ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ สกุล วิชา
1 22455 1 10 1 เด็กชาย กฤตเมธ มงคะสิงห์ มารยาทไทย
2 22456 1 10 2 เด็กชาย ชยานนท์ แบนท้วม ชุมนุมไก่ชนเพื่อการจำหน่าย
3 22457 1 10 3 เด็กชาย ชลชัย ฉิพิมาย มัคคุเทศน้อย
4 22458 1 10 4 เด็กชาย ณัฐวุฒิ กระออมกลาง ศิลปะไทย
5 22459 1 10 5 เด็กชาย ธนพล เดือนกลาง ฟุตซอล
6 22460 1 10 6 เด็กชาย ธนพล​ กีรติ​ธนสาร​ Youtube
7 22461 1 10 7 เด็กชาย ธีรภัทร์ เจิมปรุ เกมสร้างสรรค์
8 22462 1 10 8 เด็กชาย ภัทรดนัย พรมมีเดช ประติมากรรม
9 22463 1 10 9 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ทนกิ่ง เกมสร้างสรรค์
10 22464 1 10 10 เด็กชาย ภูริณัฐ ชายกลาง Social Shot Film.
11 22465 1 10 11 เด็กชาย เมธี กลางจอหอ เครื่องบินพลังยาง
12 22466 1 10 12 เด็กชาย รัตนธรรม์ นิเรียงรัมย์ หมากฮอส
13 22467 1 10 13 เด็กชาย วชิรวิทย์ คีมงูเหลือม Social Shot Film.
14 22468 1 10 14 เด็กชาย วิศาล ซื่อสัตย์ หุ่นยนต์
15 22469 1 10 15 เด็กชาย ศักรินทร์ จงน้อมกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
16 22470 1 10 16 เด็กชาย สุมิตร กรอกกลาง ศิลป์สร้างสรรค์
17 22471 1 10 17 เด็กชาย อชิรวัฒน์ พ่วงกลาง ประติมากรรม
18 22472 1 10 18 เด็กหญิง จิตราภรณ์ แทนกลาง เวทคณิต
19 22473 1 10 19 เด็กหญิง ณัฐรดา จงกลกลาง Cover Dance
20 22474 1 10 20 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ นานอก Cover Dance To be No.1
21 22475 1 10 21 เด็กหญิง ปพิชญา จันทร์เพ็ง หมอนหลอด
22 22476 1 10 22 เด็กหญิง ปภาดา สวยกลาง รักษ์วรรณคดี
23 22477 1 10 23 เด็กหญิง ปาริกา ชิดโคกสูง Math Bingo
24 22478 1 10 24 เด็กหญิง ปิยธิดา งามจันอัด อนุรักษ์นาฏศิลป์ไทย
25 22479 1 10 25 เด็กหญิง พฤกษารักษ์ วงษ์โคกสูง งานสวนพฤกษศาสตร์
26 22480 1 10 26 เด็กหญิง วราภรณ์ จงนบกลาง Cover Dance
27 22481 1 10 27 เด็กหญิง ศรัณย์รัชต์ ประเสริฐยิ่ง สร้างสรรค์สีเอกรงค์
28 22482 1 10 28 เด็กหญิง ศิรภัสสร ไขโพธิ์ Cover Dance To be No.1
29 22484 1 10 30 เด็กหญิง สุชานาถ นวดกลาง Crossword ม.ต้น
30 22485 1 10 31 เด็กหญิง สุชาวรี น้อยลา ศิลป์สร้างสรรค์
31 22486 1 10 32 เด็กหญิง สุพรรษา พุฒพิมาย หมอนหลอด
32 22487 1 10 33 เด็กหญิง อารียาภรณ์ วรรณประดิษฐ ศิลป์สร้างสรรค์
33 22488 1 10 34 เด็กหญิง อินทิรา กำจรกลาง ไหมพรมหลายไจ