ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21467 2 2 1 เด็กชาย จิรพงศ์ บุญปั้ว A-Math
2 21468 2 2 2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ โพรงกลาง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
3 21469 2 2 3 เด็กชาย ธนกฤต แย้มกลาง E-Sport
4 21470 2 2 4 เด็กชาย นันทิพัฒน์ ชมกลาง E-Sport
5 21471 2 2 5 เด็กชาย บุญฤทธิ์ ชัยกลาง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
6 21472 2 2 6 เด็กชาย ภาราดร ศรีสอนเหม่น อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
7 21473 2 2 7 เด็กชาย ภูมิภัทร สว่างเวียง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
8 21474 2 2 8 เด็กชาย ภูวฤทธิ์ เลากลาง E-Sport
9 21475 2 2 9 เด็กชาย ฤทธากร วีระเท่า อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
10 21476 2 2 10 เด็กชาย วงศธร สิทธิจันเสน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
11 21477 2 2 11 เด็กชาย วิชยานนท์ แก้วสุข A-Math
12 21478 2 2 12 เด็กหญิง กนกพร แก้วประเสริฐ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
13 21479 2 2 13 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ มุ่งกลาง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
14 21480 2 2 14 เด็กหญิง ชาลิสา ไทยกลาง A-Math
15 21481 2 2 15 เด็กหญิง ณัฐธิดา แก้วมาตย์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
16 21482 2 2 16 เด็กหญิง ณิชกานต์ กีรติธนสาร โครงงานคอมพิวเตอร์
17 21483 2 2 17 เด็กหญิง ทิพย์ญาดา ขุนสอน A-Math
18 21484 2 2 18 เด็กหญิง ธนาภรณ์ วะดีศิริศักดิ์ โครงงานคอมพิวเตอร์
19 21485 2 2 19 เด็กหญิง นันทิชา เดือนกลาง รักษ์วรรณคดี
20 21486 2 2 20 เด็กหญิง ปทิตตา วรชมพู อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
21 21487 2 2 21 เด็กหญิง ปัญญาพร ปกประโคน โครงงานคอมพิวเตอร์
22 21488 2 2 22 เด็กหญิง พัชรพร เกษตรเวทิน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
23 21489 2 2 23 เด็กหญิง ภณิดา จันทราพูน อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
24 21491 2 2 24 เด็กหญิง วรกาญจน์ นิยมชื่น A-Math
25 21492 2 2 25 เด็กหญิง วิลาวัณย์ ถวัลย์วีระวงศ์ โครงงานคอมพิวเตอร์
26 21493 2 2 26 เด็กหญิง ศศิกาญจน์ จันทร์เนตร A-Math
27 21495 2 2 27 เด็กหญิง อภิญญา เตจารมณ์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)