ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22340 1 7 1 เด็กชาย กนก กลโคกกรวด เครื่องบินพลังยาง
2 22341 1 7 2 เด็กชาย ไกรวิชญ์ ขอเพ็งกลาง หมากฮอส
3 22342 1 7 3 เด็กชาย จักรภัทธ หมายเงา หุ่นยนต์
4 22343 1 7 4 เด็กชาย จักรวรรดิ เกล็ดงูเหลือม หุ่นยนต์
5 22344 1 7 5 เด็กชาย ชยธร ฉันทะกลาง ไอเดียสร้างสรรค์
6 22345 1 7 6 เด็กชาย ธนบูลย์ ชูชาย ศิลปะไทย
7 22346 1 7 7 เด็กชาย ธิติพงษ์ ศักดิ์ณรงค์ ของเล่นวิทยาศาสตร์
8 22347 1 7 8 เด็กชาย นครินทร์ พงษ์ด้วง เปตอง
9 22348 1 7 9 เด็กชาย นภทีป์ จั่นขุนทด ศิลป์สร้างสรรค์
10 22349 1 7 10 เด็กชาย นฤพนธิ์ ทองพุดซา หุ่นยนต์
11 22350 1 7 11 เด็กชาย นันทิพัฒน์ วิเศษสิงห์ ของเล่นวิทยาศาสตร์
12 22351 1 7 12 เด็กชาย พีรณัฐ เกษกลาง หุ่นยนต์
13 22352 1 7 13 เด็กชาย เพชรเกษม เมี้ยนกลาง หุ่นยนต์
14 22353 1 7 14 เด็กชาย ภรพชร สีวัน เครื่องบินพลังยาง
15 22354 1 7 15 เด็กชาย มหรรณพ ชนากลาง หุ่นยนต์
16 22355 1 7 16 เด็กชาย รชตวิชญ์ เลพิมาย หุ่นยนต์
17 22356 1 7 17 เด็กชาย สหรัฐ สุภเสถียร หนังสือเล่มเล็ก
18 22357 1 7 18 เด็กชาย สุรชัย กระสายกลาง เครื่องบินพลังยาง
19 22358 1 7 19 เด็กชาย อธิบดินทร์ วิไล impromptu Speech
20 22359 1 7 20 เด็กหญิง ชนันท์ญา กาบนันทา Math Bingo
21 22360 1 7 21 เด็กหญิง ชนาภา แก้วกลาง คิดเลขเร็ว
22 22361 1 7 22 เด็กหญิง ชัญญาภัค ทัศคร คิดเลขเร็ว
23 22362 1 7 23 เด็กหญิง ณิชาภัทร​์​ ปลั่ง​กลาง​ คิดเลขเร็ว
24 22363 1 7 24 เด็กหญิง ทิพย์เกสร ขอถือกลาง ศิลป์สร้างสรรค์
25 22364 1 7 25 เด็กหญิง เบญญาภา สมศักดิ์ ศิลป์สร้างสรรค์
26 22365 1 7 26 เด็กหญิง ปวันรัตน์ หินกลาง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
27 22366 1 7 27 เด็กหญิง ปานตะวัน ศรีไกรสุข พับเหรียญโยนทาน
28 22367 1 7 28 เด็กหญิง เพชรนารี แทนไธสง ศิลป์สร้างสรรค์
29 22368 1 7 29 เด็กหญิง มณิชญา ขอสินกลาง การแปรรูปอาหาร
30 22369 1 7 30 เด็กหญิง รัฐชญา อโณทัยไพบูลย์ Sudoku
31 22370 1 7 31 เด็กหญิง ลูกแก้ว แป้งหอม คิดเลขเร็ว
32 22371 1 7 32 เด็กหญิง วรรณชนก ปลั่งกลาง มารยาทไทย
33 22372 1 7 33 เด็กหญิง วารีรัตน์ ไสบาล ยุวบรรณารักษ์
34 22373 1 7 34 เด็กหญิง วิริยากร ชุ่มกลาง สวนถาด สวนแก้ว
35 22374 1 7 35 เด็กหญิง ศิริรัตน์​ จงท้องกลาง รักษ์วรรณคดี
36 22375 1 7 36 เด็กหญิง ศิริลักษณ์​ คุณมี มารยาทไทย
37 22376 1 7 37 เด็กหญิง ศิโรรัตน์ บุญเสนาะ Cover Dance To be No.1
38 22377 1 7 38 เด็กหญิง หงส์นรินทร์ แน่นสันเทียะ Sudoku
39 22378 1 7 39 เด็กหญิง อทิชา หมายใยกลาง ยุวบรรณารักษ์