23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17321 6 7 1 นาย ธนวัฒน์ จิตรกลาง ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
2 17329 6 7 2 นาย วรเชษฐ์ หลอกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
3 17332 6 7 3 นาย สหัสวรรษ ประทักขินัง กรีฑา
4 17369 6 7 4 นาย ณัฐวุฒิ วังกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
5 17374 6 7 5 นาย พันกร หวังรวมกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
6 17378 6 7 6 นาย สิรภพ เกิดขจรวิไล กรีฑา
7 17415 6 7 7 นาย กิตติศักดิ์ ซื่อสัตย์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
8 17425 6 7 8 นาย ภาณุพงศ์ มุ่งเขตร์กลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
9 17482 6 7 9 นาย ภูริทัต สอาดล้วน กรีฑา
10 17483 6 7 10 นาย วีระพล ขอสวยกลาง กรีฑา
11 17583 6 7 11 นาย พีรพัฒน์ ภูนพผา ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
12 17586 6 7 12 นาย ศรัณย์พร ขอนัดกลาง ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
13 17589 6 7 13 นาย อัฑฒ์พลช วัชรานุภากุล ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
14 17673 6 7 14 นาย ณัฐพงษ์ พ่วงกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
15 17674 6 7 15 นาย ธราธร จรกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
16 17719 6 7 16 นาย กฤษฎา ปีกบินกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
17 17721 6 7 17 นาย เกษมสันต์ ทวนธง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
18 17724 6 7 18 นาย ชัยวัฒน์ พิมเสน นาฏศิลป์ไทย
19 17725 6 7 19 นาย ณภูภัทร์ เทียมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
20 17777 6 7 20 นาย นัฏฐวี วงษาศิริ กรีฑา
21 17778 6 7 21 นาย นัฐพงษ์ บุญพา ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
22 17337 6 7 22 นางสาว กัลยา ภู่กลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
23 17440 6 7 23 นางสาว จุติลักษณ์ หงษ์กลาง อย.น้อย
24 17447 6 7 24 นางสาว ปรียาภรณ์ เซียงหนู นาฏศิลป์ไทย
25 17460 6 7 25 นางสาว สุดาวัลย์ จี่พิมาย ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
26 17514 6 7 27 นางสาว ไอลดา จัดโพธิ์ ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
27 17545 6 7 28 นางสาว ทิวากร กลอนกลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
28 17549 6 7 29 นางสาว บัณฑิตา กระจ่างกลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
29 17557 6 7 30 นางสาว วารี กั้นกลาง นาฏศิลป์ไทย
30 17590 6 7 31 นางสาว กชนิภา สีมานอก ศิลป์ภูมิศาสตร์
31 17604 6 7 32 นางสาว พิมพกานต์ จงกล แนะแนว
32 17612 6 7 33 นางสาว สุวิมล อุ่นบุญ แนะแนว
33 17656 6 7 35 นางสาว ภาวลิน แจกกลาง อย.น้อย
34 17717 6 7 36 นางสาว ปภัสรา ชินนุแหน ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
35 17864 6 7 37 นางสาว สุกัญญา จิตร์กลาง แนะแนว
36 19950 6 7 38 นางสาว พิจักษ์คณา บุญกลาง นาฏศิลป์ไทย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)