ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20820 3 4 1 นาย ณัฐวุฒิ แสงมาลา ประติมากรรม
2 20821 3 4 2 นาย จิรเดช ชัยสาร หมากฮอส
3 20822 3 4 3 เด็กชาย ชนะภัย สลักคำ สภานักเรียน
4 20823 3 4 4 เด็กชาย ชัยฤทธิ์ เอมสวัสดิ์ หมากฮอส
5 20824 3 4 5 นาย ทักษดนัย เผยกลาง แอนิเมชั่น
6 20825 3 4 6 เด็กชาย ธนกร ขาวหอมกลิ่น หมากฮอส
7 20826 3 4 7 เด็กชาย ธนวัฒน์ หมายถมกลาง ช่างออกแบบ
8 20827 3 4 8 นาย นันธวัฒน์ เปียโคกสูง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
9 20828 3 4 9 เด็กชาย บัณฑิต แหวนโคกสูง พุทธศาสตร์ประยุกต์
10 20829 3 4 10 เด็กชาย พิชญทัศน์ ขวัญหมั่น หมากฮอส
11 20830 3 4 11 เด็กชาย พีรภัทร กระทุ่มกลาง ช่างออกแบบ
12 20831 3 4 12 เด็กชาย ภัทรดนัย หนุนกลาง เกมสร้างสรรค์
13 20832 3 4 13 เด็กชาย ภูธิป กาวะโล พุทธศาสตร์ประยุกต์
14 20833 3 4 14 เด็กชาย ภูผา หวังกำกลาง หมากฮอส
15 20834 3 4 15 เด็กชาย ภูริ ฤทธิ์ด่านกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
16 20835 3 4 16 เด็กชาย ศราวุฒิ คูณสาร เครื่องบินพลังยาง
17 20836 3 4 17 เด็กชาย ศราวุธ กงทัพ แอนิเมชั่น
18 20837 3 4 18 เด็กชาย ศีรชัช มณีกลาง ประติมากรรม
19 20838 3 4 19 เด็กชาย สุรชัย คิดรอบ พุทธศาสตร์ประยุกต์
20 20839 3 4 20 เด็กชาย อนุวัฒน์ ตอนกลาง โครงงานคอมพิวเตอร์
21 20840 3 4 21 เด็กชาย อัครพล กุนอก หมากฮอส
22 20841 3 4 22 เด็กหญิง กรรณิกา มุ่งปั่นกลาง ตะลุยแดนมังกร
23 20842 3 4 23 เด็กหญิง จิราภรณ์ ทับพุดซา สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
24 20843 3 4 24 เด็กหญิง จิราวรรณ ซึมกลาง Math Bingo
25 20844 3 4 25 เด็กหญิง ณัชชา รวมกิ่ง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
26 20845 3 4 26 เด็กหญิง ณัฎฐณิชา เพ็ชรกิ่ง เพชรภาษาไทย
27 20846 3 4 27 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา วิไลกลาง โครงงานคอมพิวเตอร์
28 20847 3 4 28 เด็กหญิง ณัฐพร ชิดจันอัด เพชรภาษาไทย
29 20848 3 4 29 เด็กหญิง ทิพยสุคนธ์ หวังกกกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
30 20849 3 4 30 เด็กหญิง นันทกานต์ มลกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
31 20850 3 4 31 เด็กหญิง นิภาพร มลกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
32 20851 3 4 32 เด็กหญิง ปัณณธร สุวิทยศักดิ์ วงโยธวาทิต
33 20852 3 4 33 เด็กหญิง ปารจรีย์ ปลั่งกลาง โครงงานคอมพิวเตอร์
34 20853 3 4 34 เด็กหญิง ปิณฑิรา แสงดำ เพชรภาษาไทย
35 20854 3 4 35 เด็กหญิง พรรณชนก พานทอง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
36 20855 3 4 36 เด็กหญิง ภคพร บุญทีฆ์ ศิลปะไทย
37 20856 3 4 37 เด็กหญิง ภัทรธิดา เชิญกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
38 20857 3 4 38 เด็กหญิง รินรดา เพียรกลาง เพชรภาษาไทย
39 20858 3 4 39 เด็กหญิง วรรณศิริ ดีนา ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
40 20859 3 4 40 เด็กหญิง วรัญญา เผื่อนกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
41 20860 3 4 41 เด็กหญิง วาทินี เลากลาง เพชรภาษาไทย
42 20861 3 4 42 เด็กหญิง วิชญาดา ไม้กลาง Math Bingo
43 20862 3 4 43 เด็กหญิง สิริวิมล จีนนอก สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
44 20863 3 4 44 เด็กหญิง อรยา นิลกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น