ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21967 2 16 1 เด็กชาย กฤษฎา เกตุกลาง เล่านิทานคุณธรรม
2 21968 2 16 2 เด็กชาย คุณากร เอกสัจจวาที Bio project
3 21969 2 16 3 เด็กชาย ชาคริต เทียมกระโทก สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
4 21970 2 16 4 เด็กชาย ธนวัฒน์ บงสูง ช่างออกแบบ
5 21971 2 16 5 เด็กชาย นัทธวัฒน์ มะลิวรรณ คณิตศิลป์
6 21972 2 16 6 เด็กชาย ปฏิภาณ อิ่มกลาง ช่างออกแบบ
7 21973 2 16 7 เด็กชาย ประเสริฐ ละพิมพ์ ฟุตซอล
8 21974 2 16 8 เด็กชาย ภทรกฤษณ์ เกาะกลาง ช่างออกแบบ
9 21975 2 16 9 เด็กชาย ภูพิภัทร หวังชุมกลาง สนุกคิด
10 21976 2 16 10 เด็กชาย รุ่งโรจน์ ห้วงนพรัตน์ Bio project
11 21977 2 16 11 เด็กชาย วสุ ปลายกลาง คณิตศิลป์
12 21978 2 16 12 เด็กชาย สมิทธ์ วิลามาศ Bio project
13 21979 2 16 13 เด็กชาย สหรัฐ วรากลาง เล่านิทานคุณธรรม
14 21980 2 16 14 เด็กชาย อัครภูมิ โตเอี่ยมกลาง Bio project
15 21981 2 16 15 เด็กหญิง จิตรกัญญา จิตต์กลาง สนุกคิด
16 21982 2 16 16 เด็กหญิง จิราพัชร ถนนกลาง การแปรรูปอาหาร
17 21983 2 16 17 เด็กหญิง ชัชฎาภรณ์ คิดรอบ เล่านิทานคุณธรรม
18 21984 2 16 18 เด็กหญิง ณิชชนา ผ่องกลาง การแปรรูปอาหาร
19 21985 2 16 19 เด็กหญิง ณิศากร แพรวกลาง impromptu Speech
20 21986 2 16 20 เด็กหญิง ธิติมา ทั่งทองมะดัน การแปรรูปอาหาร
21 21987 2 16 21 เด็กหญิง ปิยากร มุ่งภู่กลาง สนุกคิด
22 21988 2 16 22 เด็กหญิง พิมพ์ภิกา เบ็ญจรักษ์ การแปรรูปอาหาร
23 21989 2 16 23 เด็กหญิง พิยะดา ตามสีรัมย์ การแปรรูปอาหาร
24 21990 2 16 24 เด็กหญิง เพ็ญพิชชา แหลมกลาง สนุกคิด
25 21991 2 16 25 เด็กหญิง แพรเงิน เรืองอยู่ การแปรรูปอาหาร
26 21992 2 16 26 เด็กหญิง ไพริน พลอยกลาง สนุกคิด
27 21993 2 16 27 เด็กหญิง ยุพารัตน์ จรครบุรี โครงงานอาชีพ
28 21994 2 16 28 เด็กหญิง รุ้งประภา ปลั่งกลาง การแปรรูปอาหาร
29 21995 2 16 29 เด็กหญิง วาลาสิณี ไขโพธิ์ วงโยธวาทิต
30 21996 2 16 30 เด็กหญิง สิรินทรา หวังเคียงกลาง สนุกคิด
31 21997 2 16 31 เด็กหญิง สุกฤตา บำรุงเกาะ สนุกคิด
32 21998 2 16 32 เด็กหญิง สุจิรา อ้อนา สนุกคิด
33 21999 2 16 33 เด็กหญิง ธนัชชา กระทุ่มกลาง พุทธศาสตร์ประยุกต์
34 22000 2 16 34 เด็กหญิง อารียา คงเจริญ การแปรรูปอาหาร
35 22001 2 16 35 เด็กหญิง ไอลดา ช่อสูงเนิน วาดเส้น (Drawing)