ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21127 3 11 1 นาย กษิเดช เติบโต สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
2 21128 3 11 2 เด็กชาย กิตติภูมิ สารทา สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
3 21129 3 11 3 เด็กชาย คิม อิริคสัน ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
4 21132 3 11 4 เด็กชาย ณัฐพล ไทยนอก สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
5 21133 3 11 5 เด็กชาย เดชายุทธ วังสิงห์ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
6 21134 3 11 6 เด็กชาย ธนดล กล้ากลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
7 21135 3 11 7 เด็กชาย ธนากร ทารัตน์ สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
8 21136 3 11 8 เด็กชาย บูรฉัตร เรียงจอหอ ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
9 21137 3 11 9 เด็กชาย ภัทรพล วงค์หลัง งานสวนพฤกษศาสตร์
10 21138 3 11 10 เด็กชาย รดิท ฉัตรอินทร์ Sudoku
11 21139 3 11 11 เด็กชาย รัฐภูมิ คุ้มกลาง impromptu Speech
12 21140 3 11 12 เด็กชาย ศุภชีพ โชติกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
13 21141 3 11 13 เด็กชาย สมพงษ์ มุ่งก่อกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
14 21142 3 11 14 เด็กชาย สิทธิกร มุ่งกลาง หนังสือเล่มเล็ก
15 21143 3 11 15 เด็กชาย สิทธิโชค มะละ ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
16 21146 3 11 16 เด็กหญิง สุนิตา เม้ากลาง impromptu Speech
17 21147 3 11 17 เด็กหญิง กัญญาณัฐ อ่อนเหลา ลีลาตานี
18 21148 3 11 18 เด็กหญิง กุลภรณ์ มุ่งพูนกลาง คุ้มครองผู้บริโภค
19 21149 3 11 19 เด็กหญิง จิรัชญา พูดคล่อง พุทธศาสตร์ประยุกต์
20 21150 3 11 20 เด็กหญิง จิราวรรณ เฉลิมกลาง ลีลาตานี
21 21153 3 11 21 เด็กหญิง ญาณนันท์ ภิรมย์ลาภ ลีลาตานี
22 21154 3 11 22 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ มั่นกลาง impromptu Speech
23 21155 3 11 23 เด็กหญิง ณภัทร ภูเงิน ลีลาตานี
24 21156 3 11 24 เด็กหญิง ณัชชา เกลี้ยงกลาง คุ้มครองผู้บริโภค
25 21158 3 11 25 เด็กหญิง ทิพย์พญาพร รอดกลาง ลีลาตานี
26 21159 3 11 26 เด็กหญิง ปริญาพร จงย่อกลาง คุ้มครองผู้บริโภค
27 21160 3 11 27 เด็กหญิง ปรียา พลุกระโทก คุ้มครองผู้บริโภค
28 21162 3 11 28 เด็กหญิง รัตนามณี เชิญกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์
29 21163 3 11 29 เด็กหญิง สุธาวัลย์ ปลั่งกลาง คุ้มครองผู้บริโภค
30 21164 3 11 30 เด็กหญิง สุนิสา ขอด่านกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์
31 21165 3 11 31 เด็กหญิง สุพิชญ์นันท์ เชื้อดี พุทธศาสตร์ประยุกต์
32 21166 3 11 32 เด็กหญิง สุมิตรา ชมกลาง impromptu Speech
33 21167 3 11 33 เด็กหญิง สุรัตนา ทองกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
34 21168 3 11 34 เด็กหญิง อรกานต์ เจริญสุข งานสวนพฤกษศาสตร์
35 21169 3 11 35 เด็กหญิง อรปรียา ประสานสี งานสวนพฤกษศาสตร์
36 21170 3 11 36 เด็กหญิง อารีญา เนตรกลาง ลีลาตานี
37 22097 3 11 37 เด็กหญิง จิราภรณ์ มีหมู่ impromptu Speech
38 22099 3 11 38 เด็กหญิง พิมพ์ชนก เนขุนทด impromptu Speech
39 22177 3 11 40 เด็กชาย ปัญจพล สนิทกลาง ศิลป์สร้างสรรค์
40 22776 3 11 40 เด็กหญิง ปาริชาติ เสาร์อ้าย ศิลป์สร้างสรรค์