18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18049 6 6 1 นาย อนุพงศ์ เจียกกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
2 18131 6 6 2 นาย เจษฎา เณรจิตร์ Art Craft
3 18137 6 6 3 นาย ธนชัย แผลงสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร
4 18146 6 6 4 นาย สุรเกียรติ นาดีด่านกลาง Art Craft
5 18233 6 6 5 นาย จิรวัฒน์ เปรี่ยมพิมาย การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
6 18236 6 6 6 นาย ชินวัฒน์ มุ่งเปลี่ยนกลาง Art Craft
7 18249 6 6 7 นาย พีรพัฒน์ พรแด การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
8 18251 6 6 8 นาย โสภณ จิตร์กลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
9 18256 6 6 9 นาย อมรเทพ รุณากัลย์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
10 18289 6 6 10 นาย ธนธรณ์ ทองกลาง Art Craft
11 18437 6 6 11 นาย นพรุจ จุ่มกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
12 18440 6 6 12 นาย พรเทพ แก้วกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
13 18499 6 6 13 นาย เสกสรรค์ เกษกลาง ตะลุยแดนมังกร
14 18534 6 6 14 นาย กฤษฎา กรีดกลาง Art Craft
15 20024 6 6 15 นาย ดิเรกฤทธิ์ บำรุงเพชร Art Craft
16 20025 6 6 16 นาย นพดล หวังคุ้มกลาง ดนตรีในสวน
17 20026 6 6 17 นาย วรากร เรืองโรจน์ ตะลุยแดนมังกร
18 20028 6 6 18 นาย สุบิล ปลั่งกลาง Art Craft
19 18162 6 6 19 นางสาว ปิยะดา เงางาม Cover Dance
20 18174 6 6 20 นางสาว ศิริพร ใยโพธิ์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
21 18208 6 6 21 นางสาว ชลิดา เจริญสุข Sport Equipment
22 18214 6 6 22 นางสาว ปวิมล ศรีหมื่นไวย จับผ้า
23 18266 6 6 23 นางสาว นรินทร์ทิพย์ เฉลิมพันธุ์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
24 18320 6 6 24 นางสาว นิยากร ข้างกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
25 18327 6 6 25 นางสาว วารุณี คงหมั่นกลาง ตะลุยแดนมังกร
26 18427 6 6 26 นางสาว ศศิธร พักเสลา การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
27 18462 6 6 27 นางสาว ตรีรัก รักกลาง ตะลุยแดนมังกร
28 18469 6 6 28 นางสาว พรวิภา พุฒนอก การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
29 18519 6 6 29 นางสาว มลิวัลย์ ทองบาง จับผ้า
30 18575 6 6 30 นางสาว ลักษิการ์ ขอพึ่งกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
31 20020 6 6 31 นางสาว เวณิกา ปลั่งกลาง จับผ้า
32 20029 6 6 32 นางสาว เกตวดี ประสมทรัพย์ จับผ้า
33 20030 6 6 33 นางสาว แก้วใจ ทุ่งกลาง ประชาสัมพันธ์
34 20032 6 6 34 นางสาว วรางคณา กลิ่นด่านกลาง จับผ้า
35 19979 6 6 35 นาย ชาคริต พ่วงกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)