ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20864 3 5 1 เด็กชาย กฤชเพชร ขอบัวกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
2 20865 3 5 2 เด็กชาย จิรภัทร ปลอดภัย สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
3 20866 3 5 3 เด็กชาย เจษฎาพร ครสรขันธ์ Crossword ม.ต้น
4 20867 3 5 4 เด็กชาย ณรงฤทธิ์ ทองวิจิตร ภาษาพาสาร
5 20868 3 5 5 เด็กชาย ทักษ์ดนัย กำบังกาย สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
6 20869 3 5 6 เด็กชาย ธนวัฒน์ กลิ่นอ่อน การแปรรูปอาหาร
7 20871 3 5 7 เด็กชาย ธีรภัทร ทองกลาง ภาษาพาสาร
8 20872 3 5 8 เด็กชาย นิติพัฒน์ ใกล้กลาง ศิลป์สร้างสรรค์
9 20873 3 5 9 เด็กชาย ภานุพงศ์ จงสุขกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
10 20874 3 5 10 เด็กชาย ภาณุวิชญ์ รินทรักษ์ Crossword ม.ต้น
11 20875 3 5 11 เด็กชาย ภาสกร แควกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
12 20876 3 5 12 เด็กชาย ภูสิน จั่นกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
13 20877 3 5 13 เด็กชาย มนชัย ครจำนงค์ Crossword ม.ต้น
14 20878 3 5 14 เด็กชาย วัชรพล เหล็กจันอัด สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
15 20879 3 5 15 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ ใจเด็ด สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
16 20880 3 5 16 เด็กชาย ศุภกร ด่านทองหลาง Crossword ม.ต้น
17 20881 3 5 17 เด็กชาย สุรสีห์ อารีกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
18 20883 3 5 18 เด็กชาย เอกณริน การณรงค์ ภาษาพาสาร
19 20884 3 5 19 เด็กหญิง คณิดา มานอก ดนตรีไทย
20 20885 3 5 20 เด็กหญิง กาญจณา เชิญกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
21 20886 3 5 21 เด็กหญิง ขนิษฐา ทะนงค์ ดนตรีไทย
22 20887 3 5 22 เด็กหญิง จอมขวัญ พวงคำ ดนตรีไทย
23 20888 3 5 23 เด็กหญิง จิราลักษณ์ สันกลาง ดนตรีไทย
24 20889 3 5 24 เด็กหญิง เจีย คี โฮ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
25 20890 3 5 25 เด็กหญิง ชนกานต์ ภักดีแก้ว สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
26 20891 3 5 26 เด็กหญิง ชนาภัทร ลาภวัน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
27 20892 3 5 27 เด็กหญิง ชนิกานต์ พัฒมณี สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
28 20893 3 5 28 เด็กหญิง นนธญา ขอจุลกลาง การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
29 20894 3 5 29 เด็กหญิง บงกช โนนกระโทก Crossword ม.ต้น
30 20895 3 5 30 เด็กหญิง บงกชพร ดอกทุเรียน การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
31 20896 3 5 31 เด็กหญิง บัณฑิตา ชิดนอก ดนตรีไทย
32 20897 3 5 32 เด็กหญิง ปิยวรรณ คุดนอก การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
33 20899 3 5 33 เด็กหญิง เพชรมณี ตับกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
34 20900 3 5 34 เด็กหญิง ลักษิกา พื้นเกาะ ดนตรีไทย
35 20901 3 5 35 เด็กหญิง วรรณฤดี หมื่นอาจ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
36 20902 3 5 36 เด็กหญิง วัศยา พลอยกลาง เพชรภาษาไทย
37 20903 3 5 37 เด็กหญิง สุนิสา ฤทธิ์ประสาท ศิลป์สร้างสรรค์
38 20904 3 5 38 เด็กหญิง สุพรรณษา ร่มเริง ดนตรีไทย
39 20905 3 5 39 เด็กหญิง สุมิตตา กะฐินเทศ Crossword ม.ต้น
40 20906 3 5 40 เด็กหญิง อารยา ภู่กลาง ดนตรีไทย
41 22094 3 5 41 เด็กหญิง อัมภิกา แสงสุรินทร์ Crossword ม.ต้น