ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22227 1 4 1 เด็กชาย กรองแก้ว เก่งกลาง ดนตรีไทย
2 22228 1 4 2 เด็กชาย จักรพันธ์ ปลั่งกลาง วงโยธวาทิต
3 22229 1 4 3 เด็กชาย ชัยวัฒน์ สังข์ทอง Youtube
4 22230 1 4 4 เด็กชาย ณัฐกิตต์ อาศัยกลาง สวนถาด สวนแก้ว
5 22231 1 4 5 เด็กชาย ณัฐทยา เอื้อกลาง ไอเดียสร้างสรรค์
6 22232 1 4 6 เด็กชาย ดิศรณ์ ผิวเหลือง E-Sport
7 22233 1 4 7 เด็กชาย ธนดล กองหินกลาง ช่างออกแบบ
8 22234 1 4 8 เด็กชาย พงศกร เป้ากลาง Youtube
9 22235 1 4 9 เด็กชาย พัทธดนย์ จันทร์คีรี เปตอง
10 22236 1 4 10 เด็กชาย พันธกานต์ รัตนวาร หุ่นยนต์
11 22238 1 4 11 เด็กชาย รพีภัทร กลอนกลาง ไอเดียสร้างสรรค์
12 22239 1 4 12 เด็กชาย รัฐธรรมนูญ นาคสูงเนิน สะกดคำศัพทย์ภาษาอังกฤษ Spelling bee ม.ต้น
13 22240 1 4 13 เด็กชาย วิชชากร ขอมอบกลาง สวนถาด สวนแก้ว
14 22241 1 4 14 เด็กชาย วีรวัฒน์ โฉมจงโก สวนถาด สวนแก้ว
15 22242 1 4 15 เด็กชาย สาริน สังข์กลาง ไอเดียสร้างสรรค์
16 22243 1 4 16 เด็กชาย สิทธิโชค เจียวค้างพลู ท่วงทำนองในภาษาไทย
17 22244 1 4 17 เด็กชาย สุธาศิน สายเทียน หุ่นยนต์
18 22245 1 4 18 เด็กชาย อนุภัทร จงผ่อนกลาง หนังสือเล่มเล็ก
19 22246 1 4 19 เด็กชาย อภิสิทธิ์ นิลกลาง E-Sport
20 22247 1 4 20 เด็กหญิง กนกพร ซุ่นกลาง อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
21 22248 1 4 21 เด็กหญิง กมลชนก ช่วยงาน ละครญี่ปุ่น
22 22249 1 4 22 เด็กหญิง ณภัทรา พูนศรี สวนถาด สวนแก้ว
23 22250 1 4 23 เด็กหญิง ธันชิราพร วรจักร์ อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
24 22251 1 4 24 เด็กหญิง นิภาพร เกตุมณี ดนตรีไทย
25 22252 1 4 25 เด็กหญิง ประภาภัทร เกินจันทร์ นักกฎหมายน้อย
26 22254 1 4 26 เด็กหญิง ปิย​มาศ​ ประจง​กลาง​ Youtube
27 22255 1 4 27 เด็กหญิง ปิยธิดา ส้มจีน ตะลุยแดนมังกร
28 22256 1 4 28 เด็กหญิง ปิยนุช นันกลาง การแปรรูปอาหาร
29 22257 1 4 29 เด็กหญิง พันมายา ชำนิ การปลูกไม้ดอก ไม้ประดับและพืชผักสวนครัว
30 22258 1 4 30 เด็กหญิง พิชาลักษ์ ศรีไกรภักดิ์ การแปรรูปอาหาร
31 22259 1 4 31 เด็กหญิง รตนภร มุ่งต่อกลาง ดนตรีไทย
32 22260 1 4 32 เด็กหญิง รติกานต์ งอกงาม กีตาร์พาเพลิน
33 22261 1 4 33 เด็กหญิง รุ่งไพลิน มนกลาง อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
34 22262 1 4 34 เด็กหญิง รุ่งฤดี บุญศรี Cover Dance To be No.1
35 22263 1 4 35 เด็กหญิง วรรวิสา อ่อนนอก Cover Dance To be No.1
36 22264 1 4 36 เด็กหญิง ศิราชินี สาเเดง Cover Dance To be No.1
37 22265 1 4 37 เด็กหญิง เสาวรส ศรีริบุตร Youtube