17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17334 6 7 1 นาย อนุรักษ์ หอมหวล เปตอง
2 18001 6 7 2 นาย สัญญา ไซกลาง ดนตรีไทย
3 18135 6 7 3 นาย ทัยธชา จริงสันเทียะ คำคม
4 18189 6 7 4 นาย เตชะสิทธิ์ ต้านกลาง เปตอง
5 18286 6 7 5 นาย ณัฐศักดิ์ สุทธสิงห์ เปตอง
6 18352 6 7 6 นาย วีระศักดิ์ ผูกจันอัด ตะลุยแดนมังกร
7 18388 6 7 7 นาย ณัฐพล กกกลาง เปตอง
8 18391 6 7 8 นาย ธนวัฒน์ ชาติผดุง ศิลปะไทย
9 18450 6 7 9 นาย วีรพัฒน์ พรมจันทร์ นักศึกษาวิชาทหาร
10 18453 6 7 10 นาย สุรเชษฐ์ ก้านกลาง ศิลปะไทย
11 18455 6 7 11 นาย อัตถพล นิลบัวลา เปตอง
12 18494 6 7 12 นาย รุ่งวสันต์ หมายเชยกลาง ศิลปะไทย
13 18503 6 7 13 นาย สุรพงษ์ สมศรี ตะลุยแดนมังกร
14 18506 6 7 14 นาย อภิสิทธิ์ มณีรัตนสุวรรณ ดนตรีในสวน
15 18552 6 7 15 นาย วิภพ เม่ากลาง ศิลปะไทย
16 20034 6 7 16 นาย กฤษฎา แหนกลาง ดนตรีในสวน
17 20035 6 7 17 นาย พงศ์วิชญ์ จงเหนี่ยวกลาง เปตอง
18 20036 6 7 18 นาย ไพฑูรย์ กาบกลาง ศิลปะไทย
19 20039 6 7 19 นาย อนุวัฒน์ ยาวิชัย วงโยธวาทิต
20 21431 6 7 20 นาย กรวิชญ์ เหมือดนอก เปตอง
21 18167 6 7 21 นางสาว ภัทราภรณ์ อักษรก้านตรง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
22 18175 6 7 22 นางสาว สุภาวี สงนอก วงโยธวาทิต
23 18204 6 7 23 นางสาว กนกวรรณ กิ่งจันกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
24 18221 6 7 24 นางสาว สนฉัตร กองโตกลาง ศิลปะไทย
25 18257 6 7 25 นางสาว กนิษฐา ขอแช่มกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
26 18310 6 7 26 นางสาว กุลิสรา กางร่มกลาง วงโยธวาทิต
27 18318 6 7 27 นางสาว นันทิดา เดือนกลาง วงโยธวาทิต
28 18322 6 7 28 นางสาว ปาริฉัตร ขอเพิ่มกลาง วงโยธวาทิต
29 18323 6 7 29 นางสาว พรศิริ นาดี วงโยธวาทิต
30 18408 6 7 30 นางสาว กรรณิกา โจทย์ครบุรี เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
31 18425 6 7 31 นางสาว รัตติกาล วรรณประเสริฐ เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
32 18474 6 7 32 นางสาว ศิริพร สารคามสำโรง ศิลปะไทย
33 18481 6 7 33 นางสาว อุทุมพร แก้วงาม วงโยธวาทิต
34 18573 6 7 34 นางสาว ริษา จี่พิมาย เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
35 18583 6 7 35 นางสาว สุภัสสรา ขันเดช เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
36 20008 6 7 36 นางสาว กุลนันท์ เกมกลาง เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
37 20010 6 7 37 นางสาว นันทพร ชำนาญกลาง ศิลปะไทย
38 20017 6 7 38 นางสาว มุทิตา คล้ายห้างหว้า ศิลปะไทย
39 20674 6 7 39 นางสาว ธิวารัตน์ ภู่กลาง วงโยธวาทิต
40 20690 6 7 40 นางสาว ศิรินทิพย์ เชยด่านกลาง วงโยธวาทิต

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)