ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22555 1 13 1 เด็กชาย ชินกฤต คงฤทธิ์ Cover Dance To be No.1
2 22556 1 13 2 เด็กชาย ณัฐธกรณ์ เรืองไพศาล เครื่องบินพลังยาง
3 22557 1 13 3 เด็กชาย ณัฐนันท์ โพนพุฒ เครื่องบินพลังยาง
4 22558 1 13 4 เด็กชาย ธีรวุฒิ จงผ่อนกลาง Cover Dance To be No.1
5 22559 1 13 5 เด็กชาย บารมี เจริญศักดิ์ นักกฎหมายน้อย
6 22560 1 13 6 เด็กชาย พงศธร ภารดรเจริญ เครื่องบินพลังยาง
7 22561 1 13 7 เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีสง่า ศิลปะไทย
8 22562 1 13 8 เด็กชาย ภูริเดช จงอ่อนกลาง ธนาคารโรงเรียน
9 22563 1 13 9 เด็กชาย เมธิชัย โขนกระโทก Cover Dance To be No.1
10 22564 1 13 10 เด็กชาย ศุภกิจ บุญไทยกลาง Cover Dance To be No.1
11 22565 1 13 11 เด็กชาย สุรศักดิ์ ผินงูเหลือม หมากฮอส
12 22566 1 13 12 เด็กชาย สุริยะชัย ปิดจันทึก Cover Dance To be No.1
13 22567 1 13 13 เด็กชาย อติรุจ ไผ่โคกสูง Cover Dance To be No.1
14 22568 1 13 14 เด็กชาย อนุพงศ์ ชูวิจิตต์ เครื่องบินพลังยาง
15 22569 1 13 15 เด็กชาย อนุพัทธ์ ใจเย็น แอนิเมชั่น
16 22570 1 13 16 เด็กหญิง กรกมล มุ่งรวยกลาง ละครสั้น Skit
17 22571 1 13 17 เด็กหญิง กิตติกา มากกลาง พับเหรียญโยนทาน
18 22572 1 13 18 เด็กหญิง เขมนิตย์ คูณสันเทียะ นาฏศิลป์ไทย
19 22573 1 13 19 เด็กหญิง จิตติภัทรา โคมเเก้ว หมากฮอส
20 22574 1 13 20 เด็กหญิง จิราภรณ์ ภุมมา Cover Dance To be No.1
21 22575 1 13 21 เด็กหญิง ชนิกานต์ ฝีมือสาน ช่างออกแบบ
22 22576 1 13 22 เด็กหญิง ชุติมา อิ่มกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
23 22577 1 13 23 เด็กหญิง ทักษพร สำเนากลาง Cover Dance To be No.1
24 22578 1 13 24 เด็กหญิง ธัญญารัตน์ ทองจันทร์ หมอนหลอด
25 22579 1 13 25 เด็กหญิง ปาลิตา ศิริรัตน์ Cover Dance To be No.1
26 22580 1 13 26 เด็กหญิง พัชรินทร์ เลากลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
27 22581 1 13 27 เด็กหญิง พิชชาภา จูงกลาง พับเหรียญโยนทาน
28 22582 1 13 28 เด็กหญิง มีนา หรั่งอินทร์ เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
29 22583 1 13 29 เด็กหญิง รัตติกาล เผยกลาง พับเหรียญโยนทาน
30 22584 1 13 30 เด็กหญิง รัศมี จิตต์กลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
31 22585 1 13 31 เด็กหญิง ลักษ์สุดา ซึมกลาง Cover Dance To be No.1
32 22586 1 13 32 เด็กหญิง วรัญญา เกิดขจรวิไล Cover Dance To be No.1
33 22587 1 13 33 เด็กหญิง สุกัญญา กั้นห้องกลาง โครงงานประสานใจ
34 22588 1 13 34 เด็กหญิง สุชาวดี ดุมกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)