ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22266 1 5 1 เด็กชาย กรกฎ ร่มเย็น คิดเลขเร็ว
2 22267 1 5 2 เด็กชาย ฐิติวัฒน์ อินทร์จอหอ ภาษาพาสาร
3 22268 1 5 3 เด็กชาย ดนุวัศ พิมพ์ปรุ ยุวบรรณารักษ์
4 22269 1 5 4 เด็กชาย ดิษยนนท์ ปีกบินกลาง ธนาคารโรงเรียน
5 22270 1 5 5 เด็กชาย ธนภัทร จงท่องกลาง Crossword ม.ต้น
6 22271 1 5 6 เด็กชาย นนทกร สีลาลักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียน
7 22272 1 5 7 เด็กชาย นฤสรณ์ ฉุนหมื่นไวย Cover Dance To be No.1
8 22273 1 5 8 เด็กชาย นัทธพงศ์ ขุดโพธิ์ ไอเดียสร้างสรรค์
9 22274 1 5 9 เด็กชาย พงศกร แก้วจอหอ ฟุตซอล
10 22275 1 5 10 เด็กชาย พงษ์พันธ์ บุญอยู่คง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
11 22276 1 5 11 เด็กชาย ภัทรพล บุญเรือง Math Bingo
12 22277 1 5 12 เด็กชาย รณกร ดุนกลาง ศิลป์สร้างสรรค์
13 22278 1 5 13 เด็กชาย วีรภัทร ปลั่งกลาง สภานักเรียน
14 22279 1 5 14 เด็กชาย ศรวุฒิ ตะโลกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
15 22280 1 5 15 เด็กชาย ศิริศักดิ์ อุ่นทรัพย์ คิดเลขเร็ว
16 22281 1 5 16 เด็กชาย ศุภกฤษ เดือนกลาง ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
17 22282 1 5 17 เด็กชาย อภิภพ วนสันเทียะ คิดเลขเร็ว
18 22283 1 5 18 เด็กหญิง กชกร​ ปลั่ง​กลาง​ กีตาร์พาเพลิน
19 22284 1 5 19 เด็กหญิง การะเกด ฝ้ายพิมาย เพชรภาษาไทย
20 22285 1 5 20 เด็กหญิง จุติมาพร ปลั่งกลาง ไอเดียสร้างสรรค์
21 22286 1 5 21 เด็กหญิง ณฐมน แก่นเสลา Crossword ม.ต้น
22 22287 1 5 22 เด็กหญิง ณัฐวรรณ จงกลกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียน
23 22288 1 5 23 เด็กหญิง นิภาพร ลายกลาง Crossword ม.ต้น
24 22289 1 5 24 เด็กหญิง พรณิภา ทานัง Cover Dance To be No.1
25 22290 1 5 25 เด็กหญิง พรรวษา กลางมณี คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
26 22291 1 5 26 เด็กหญิง พรสวรรค์​ ศรีจันอัด รักษ์วรรณคดี
27 22292 1 5 27 เด็กหญิง พิชชาพร วงศ์พะเนาว์ การเล่านิทานภาษาอังกฤษ Story telling
28 22293 1 5 28 เด็กหญิง รัตน์ธิญากร นุ้ยเล็ก วาดเส้น (Drawing)
29 22294 1 5 29 เด็กหญิง รุจีรัตน์ รังสร้อย สวนถาด สวนแก้ว
30 22295 1 5 30 เด็กหญิง วรนุช พลหล้า Cover Dance To be No.1
31 22296 1 5 31 เด็กหญิง วรรณวิภา พวงเพชร ตะลุยแดนมังกร
32 22297 1 5 32 เด็กหญิง วริศรา เยือนพิมาย Cover Dance
33 22298 1 5 33 เด็กหญิง ศศิวรรณ ถาวรสวัสดิ์ สวนถาด สวนแก้ว
34 22299 1 5 34 เด็กหญิง ศิรภัสสร ชุดกลาง กีตาร์พาเพลิน
35 22300 1 5 35 เด็กหญิง สุทธิกา เทิ่งกระโทก หนังสือเล่มเล็ก
36 22301 1 5 36 เด็กหญิง สุภัสสร บุราณ วาดเส้น (Drawing)
37 22302 1 5 37 เด็กหญิง อริยาพร เสือเอ๋ง Crossword ม.ต้น