ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22656 1 16 1 เด็กชาย จักรพงค์ อินนอก ฟุตซอล
2 22657 1 16 2 เด็กชาย ณัฐวุฒิ พุฒกลาง มารยาทไทย
3 22658 1 16 3 เด็กชาย ดนุสรณ์ อิ่มผ่อง ออกแบบเทคโนโลยี
4 22659 1 16 4 เด็กชาย ธนาธิป กิ่งสูงเนิน เกมสร้างสรรค์
5 22660 1 16 5 เด็กชาย ธนิศร แก้วด่านกลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
6 22661 1 16 6 เด็กชาย ธีรเดช ชิดนอก คณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ
7 22662 1 16 7 เด็กชาย ธีรยุทธ พยัคจันทร์ โครงงานอาชีพ
8 22663 1 16 8 เด็กชาย พจน์ชนะ สันกลาง ช่างออกแบบ
9 22664 1 16 9 เด็กชาย พีรวิชญ์ สุวรรณาจารย์ โครงงานคอมพิวเตอร์
10 22665 1 16 10 เด็กชาย วรกันต์ อรรคดี เกมสร้างสรรค์
11 22666 1 16 11 เด็กชาย วันเฮง ชุมศรี ท่วงทำนองในภาษาไทย
12 22667 1 16 12 เด็กชาย วีรศักดิ์ บุญทองใหม่ คิดเลขเร็ว
13 22668 1 16 13 เด็กชาย ศิริชัย จันทร์กลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
14 22669 1 16 14 เด็กชาย ศุภภัสสร์ อุเทนสุด ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
15 22670 1 16 15 เด็กชาย สุนทร เยี่ยงกลาง ท่วงทำนองในภาษาไทย
16 22671 1 16 16 เด็กชาย อนุพล กลิ่นกลาง หุ่นยนต์
17 22672 1 16 17 เด็กหญิง จันทร์ทิมา ไฉวกลาง มารยาทไทย
18 22673 1 16 18 เด็กหญิง ณัฐชนก นุชงอน โครงงานคอมพิวเตอร์
19 22674 1 16 19 เด็กหญิง ณัฐนันท์ กิ่งโพธิ์ มารยาทไทย
20 22675 1 16 20 เด็กหญิง ณัฐพร เพื่อนกลาง Cover Dance To be No.1
21 22676 1 16 21 เด็กหญิง ดวงพร พูนพะเนาว์ มารยาทไทย
22 22677 1 16 22 เด็กหญิง พรพิมล แสงสวัสดิ์ มารยาทไทย
23 22678 1 16 23 เด็กหญิง พรรัมภา เพ็งกลาง มารยาทไทย
24 22679 1 16 24 เด็กหญิง ภคพร เหล่าหวายนอก มารยาทไทย
25 22680 1 16 25 เด็กหญิง ภัทรธิดา โมกภา มารยาทไทย
26 22681 1 16 26 เด็กหญิง วริยา หวังกกกลาง ประวัติศาสตร์-เศรษฐศาสตร์น้อย
27 22682 1 16 27 เด็กหญิง ศริลญา มหาวีระ มารยาทไทย
28 22683 1 16 28 เด็กหญิง สุฐิตา งะสันเทียะ Crossword ม.ต้น
29 22684 1 16 29 เด็กหญิง สุนิตา ภักดิ์จอหอ มารยาทไทย
30 22685 1 16 30 เด็กหญิง อมรรัตน์ มากกลาง เล่านิทานคุณธรรม
31 22686 1 16 31 เด็กหญิง อุษณีย์ ชาญประโคน มารยาทไทย