ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21535 2 4 1 เด็กชาย ชลอภิชาติ บุตรสิม Social Shot Film.
2 21536 2 4 2 เด็กชาย ชาญศักดิ์ ทองกลาง ธนาคารโรงเรียน
3 21537 2 4 3 เด็กชาย ถิรศักดิ์ จีบโพธิ์ Math Bingo
4 21538 2 4 4 เด็กชาย ทิวากร งอนกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
5 21539 2 4 5 เด็กชาย ธนกฤต เนียนกลาง Math Bingo
6 21540 2 4 6 เด็กชาย ธรรมธัช พุฒกลาง เวทคณิต
7 21541 2 4 7 เด็กชาย ธีรพัฒน์ ด่านกลาง Math Bingo
8 21542 2 4 8 เด็กชาย ธีรภัทร์ พานอิ่ม ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
9 21543 2 4 9 เด็กชาย นิติภูมิ วงษาปัดนา สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
10 21544 2 4 10 เด็กชาย ปุณญพัฒน์ รอดกลาง ธนาคารโรงเรียน
11 21546 2 4 11 เด็กชาย ภูริพัฒน์ มุ่งก่อกลาง Social Shot Film.
12 21547 2 4 12 เด็กชาย ศิรสิทธิ์ เพ็งกลาง Math Bingo
13 21548 2 4 13 เด็กชาย ศุภวิชญ์ พิมพ์หอม ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
14 21549 2 4 14 เด็กชาย สิรภพ สุขศรีนาค Math Bingo
15 21550 2 4 15 เด็กชาย อณัฐพล ข่าวกระโทก เวทคณิต
16 21551 2 4 16 เด็กหญิง ขนิษฐา กอคูณกลาง ไหมพรมหลายไจ
17 21552 2 4 17 เด็กหญิง จิตรลดา โจสันเทียะ ช่างออกแบบ
18 21553 2 4 18 เด็กหญิง ชญานิศ ชาฎา ไหมพรมหลายไจ
19 21554 2 4 19 เด็กหญิง ชนาภา สวยกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
20 21555 2 4 20 เด็กหญิง ชาลิสา กาดกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
21 21556 2 4 21 เด็กหญิง ชุติมา สุภารี สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
22 21557 2 4 22 เด็กหญิง ฐิติกานต์ จันทศร ไหมพรมหลายไจ
23 21558 2 4 23 เด็กหญิง ณภัทรา กลิ่นหอม ไหมพรมหลายไจ
24 21559 2 4 24 เด็กหญิง ณัฐชา ภาคีฑูต ไหมพรมหลายไจ
25 21560 2 4 25 เด็กหญิง ธารใส จอมทรักษ์ กีตาร์พาเพลิน
26 21561 2 4 26 เด็กหญิง ธารารัตน์ เจนด่านกลาง สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
27 21562 2 4 27 เด็กหญิง นันทพร ชูสลับ ไหมพรมหลายไจ
28 21563 2 4 28 เด็กหญิง ภัคธีมา จงคล้ายกลาง ไหมพรมหลายไจ
29 21564 2 4 29 เด็กหญิง วิไลวรรณ ถิ่นกลาง ไหมพรมหลายไจ
30 21565 2 4 30 เด็กหญิง สุภัสรา ลาภสาร สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
31 21566 2 4 31 เด็กหญิง สุวิมล พิรักษา ไหมพรมหลายไจ
32 21567 2 4 32 เด็กหญิง อรนุช พันศิริ ไหมพรมหลายไจ
33 21568 2 4 33 เด็กหญิง อารียา จักเฮียม ไหมพรมหลายไจ
34 21569 2 4 34 เด็กหญิง อารียา ทักษิณคุณ ไหมพรมหลายไจ