17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18079 6 5 1 นาย จักรกฤษณ์ ปลั่งกลาง พยาบาล
2 18241 6 5 2 นาย ธนทัต ปั่นกลาง กระดาษสา
3 18554 6 5 3 นาย ศุภกฤษฏ์ ช่วงกลาง พยาบาล
4 18016 6 5 4 นางสาว พิมพ์นารา เถระปัญญา การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
5 18074 6 5 5 นางสาว สุทิธาทิพย์ กุลประเสริฐ ยุวบรรณารักษ์
6 18105 6 5 6 นางสาว จิรดา โพธิ์สุวรรณ พยาบาล
7 18108 6 5 7 นางสาว ณิชาภัทร เชิญกลาง พยาบาล
8 18121 6 5 8 นางสาว สิริญญา เขจรกลาง พยาบาล
9 18122 6 5 9 นางสาว สิริยากร กอคูณกลาง พยาบาล
10 18125 6 5 10 นางสาว อภิสรา พยัฆจันทร์ พยาบาล
11 18126 6 5 11 นางสาว อินทิรา อินพาเพียร การ์ตูนญี่ปุ่น
12 18153 6 5 12 นางสาว เกศินี มุ่งขอบกลาง พยาบาล
13 18156 6 5 13 นางสาว โชติมา ปานกลาง ไหมพรมพาเพลิน
14 18160 6 5 14 นางสาว นริศรา เนื้อนา กระดาษสา
15 18164 6 5 15 นางสาว พรรณพัชร ฉิมกลาง ไหมพรมพาเพลิน
16 18173 6 5 16 นางสาว ศิริพร ด้วงกลาง พยาบาล
17 18215 6 5 17 นางสาว ปิยะดา ขอโน้มกลาง สหกรณ์โรงเรียน
18 18222 6 5 18 นางสาว สมัญญา แสงสุข สหกรณ์โรงเรียน
19 18261 6 5 19 นางสาว เกวลี มาสขาว พยาบาล
20 18263 6 5 20 นางสาว ดลยา มุ่งเย็นกลาง กระดาษสา
21 18265 6 5 21 นางสาว ฮาริตรา กองใหญ่กลาง กระดาษสา
22 18267 6 5 22 นางสาว นิชาภัทร เชืองเครือ ธนาคารโรงเรียน
23 18269 6 5 23 นางสาว บัณฑิตา เต้ากลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
24 18279 6 5 24 นางสาว ศิริพร มาหนองหว้า ไหมพรมพาเพลิน
25 18359 6 5 25 นางสาว กานต์ธิดา มุ่งอ้อมกลาง พยาบาล
26 18361 6 5 26 นางสาว ฉัตรชฎา แจ่มแจ้ง กระดาษสา
27 18372 6 5 27 นางสาว พิมพ์วิภา เขตนิมิต กระดาษสา
28 18376 6 5 28 นางสาว วรรัตน์ จุลมะเริง พยาบาล
29 18378 6 5 29 นางสาว ศิริโสภา ดอกแคกลาง พยาบาล
30 18420 6 5 30 นางสาว พนิดา วังศิลป์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
31 18430 6 5 31 นางสาว ศุภกานต์ ชูกลาง วงโยธวาทิต
32 18431 6 5 32 นางสาว อารยา แสงดี กระดาษสา
33 18508 6 5 33 นางสาว ณิชากร ดอนกลาง ยุวบรรณารักษ์
34 18513 6 5 34 นางสาว ปิยนาถ แปรงกลาง พยาบาล
35 18515 6 5 35 นางสาว พิชยา ทองอ้ม สหกรณ์โรงเรียน
36 18524 6 5 36 นางสาว ศิรินญา ทรัพย์โคกสูง สหกรณ์โรงเรียน
37 18527 6 5 37 นางสาว ศิวภรณ์ ตุ๊ดกลาง สหกรณ์โรงเรียน
38 18532 6 5 38 นางสาว อพัชชา บุญกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
39 18567 6 5 39 นางสาว ทักษพร ก้ามสันเทียะ พยาบาล
40 18578 6 5 40 นางสาว วิชญาพร หุ้นกลาง ไหมพรมพาเพลิน
41 18726 6 5 41 นางสาว เนาวรัตน์ กำมณี ไหมพรมพาเพลิน
42 20021 6 5 42 นางสาว ชลธิดา ดวนจันทึก ธนาคารโรงเรียน

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)