ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21171 3 12 1 เด็กชาย กนกพล พุฒจันทร์ ฟุตซอล
2 21172 3 12 2 เด็กชาย จักรพรรณ ก้านโคกสูง ละครญี่ปุ่น
3 21173 3 12 3 เด็กชาย จิราวัฒน์ จันทร์แจ้ง ตะลุยแดนมังกร
4 21174 3 12 4 เด็กชาย เจษฎา ไกลค้างพลู คำคม
5 21175 3 12 5 เด็กชาย ไชยวัฒน์ เอื้องคำประเสริฐ ท่วงทำนองในภาษาไทย
6 21176 3 12 6 เด็กชาย ฐานิสร เป้กลาง E-Sport
7 21177 3 12 7 เด็กชาย ณัฐชานันท์ บุญด่านกลาง ภาษาพาสาร
8 21178 3 12 8 นาย ปิยะพงษ์ ปลั่งกลาง คำคม
9 21179 3 12 9 เด็กชาย พีรภัทร ขวาวเดช ท่วงทำนองในภาษาไทย
10 21180 3 12 10 เด็กชาย ยศกร ฝุ่นกลาง คำคม
11 21182 3 12 11 เด็กชาย วีรเทพ จงอ่อนกลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
12 21183 3 12 12 เด็กชาย ศรชัย ตรีภพ E-Sport
13 21184 3 12 13 เด็กชาย ศักรินทร์ ทือเกาะ ตะลุยแดนมังกร
14 21185 3 12 14 เด็กชาย ศิลานนท์ ว่าวจังหรีด คำคม
15 21186 3 12 15 เด็กชาย ศิวะ ศรีสุขา ภาษาพาสาร
16 21187 3 12 16 เด็กชาย สายฟ้า รักมิตร ตะลุยแดนมังกร
17 21188 3 12 17 เด็กชาย สุธิโชค คุ่มจอหอ ภาษาพาสาร
18 21189 3 12 18 เด็กชาย อังกูร แพทย์กลาง คำคม
19 21191 3 12 19 เด็กหญิง เขมจิรา วานสิน เล่านิทานคุณธรรม
20 21192 3 12 20 เด็กหญิง โชติกา ภูต้อม วงโยธวาทิต
21 21193 3 12 21 เด็กหญิง ณัฏฐณิชา แนบกลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
22 21194 3 12 22 เด็กหญิง ณัฐธิตา กล่อมกิ่ง เพลงคุณธรรม ม.ต้น
23 21195 3 12 23 เด็กหญิง ณาริชา นิลทองหลาง สหกรณ์โรงเรียน
24 21196 3 12 24 เด็กหญิง บงกช คูณกลาง ตะลุยแดนมังกร
25 21197 3 12 25 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ เซียงหนู สหกรณ์โรงเรียน
26 21198 3 12 26 เด็กหญิง พรธิดา ภูเดช เพลงคุณธรรม ม.ต้น
27 21199 3 12 27 เด็กหญิง พลอยนรินทร์ คงมั่น สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
28 21200 3 12 28 เด็กหญิง พิชชาภา จันทร์เนตร เพลงคุณธรรม ม.ต้น
29 21201 3 12 29 เด็กหญิง พิยดา มุ่งทุ่งกลาง สหกรณ์โรงเรียน
30 21202 3 12 30 เด็กหญิง ภารดา พำขุนทด เพลงคุณธรรม ม.ต้น
31 21203 3 12 31 เด็กหญิง เมธาพร วงค์เชียงยืน สหกรณ์โรงเรียน
32 21204 3 12 32 เด็กหญิง รักตนาวดี ชิงเมืองปัก ยังไม่ได้ลงทะเบียน
33 21205 3 12 33 เด็กหญิง วารุณี ทอนเกาะ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
34 21206 3 12 34 เด็กหญิง วิรัลพัชร ดอกทุเรียน ตะลุยแดนมังกร
35 21207 3 12 35 เด็กหญิง ศุภากร เรืองประโดก เล่านิทานคุณธรรม
36 21208 3 12 36 เด็กหญิง สิริวิกา ชวนงูเหลือม ตะลุยแดนมังกร
37 21209 3 12 37 เด็กหญิง สุนารี งามศักดิ์ เล่านิทานคุณธรรม
38 21210 3 12 38 เด็กหญิง เสาวลักษณ์ พงษ์พิสุทธิ์แพทย์ ตะลุยแดนมังกร
39 21211 3 12 39 เด็กหญิง อนงค์นาถ กำพุฒกลาง เล่านิทานคุณธรรม
40 21212 3 12 40 เด็กหญิง อรทัย ชะนังกลาง Cover Dance
41 21213 3 12 41 เด็กหญิง เอี้อมพร ฤกษกรี ท่วงทำนองในภาษาไทย
42 21425 3 12 42 เด็กชาย อำพล เหลือกลาง ละครญี่ปุ่น
43 21427 3 12 43 เด็กชาย เอกสิทธิ์ สีสูงเนิน ฟุตซอล