ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20995 3 8 1 นาย กฤตย์ ปั้งจันอัด สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
2 20996 3 8 2 เด็กชาย คงกระพัน สุวรรณัง Crossword ม.ต้น
3 20997 3 8 3 เด็กชาย จิมมี่ วิงฟิลด์ ช่างอุตสาหกรรม
4 20998 3 8 4 เด็กชาย ชนกชนม์ ผลโคกสูง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
5 20999 3 8 5 เด็กชาย ชาญณรงค์ พงษ์ศิริรักษ์ Crossword ม.ต้น
6 21001 3 8 6 เด็กชาย ธนกร จันทรมณี Crossword ม.ต้น
7 21002 3 8 7 เด็กชาย ธนกฤต ทัพวงศ์ สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
8 21003 3 8 8 เด็กชาย ธนวัฒน์ เทียมกระโทก สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
9 21004 3 8 9 เด็กชาย ธีรภัทร ยังบริบูรณ์ Crossword ม.ต้น
10 21005 3 8 10 เด็กชาย บัณฑิต พูนแก้ว สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
11 21006 3 8 11 เด็กชาย พิสิษฐ์ เกินกลาง Crossword ม.ต้น
12 21007 3 8 12 เด็กชาย ภัชรพล ชะลอกลาง Crossword ม.ต้น
13 21008 3 8 13 เด็กชาย ภานุพงศ์ ขอมีกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
14 21009 3 8 14 นาย วรวิช เอื้อกลาง Crossword ม.ต้น
15 21011 3 8 15 เด็กชาย ศุภณัฐ กาบกลาง ช่างอุตสาหกรรม
16 21012 3 8 16 เด็กชาย สิทธิชัย เมืองนิล ช่างอุตสาหกรรม
17 21013 3 8 17 เด็กชาย สุรเชษฐ์ ลามคำ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
18 21014 3 8 18 เด็กชาย หัสดิน ดุมกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
19 21015 3 8 19 เด็กชาย อัษฏาวุธ เติมกลาง Crossword ม.ต้น
20 21016 3 8 20 เด็กหญิง กนกพร อาจกลาง ช่างอุตสาหกรรม
21 21017 3 8 21 เด็กหญิง กัญญาณัฐ วีระรักษ์ ออกแบบเทคโนโลยี
22 21018 3 8 22 เด็กหญิง จันจิรา แนบกลาง Sudoku
23 21019 3 8 23 เด็กหญิง จันทกานติ์ จันทร์เนตร์ ออกแบบเทคโนโลยี
24 21020 3 8 24 เด็กหญิง ชนัญชิดา อิ่มกลาง Crossword ม.ต้น
25 21021 3 8 25 เด็กหญิง ชนิตา บุตรโคตร Sudoku
26 21022 3 8 26 เด็กหญิง ชลณิชา บุญช่วย ช่างอุตสาหกรรม
27 21023 3 8 27 เด็กหญิง ณัฐศิฏา มุ่งเกี้ยวกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
28 21024 3 8 28 เด็กหญิง นุศรา จะแส Crossword ม.ต้น
29 21025 3 8 29 เด็กหญิง ปวันรัตน์ เสือวงษ์ ออกแบบเทคโนโลยี
30 21026 3 8 30 เด็กหญิง พิมชนก กอสันเทียะ ออกแบบเทคโนโลยี
31 21027 3 8 31 เด็กหญิง แพรพรรณ คุ้มยง นาฏศิลป์ไทย
32 21028 3 8 32 เด็กหญิง ภัทรพร ศาสตร์กลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
33 21029 3 8 33 เด็กหญิง มัลธิกา ชลอกลาง Crossword ม.ต้น
34 21030 3 8 34 เด็กหญิง ศรสวรรค์ ตรีภพ Cover Dance
35 21031 3 8 35 เด็กหญิง ศลิสา เซ็นทองหลาง Sudoku
36 21032 3 8 36 เด็กหญิง ศิริพร แนวกลาง นาฏศิลป์ไทย
37 21033 3 8 37 เด็กหญิง ศิริยาพร รอดสุวรรณ์ ออกแบบเทคโนโลยี
38 21034 3 8 38 เด็กหญิง สิรีธร พวงจันทร์ สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
39 21035 3 8 39 เด็กหญิง สุธาสินี อินละคร ออกแบบเทคโนโลยี
40 21036 3 8 40 เด็กหญิง สุภาวดี ลำขุนทด ออกแบบเทคโนโลยี
41 21037 3 8 41 เด็กหญิง อมรพรรณ ชอนงูเหลือม ช่างอุตสาหกรรม
42 21038 3 8 42 นางสาว อาทิตร์ติยา ทวีกลาง ออกแบบเทคโนโลยี