17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17995 6 4 1 นาย ต้นคิด แดงไผ่ นักศึกษาวิชาทหาร
2 17999 6 4 2 นาย ทศพล จอมพุดซา ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
3 18033 6 4 3 นาย ธนโชติ เสนาจอหอ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
4 18038 6 4 4 นาย วุฒิภัทร พิมพ์กลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
5 18128 6 4 5 นาย เกริกฤทธิ์ มุ่งเครือกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
6 18186 6 4 6 นาย ชยทัต นกกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
7 18235 6 4 7 นาย เจษฎาภรณ์ ชิดนอก ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
8 20014 6 4 8 นาย จักรพล ตมกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
9 20015 6 4 9 นาย ศุภกรณ์ ก่ายโนนสูง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
10 18008 6 4 10 นางสาว นาลิภรณ์ นิสสัยดี ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
11 18012 6 4 11 นางสาว ปรียานันท์ เพศสวัสดิ์ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
12 18113 6 4 12 นางสาว พลอยชมพู กลอนโพธิ์ ออกแบบดีไซน์
13 18114 6 4 13 นางสาว ลภัสรดา นาคบำรุง แนะแนว
14 18152 6 4 14 นางสาว กนกวรรณ สุภารี นักศึกษาวิชาทหาร
15 18158 6 4 15 นางสาว ธัญญารัตน์ พันธิมาศ ออกแบบดีไซน์
16 18169 6 4 16 นางสาว วรรณิษา เทียมทอง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
17 18216 6 4 17 นางสาว ปิยะดา แก้วกลาง Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
18 18225 6 4 18 นางสาว สุภาภรณ์ ปักษ์กลาง ออกแบบดีไซน์
19 18270 6 4 19 นางสาว ปนัดดา ใกล้กลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
20 18273 6 4 20 นางสาว ปิยธิดา สังข์ทอง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
21 18278 6 4 21 นางสาว ศรุตยา นะอ่อน Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
22 18328 6 4 22 นางสาว สุพรรณษา จงสันเทียะ ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
23 18358 6 4 23 นางสาว กาญจณา ช่วยงาน ดูหนังนั่งทำดอกไม้
24 18413 6 4 24 นางสาว ณัฐธญาณ์ มากทรัพย์ ดูหนังนั่งทำดอกไม้
25 18421 6 4 25 นางสาว พิชดา สอนไธสง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
26 18464 6 4 26 นางสาว นารีรัตน์ กลีบกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
27 18465 6 4 27 นางสาว นิภาวรรณ พิศกลาง ออกแบบดีไซน์
28 18480 6 4 28 นางสาว อารียา จงย่อกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
29 18528 6 4 29 นางสาว สิริรัตน์ สังข์สุข ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
30 18561 6 4 30 นางสาว กฤษฎาพร เกินกลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
31 18579 6 4 31 นางสาว วิลาวัณย์ ชะนะโสม แนะแนว
32 18580 6 4 32 นางสาว ศิริลักษณ์ แตงกลาง แนะแนว
33 18713 6 4 33 นางสาว สุพรรณี ขอสินกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
34 20016 6 4 34 นางสาว นพรัตน์ บัณเทิงสุขสวัสดิ์ ดูหนังนั่งทำดอกไม้
35 20018 6 4 35 นางสาว ลัดดาวัลย์ หรั่งทองหลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
36 20019 6 4 36 นางสาว วรัทยา มนกลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)