23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17327 6 5 1 นาย ภัทรพงศ์ ชวดกลาง ภาษาจีนหรรษา
2 17480 6 5 2 นาย พีรพัฒน์ มุ่งรายกลาง ภาษาจีนหรรษา
3 17723 6 5 3 นาย จิรวัฒน์ เรียบร้อย จัดถาดสวนแก้ว
4 16792 6 5 4 นางสาว ชลิตา จินดากลาง ภาษาจีนหรรษา
5 17340 6 5 5 นางสาว จิรภัทร์ ปลั่งกลาง ภาษาจีนหรรษา
6 17357 6 5 6 นางสาว อรนภา ญาติโพธิ์ To Be Number One
7 17388 6 5 7 นางสาว กมลทิพย์ เผื่อนกลาง To Be Number One
8 17409 6 5 8 นางสาว สุดารัตน์ ทรงจอหอ ภาษาจีนหรรษา
9 17439 6 5 9 นางสาว จันจิรา จี่พิมาย ภาษาจีนหรรษา
10 17492 6 5 10 นางสาว ทรงอัปสร คูณกลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
11 17498 6 5 11 นางสาว ประสิมาพร สุขี ภาษาจีนหรรษา
12 17499 6 5 12 นางสาว ปวีณา เดชเมืองปัก ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
13 17509 6 5 13 นางสาว สุกัญญา หวังรุมกลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
14 17510 6 5 14 นางสาว สุพรรษา อาษากลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
15 17513 6 5 15 นางสาว อมรัตน์ จ่ากลาง To Be Number One
16 17591 6 5 16 นางสาว กฤษณา แห่งกลาง Let s talk
17 17607 6 5 17 นางสาว รัตนพร จ่ากลาง To Be Number One
18 17660 6 5 18 นางสาว ศิรินทิพย์ เจริญสุข Let s talk
19 17750 6 5 19 นางสาว ฐิติกานต์ ประจงกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
20 17751 6 5 20 นางสาว ณิรัชฌา ชุ่มชัย จัดถาดสวนแก้ว
21 17753 6 5 21 นางสาว นภัสสร เจริญด่านกลาง จัดถาดสวนแก้ว
22 17759 6 5 22 นางสาว มลทิรา เมยกลาง จัดถาดสวนแก้ว
23 17760 6 5 23 นางสาว เมษา ยี่จอหอ จัดถาดสวนแก้ว
24 17761 6 5 24 นางสาว ลลิตา ทับสันเทียะ จัดถาดสวนแก้ว
25 17769 6 5 25 นางสาว สุพิชฌาย์ ปูนกลาง จัดถาดสวนแก้ว
26 17796 6 5 27 นางสาว กรรณิกา งานการดี งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
27 17798 6 5 28 นางสาว ญารินดา ลายกลาง จัดถาดสวนแก้ว
28 17802 6 5 29 นางสาว ดวงกมล ดิ่งกลาง ภาษาจีนหรรษา
29 17807 6 5 30 นางสาว ปิยะฉัตร สำเนากลาง To Be Number One
30 17810 6 5 31 นางสาว พิมพ์มาดา เทพกลาง To Be Number One
31 17812 6 5 32 นางสาว ภาวาลิน แซ่ตัน Let s talk
32 17813 6 5 33 นางสาว โยษิตา คล่องดี จัดถาดสวนแก้ว
33 17850 6 5 34 นางสาว ณฐยา พิมพ์กลาง Let s talk
34 17858 6 5 35 นางสาว พรปวีณ์ หงษา Let s talk
35 19944 6 5 36 นางสาว วิภาวดี ย่านจอหอ จัดถาดสวนแก้ว
36 19945 6 5 37 นางสาว อรอมล พลพิชัย นักศึกษาวิชาทหาร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)