ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22189 1 3 1 เด็กชาย กรวิชญ์ เพิ่มอริยทรัพย์ ช่างอุตสาหกรรม
2 22190 1 3 2 เด็กชาย กฤชณภัทร รอดโฉม เปตอง
3 22191 1 3 3 เด็กชาย ก้องเกรียงไกร ใจตรง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
4 22192 1 3 4 เด็กชาย กิตติมากร ช่วงกลาง โครงงานคอมพิวเตอร์
5 22193 1 3 5 เด็กชาย ชยางกูร ด้วงสีแก้ว ของเล่นวิทยาศาสตร์
6 22194 1 3 6 เด็กชาย ชลธี เอมกลาง คำคม
7 22195 1 3 7 เด็กชาย ณภัทร จอมกระโทก ช่างอุตสาหกรรม
8 22196 1 3 8 เด็กชาย ณัฐพงศ์ แทนสูงเนิน วาดเส้น (Drawing)
9 22197 1 3 9 เด็กชาย ทินภัทร เงินโพธิ์ ช่างอุตสาหกรรม
10 22198 1 3 10 เด็กชาย ธนภัทร จันทร์เนตร์ คำคม
11 22199 1 3 11 เด็กชาย ปวรปรัชญ์ รักษาศรี ของเล่นวิทยาศาสตร์
12 22200 1 3 12 เด็กชาย พีรพัฒน์ ศรีด่านกลาง สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
13 22201 1 3 13 เด็กชาย พีระพล มลกลาง หุ่นยนต์
14 22202 1 3 14 เด็กชาย ภัทร ถาจอหอ วาดเส้น (Drawing)
15 22203 1 3 15 เด็กชาย ภาคิน วรัตม์ธนภัทร Cover Dance
16 22204 1 3 16 เด็กชาย รุบากร วนกลาง คำคม
17 22205 1 3 17 เด็กชาย สิรวัสส์ ปาระมีกาศ เครื่องบินพลังยาง
18 22206 1 3 18 เด็กชาย เอกกมล บุญจันทัย คำคม
19 22207 1 3 19 เด็กหญิง กิ่งแก้ว ย่านกลาง ยุวบรรณารักษ์
20 22208 1 3 20 เด็กหญิง ขนิษฐา มากด่านกลาง คณิตศิลป์
21 22209 1 3 21 เด็กหญิง ขวัญชนก เชียงคำ จับผ้า
22 22210 1 3 22 เด็กหญิง จิรนันท์ ภักดีกลาง จับผ้า
23 22211 1 3 23 เด็กหญิง ชวัลรัตน์ ปรีชากรสกุล ตะลุยแดนมังกร
24 22212 1 3 24 เด็กหญิง ชุติ​กาญจน์​ มุ่งรวย​กลาง​ ช่างอุตสาหกรรม
25 22213 1 3 25 เด็กหญิง ณัฐกฤตา เรียงลิลา นักกฎหมายน้อย
26 22214 1 3 26 เด็กหญิง ณัฐยาพัชร์ อ่วมในเมือง กีตาร์พาเพลิน
27 22215 1 3 27 เด็กหญิง ธนัญชนก มูลทองหลาง ดนตรีไทย
28 22216 1 3 28 เด็กหญิง ธวัลรัตน์ จรัญจอหอ สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
29 22217 1 3 29 เด็กหญิง นภัสสร หวังล้อมกลาง ช่างออกแบบ
30 22218 1 3 30 เด็กหญิง นาขวัญ คุณประเสริฐ Cover Dance To be No.1
31 22219 1 3 31 เด็กหญิง พรพรรณ กาญจนพิบูลย์ จับผ้า
32 22220 1 3 32 เด็กหญิง พรรณภษา เครือรักษ์ Cover Dance To be No.1
33 22221 1 3 33 เด็กหญิง แพรวไพลิน ทองกระทุ่ม คณิตศิลป์
34 22222 1 3 34 เด็กหญิง ภาวิดา เศาภายน อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
35 22223 1 3 35 เด็กหญิง สุธิตา พุกท่าไม้ เปตอง
36 22224 1 3 36 เด็กหญิง สุภาวดี ศรีรักษา สร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
37 22225 1 3 37 เด็กหญิง สุภาวิดา มาบำรุง Cover Dance To be No.1
38 22226 1 3 38 เด็กหญิง โสภิตา กมลกลาง คำคม