ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20776 3 3 1 เด็กชาย กฤษจรัล คำบอน แอนิเมชั่น
2 20777 3 3 2 เด็กชาย กิตติกูร สุขชาลี E-Sport
3 20778 3 3 3 เด็กชาย กิตติพัฒน์ บัวแก้ว E-Sport
4 20779 3 3 4 เด็กชาย กิตติศักดิ์ มุ่งจอมกลาง ดนตรีไทย
5 20780 3 3 5 เด็กชาย คทายุทธ์ คล้อยกลาง ฟุตซอล
6 20781 3 3 6 เด็กชาย จตุพร เพชรแท้ Sudoku
7 20782 3 3 7 เด็กชาย เจษฎาพร บุตรแก้ว แอนิเมชั่น
8 20783 3 3 8 เด็กชาย ชลทิตย์ ดอกดาวเรือง ออกแบบเทคโนโลยี
9 20784 3 3 9 เด็กชาย ชัชนนท์ ค่อมกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
10 20785 3 3 10 เด็กชาย ธนกร จงพึ่งกลาง E-Sport
11 20786 3 3 11 เด็กชาย ธนธรณ์ เม่ากลาง แอนิเมชั่น
12 20787 3 3 12 เด็กชาย ธนัญชัย ขอมอบกลาง E-Sport
13 20788 3 3 13 เด็กชาย ธวัชชัย ทองพุทรา คุ้มครองผู้บริโภค
14 20789 3 3 14 เด็กชาย ธิชานนท์ กอพลูกลาง E-Sport
15 20790 3 3 15 เด็กชาย ธีรภัทร นาคแท้ ประติมากรรม
16 20791 3 3 16 เด็กชาย ปวริศร์ ตรงด่านกลาง E-Sport
17 20792 3 3 17 เด็กชาย พิสิฐกร คำกายปรง E-Sport
18 20793 3 3 18 เด็กชาย ภีรภัทร์ วิริยะพันธ์ E-Sport
19 20794 3 3 19 เด็กชาย สรธัญ ด่ำกระโทก ฟุตซอล
20 20795 3 3 20 เด็กชาย เสฎฐวุฒิ หนูนอก Sudoku
21 20796 3 3 21 เด็กชาย อนวัช ยศกลาง E-Sport
22 20797 3 3 22 เด็กหญิง กนกอร ทั่วกลาง สหกรณ์โรงเรียน
23 20798 3 3 23 เด็กหญิง กัลยากร ค้ำชู คุ้มครองผู้บริโภค
24 20799 3 3 24 เด็กหญิง กานติมา แสงหิงห้อย คุ้มครองผู้บริโภค
25 20800 3 3 25 เด็กหญิง ขวัญพิชชา อ่อนมา สร้างสรรค์สีเอกรงค์
26 20801 3 3 26 เด็กหญิง เจนจิรา ขอเหนี่ยวกลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
27 20802 3 3 27 เด็กหญิง ชนาภา ยิ่งจอหอ Cover Dance
28 20803 3 3 28 เด็กหญิง ณัฐชา ทัศศรี คุ้มครองผู้บริโภค
29 20804 3 3 29 เด็กหญิง นิรมล สวยกลาง คุ้มครองผู้บริโภค
30 20805 3 3 30 เด็กหญิง นิศารัตน์ ปลั่งกลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
31 20806 3 3 31 เด็กหญิง เบญญาภา เรืองมะเริง ยุวบรรณารักษ์
32 20807 3 3 32 เด็กหญิง ปนัสยา บุญเฮ้า สหกรณ์โรงเรียน
33 20808 3 3 33 เด็กหญิง พฤษนภาร์ สังขีด ยุวบรรณารักษ์
34 20809 3 3 34 เด็กหญิง พัสชนันท์ ไชยโคตร คุ้มครองผู้บริโภค
35 20810 3 3 35 เด็กหญิง พิชชาภา บรรดาศักดิ์ คุ้มครองผู้บริโภค
36 20811 3 3 36 เด็กหญิง ภคนันท์ บุญทีฑ์ ยุวบรรณารักษ์
37 20812 3 3 37 เด็กหญิง ม่านพลอย เพชรชาติ สร้างสรรค์สีเอกรงค์
38 20813 3 3 38 เด็กหญิง วรรณพร เมืองกลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
39 20814 3 3 39 เด็กหญิง วรวรรณ พึ่งด่านกลาง Sudoku
40 20815 3 3 40 เด็กหญิง วิชญาดา ต้นเพ็ชร สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
41 20816 3 3 41 เด็กหญิง วิลัยพร ธรรมเจริญ Sudoku
42 20817 3 3 42 เด็กหญิง ศิรภัสสร กำจรกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
43 20818 3 3 43 เด็กหญิง สุพิชฌาย์ ม่วงฉะคร่ำ คุ้มครองผู้บริโภค
44 20819 3 3 44 เด็กหญิง อินทิรา สิริจามร สหกรณ์โรงเรียน
45 22113 3 3 45 เด็กชาย ธนาพิพัฒน์ สุภาพ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)