ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 21303 2 15 1 เด็กชาย ฉัตรพล แก้วรัตน์ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
2 21304 2 15 2 เด็กชาย ชลนาถ ประเสริฐ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
3 21305 2 15 3 เด็กชาย ณัฐพล มนกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
4 21306 2 15 4 เด็กชาย ทินภัทร ทองศิริ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
5 21307 2 15 5 เด็กชาย ธีรภัทร ซึมกลาง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
6 21309 2 15 6 เด็กชาย นัฐวุฒิ พลแก้ว จิตอาสาพัฒนาชุมชน
7 21310 2 15 7 เด็กชาย เปรมชัย คุณเจริญ เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
8 21311 2 15 8 เด็กชาย พรเทพ ดวนสันเทียะ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
9 21312 2 15 9 เด็กชาย พินิฐนันท์ จันทะจร อ่านคล่อง เขียนคล่อง
10 21313 2 15 10 เด็กชาย พีระภัทร ตะวงสา อ่านคล่อง เขียนคล่อง
11 21314 2 15 11 เด็กชาย มหรรณพ เสนาะกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
12 21317 2 15 12 เด็กชาย สุทธิภัทร ลาดสีโท จิตอาสาพัฒนาชุมชน
13 21318 2 15 13 เด็กชาย สุรทิน คำกลิ้ง จิตอาสาพัฒนาชุมชน
14 21319 2 15 14 เด็กชาย อชิตพล เปียนขุนทด จิตอาสาพัฒนาชุมชน
15 21320 2 15 15 เด็กชาย อิทธิกร ยิ้มพุดซา จิตอาสาพัฒนาชุมชน
16 21321 2 15 16 เด็กชาย อุดมโชค กล่อมกลิ่น ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
17 21437 2 15 17 เด็กชาย ปรเมษฐ์ ขอเพิ่มกลาง เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน
18 21325 2 15 18 เด็กหญิง โชติกา แขนกลาง Sudoku
19 21326 2 15 19 เด็กหญิง ดารัตน์ พันธ์ศิริ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
20 21327 2 15 20 เด็กหญิง ตุลาภรณ์ ญาติโพธิ์ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
21 21328 2 15 21 เด็กหญิง ฑิฆัมพร กำเนิดกลาง เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
22 21329 2 15 22 เด็กหญิง ธนาภรณ์ บัวขม เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
23 21330 2 15 23 เด็กหญิง ปนัดดา แรงกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
24 21331 2 15 24 เด็กหญิง ปิยฉัตร อยู่ประเสริฐ อ่านคล่อง เขียนคล่อง
25 21333 2 15 25 เด็กหญิง พิชญาภา โปร่งกลาง เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
26 21334 2 15 26 เด็กหญิง ภัทรธิดา ตลอดกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
27 21335 2 15 27 เด็กหญิง ระพีพรรณ เพียงงาม เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
28 21336 2 15 28 เด็กหญิง รัตนพร งิ้วเจริญ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
29 21337 2 15 29 เด็กหญิง วรรณภา ศรีชมพู อ่านคล่อง เขียนคล่อง
30 21338 2 15 30 เด็กหญิง วิภาวี แท่งทองหลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
31 21340 2 15 31 เด็กหญิง ศศินิภา ขอมีกลาง อ่านคล่อง เขียนคล่อง
32 21341 2 15 32 เด็กหญิง สุชานุช คำกลาง เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
33 21342 2 15 33 เด็กหญิง สุพรรษา กมลกลาง เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
34 21344 2 15 34 เด็กหญิง อรุณรัตน์ อาจคงหาญ Sudoku
35 21345 2 15 35 เด็กหญิง อังคนาง พลทา เคมีพื้นฐาน Basic Chemistry
36 21435 2 15 36 เด็กหญิง ศิรินาถ แขนอก เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
37 21439 2 15 37 เด็กหญิง น้ำหนึ่ง ล้วนกลาง Sudoku