23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17312 6 9 1 นาย กษิดิศ เรืองตนนอก เบเกอร์รี่
2 17328 6 9 2 นาย ราเชน ชาติผดุง ออกแบบเทคโนโลยี
3 17331 6 9 3 นาย ศุภสัณห์ คุ้มจันอัด ภาษาและวัฒนธรรมลาว
4 17424 6 9 5 นาย เพรียวพันธ์ นราพันธ์ นักศึกษาวิชาทหาร
5 17578 6 9 6 นาย นราศักดิ์ ภักดีกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
6 17627 6 9 7 นาย พงศธร เปียโคกสูง นาฏศิลป์ไทย
7 17629 6 9 8 นาย วงศธร เชิงคีรี นักศึกษาวิชาทหาร
8 17671 6 9 9 นาย ณรงค์ รัดสันเทียะ ออกแบบเทคโนโลยี
9 17672 6 9 10 นาย ณัฐดนัย พลอยกลาง ภาษาและวัฒนธรรมลาว
10 17735 6 9 11 นาย พงศ์ภรณ์ สำเนากลาง นักศึกษาวิชาทหาร
11 17774 6 9 12 นาย ธนกร ค้อมกลาง ภาษาและวัฒนธรรมลาว
12 17781 6 9 13 นาย ไพรสณฑ์ จงคล้ายกลาง เบเกอร์รี่
13 17786 6 9 14 นาย ศุภกฤต เลี่ยมสกุล วงโยธวาทิต
14 17790 6 9 15 นาย สิริชัย หวังกกกลาง เบเกอร์รี่
15 17821 6 9 16 นาย ครรชิต บุญชู นักศึกษาวิชาทหาร
16 17829 6 9 17 นาย ธนพล สระกลาง เบเกอร์รี่
17 17349 6 9 19 นางสาว พิมพ์รภัทร สิบทัศน์ ออกแบบเทคโนโลยี
18 17501 6 9 21 นางสาว พรนัชชา พรหมภักดี ออกแบบเทคโนโลยี
19 17597 6 9 23 นางสาว ธัญญารัตน์ ศรีนวลจันทร์ ออกแบบเทคโนโลยี
20 17606 6 9 24 นางสาว ยุพา หวังแต้มกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
21 17702 6 9 25 นางสาว กัลยา ภู่กลาง แนะแนว
22 17715 6 9 26 นางสาว วริสรา เซ็นกลาง ออกแบบเทคโนโลยี
23 17851 6 9 27 นางสาว ณัฐริณี ชัยจอหอ ออกแบบเทคโนโลยี
24 19962 6 9 29 นางสาว พรรณภัสสา จันตรง ออกแบบเทคโนโลยี

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)