พยัคจันทร์ นาฏศิลป์ไทย
39 21080 3 9 39 เด็กหญิง อรทัย ถาดครบุรี นาฏศิลป์ไทย
40 21081 3 9 40 เด็กหญิง อาริยา ขอจุลกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์