ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21570 2 5 1 เด็กชาย ภูมิศักดิ์ เปลื้องกลาง เวทคณิต
2 21571 2 5 2 เด็กชาย ณัฐธัญ ฆ้องโนนสูง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
3 21573 2 5 3 เด็กชาย ธนกฤต นิ่มกลาง เวทคณิต
4 21574 2 5 4 เด็กชาย ธนภัทร เพ้อกระโทก ออกแบบเทคโนโลยี
5 21575 2 5 5 เด็กชาย นนทพัทธ์ เจือจันทร์ เวทคณิต
6 21576 2 5 6 เด็กชาย นัทพงศ์ วรรณโก ออกแบบเทคโนโลยี
7 21577 2 5 7 เด็กชาย พรภิเนศ โพธิ์ขวัญ เวทคณิต
8 21578 2 5 8 เด็กชาย พัทธนันท์ พุ่มไพร ออกแบบเทคโนโลยี
9 21579 2 5 9 เด็กชาย ภควัต จงเหนี่ยวกลาง เครื่องบินพลังยาง
10 21580 2 5 10 เด็กชาย ภัทร์นรินทร์ คำบุตรดี ออกแบบเทคโนโลยี
11 21581 2 5 11 เด็กชาย ภัทรพล ผันสันเทียะ เวทคณิต
12 21582 2 5 12 เด็กชาย วัชรพงษ์ หมู่เพชร ออกแบบเทคโนโลยี
13 21583 2 5 13 เด็กชาย ศิวกร ขอมีกลาง เวทคณิต
14 21584 2 5 14 เด็กชาย อนันทศักดิ์ ขอเยือกกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
15 21585 2 5 15 เด็กชาย อมรกานต์ เยื่องกลาง กีตาร์พาเพลิน
16 21586 2 5 16 เด็กชาย อัศนี จงสันเทียะ ออกแบบเทคโนโลยี
17 21587 2 5 17 เด็กชาย อิสระ วอนทองหลาง ฟุตซอล
18 21588 2 5 18 เด็กหญิง กชกร เชยด่านกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
19 21589 2 5 19 เด็กหญิง เขมิกา โปสัยบุตร์ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
20 21590 2 5 20 เด็กหญิง จิดาภา คิดสุข สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
21 21591 2 5 21 เด็กหญิง จิตติภัทรา ทองกระทุ่ม คณิตศิลป์
22 21592 2 5 22 เด็กหญิง ฐิติวรดา ขอเหนี่ยวกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
23 21593 2 5 23 เด็กหญิง ณัฐจรีย์ ขอเหนี่ยวกลาง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
24 21594 2 5 24 เด็กหญิง ธนพร มีเชื้อ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
25 21595 2 5 25 เด็กหญิง นันธิญา ตับกลาง ศิลป์สร้างสรรค์
26 21596 2 5 26 เด็กหญิง เบญญาภา คอกกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
27 21597 2 5 27 เด็กหญิง ปภานัน เหงขุนทด นาฏศิลป์ไทย
28 21598 2 5 28 เด็กหญิง ปาริตา ขีดกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
29 21599 2 5 29 เด็กหญิง พนัชกร อินพเนาว์ ศิลป์สร้างสรรค์
30 21600 2 5 30 เด็กหญิง ภัทราพร มุ่งก่ายกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
31 21601 2 5 31 เด็กหญิง เมธินี พวงเพชร กีตาร์พาเพลิน
32 21602 2 5 32 เด็กหญิง รสสุคนธ์ ยี่จอหอ สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
33 21603 2 5 33 เด็กหญิง ลดารัตน์ เกมกลาง สร้างการ์ตูนเรื่องสั้น
34 21604 2 5 34 เด็กหญิง วนิดา สามาสา เวทคณิต
35 21605 2 5 35 เด็กหญิง สุจิตรา คงกลาง หนังสือเล่มเล็ก
36 21606 2 5 36 เด็กหญิง อรพิม ชิดนอก เวทคณิต