ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 20706 3 1 1 เด็กชาย ญาณวิทย์ เจริญสุข ละครสั้น Skit
2 20707 3 1 2 เด็กชาย ณภัทร ทัศคร ละครสั้น Skit
3 20709 3 1 3 เด็กชาย ปวริศ รื่นมีแสง ละครสั้น Skit
4 20711 3 1 4 เด็กชาย พิชญุตม์ ขอพลอยกลาง ละครสั้น Skit
5 20712 3 1 5 เด็กชาย ภิราวัฒน์ เกษตรเวทิน ละครสั้น Skit
6 20713 3 1 6 เด็กชาย ศุภกร เขยกลาง ละครสั้น Skit
7 20714 3 1 7 เด็กชาย อนุรักษ์ ทูลกลาง ละครสั้น Skit
8 20715 3 1 8 เด็กชาย เอกรัตน์ โกวิน ละครสั้น Skit
9 20716 3 1 9 เด็กหญิง กนกพร โนกลาง Intensive Vocabulary
10 20717 3 1 10 เด็กหญิง จิราภา ประวะระ Intensive Vocabulary
11 20718 3 1 11 เด็กหญิง จิราวรรณ สะอาด Crossword ม.ต้น
12 20719 3 1 12 เด็กหญิง เจติกาญจน์ กาญจนบุญชู Intensive Vocabulary
13 20720 3 1 13 นางสาว ชวาลา พิมพา Crossword ม.ต้น
14 20721 3 1 14 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ เอี้ยนไธสงกิจ Crossword ม.ต้น
15 20722 3 1 15 เด็กหญิง ณัชชา ปลั่งกลาง impromptu Speech
16 20723 3 1 16 เด็กหญิง ธนภรณ์ คุ้มพิทักษ์ Intensive Vocabulary
17 20724 3 1 17 เด็กหญิง ธันย์ชนก ด่านนอก Crossword ม.ต้น
18 20725 3 1 18 เด็กหญิง บุญธิดา ค้ำชู การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
19 20726 3 1 19 เด็กหญิง ปรารถนา แปรงกลาง Crossword ม.ต้น
20 20727 3 1 20 เด็กหญิง ปัณฑารีย์ กล้าหาญ Crossword ม.ต้น
21 20728 3 1 21 เด็กหญิง ปัณฑิตา เผยกลาง Crossword ม.ต้น
22 20729 3 1 22 เด็กหญิง ฟ้านำพร กลึงกลาง Intensive Vocabulary
23 20730 3 1 23 เด็กหญิง ภัทรธิดา บรรดาศักดิ์ Crossword ม.ต้น
24 20731 3 1 24 เด็กหญิง มธุรดา จำนองกาญจนะ ละครสั้น Skit
25 20732 3 1 25 เด็กหญิง เมญาวดี เจริญสุข Crossword ม.ต้น
26 20733 3 1 26 เด็กหญิง ลลิตา นันกลาง impromptu Speech
27 20734 3 1 27 เด็กหญิง วรางคณา ประพฤติชอบ Crossword ม.ต้น
28 20735 3 1 28 เด็กหญิง วริษฐา สกุลวัฒนเศรษฐ Intensive Vocabulary
29 20736 3 1 29 เด็กหญิง เวธกา พยัฆจันทร์ Intensive Vocabulary
30 20737 3 1 30 เด็กหญิง ศิริมล เลากลาง Crossword ม.ต้น
31 20738 3 1 31 เด็กหญิง สิริวัลย์ เย็มสันเทียะ Intensive Vocabulary
32 20739 3 1 32 เด็กหญิง อรไพลิน กรงทอง Crossword ม.ต้น