25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17322 6 8 1 นาย ปฏิภาณ จันทร์กาบ เศรษฐกิจพอเพียง
2 17368 6 8 2 นาย จิรายุทธ ใกล้กลาง เศรษฐกิจพอเพียง
3 17375 6 8 3 นาย ภาณุวัฒน์ ชำนิกลาง ศิลป์ภูมิศาสตร์
4 17382 6 8 4 นาย อนันตชัย พีเกาะ ศิลป์ภูมิศาสตร์
5 17421 6 8 5 นาย ธันวา ปลีกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
6 17475 6 8 6 นาย นวกร ฝาสันเทียะ ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
7 17567 6 8 7 นาย กิตติภูมิ วิชาเดช แนะแนว
8 17574 6 8 8 นาย ธนภัทร กวนงูเหลือม เศรษฐกิจพอเพียง
9 17585 6 8 9 นาย ยงยุทธ สีบุตร นักศึกษาวิชาทหาร
10 17618 6 8 10 นาย ไกรสร ขอใหญ่กลาง ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
11 17621 6 8 11 นาย ณัชภัทร แก้วเพชร สภานักเรียน
12 17739 6 8 12 นาย สุรธัช บุญกลาง ศิลป์ภูมิศาสตร์
13 17828 6 8 13 นาย ทศวรรษ ชูใจ ศิลป์ภูมิศาสตร์
14 17836 6 8 14 นาย พศิน ชนะภักดิ์ ดาราศาสตร์
15 17843 6 8 15 นาย สิรวิศษ์ ธันติยกรณ์กุล ศิลป์ภูมิศาสตร์
16 17989 6 8 16 นาย พีรภัทร ปิ่นกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
17 19952 6 8 17 นาย ชูศักดิ์ บัวกลาง ศิลป์ภูมิศาสตร์
18 17351 6 8 19 นางสาว วรรัตน์ คิดรอบ แนะแนว
19 17391 6 8 20 นางสาว กัลยา ขอผลกลาง พยาบาล
20 17403 6 8 21 นางสาว วาสนา จูงกลาง แนะแนว
21 17450 6 8 22 นางสาว พรรณษา ประทุม แนะแนว
22 17508 6 8 23 นางสาว สาธินี ภูจำนงค์ พยาบาล
23 17554 6 8 24 นางสาว พิมพ์นิภา ชวัชกลาง แนะแนว
24 17595 6 8 25 นางสาว ณัฐพร วรรณป้าน ศิลป์ภูมิศาสตร์
25 17616 6 8 26 นางสาว อุษรารัช สุภเสถียร พยาบาล
26 17817 6 8 27 นางสาว สุมิกตา จันทา นาฏศิลป์ไทย
27 17859 6 8 28 นางสาว ยศวดี กลางจอหอ พยาบาล
28 19954 6 8 29 นางสาว เกวลิน แตงกระโทก ศิลป์ภูมิศาสตร์
29 19956 6 8 31 นางสาว ธนัญญา ชัยมะเริง พยาบาล
30 19957 6 8 32 นางสาว นันทวัน สุขเขียว ศิลป์ภูมิศาสตร์
31 19958 6 8 33 นางสาว ปาริชาติ คุ้มพันธ์ ศิลป์ภูมิศาสตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)