ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22149 1 2 1 เด็กชาย กวินทรา พนมเขตร์ Sudoku
2 22150 1 2 2 เด็กชาย ชัยชนะ แนบกลาง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
3 22151 1 2 3 เด็กชาย ชาญณรงค์ รักด่านกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
4 22152 1 2 4 เด็กชาย ชุติเดช พันธ์ศรี คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
5 22153 1 2 5 เด็กชาย ณภัทร ทวีศักดิ์ กีตาร์พาเพลิน
6 22154 1 2 6 เด็กชาย ธนกฤต สังข์กลาง หุ่นยนต์
7 22155 1 2 7 เด็กชาย นพพร มุ่งเมืองกลาง หุ่นยนต์
8 22156 1 2 8 เด็กชาย บัญญพนต์ บรรเลงการ กีตาร์พาเพลิน
9 22157 1 2 9 เด็กชาย ปรมัตถ์ มุ่งอินทร์กลาง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
10 22158 1 2 10 เด็กชาย พงศ์รพี เผยกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
11 22159 1 2 11 เด็กชาย ภคิณทร์ ยาดี กีตาร์พาเพลิน
12 22160 1 2 12 เด็กหญิง กวินทิพย์ พนมเขตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
13 22161 1 2 13 เด็กหญิง กันต์หทัย ปลั่งกลาง Cover Dance
14 22162 1 2 14 เด็กหญิง เกศรินทร์ มุ่งพันกลาง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
15 22163 1 2 15 เด็กหญิง จิรัชยา ทองทา อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
16 22164 1 2 16 เด็กหญิง ชนัญชิดา ถือพลอย อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
17 22165 1 2 17 เด็กหญิง ชลิตา วิจบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
18 22166 1 2 18 เด็กหญิง โชติกา ชอบเขตต์กลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
19 22167 1 2 19 เด็กหญิง ญาดา กบกลางดอน ลีลาตานี
20 22168 1 2 20 เด็กหญิง ฐิติวรดา แสนใหม่ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
21 22169 1 2 21 เด็กหญิง ณัฐนันท์ สร้อยศรี กีตาร์พาเพลิน
22 22170 1 2 22 เด็กหญิง ธนิสรา เมืองกลาง คิดเลขเร็ว
23 22171 1 2 23 เด็กหญิง นารีรัตน์ เสนคำ ของเล่นวิทยาศาสตร์
24 22173 1 2 24 เด็กหญิง พัทธาวรรณ เข็มสว่าง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
25 22174 1 2 25 เด็กหญิง ภัทรวดี ประพฤติชอบ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ (เฉพาะห้องวิทย์-คณิตเข้ม)
26 22175 1 2 26 เด็กหญิง มนัญญา ช่วยงาน กีตาร์พาเพลิน
27 22176 1 2 27 เด็กหญิง รุ่งนภา น้อมกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
28 22178 1 2 28 เด็กหญิง วรัญญา ทองกลาง คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
29 22179 1 2 29 เด็กหญิง วศินี วรรณโส คิดเลขเร็ว
30 22180 1 2 30 เด็กหญิง สาริษา สีวะ คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ