18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18000 6 3 1 นาย ศุภสัณฐ์ ถวิลสุวรรณวัง วงโยธวาทิต
2 18031 6 3 2 นาย ณัฐวุฒิ ใจเป็น ภาษาอังกฤษแสนสนุก
3 18036 6 3 3 นาย นัทธพงศ์ วรรณโสภา นักศึกษาวิชาทหาร
4 18082 6 3 4 นาย เจษฎา จันทร์แสง นักศึกษาวิชาทหาร
5 18136 6 3 5 นาย ธนโชติ จันทร์ชู นักศึกษาวิชาทหาร
6 18179 6 3 6 นาย โกวิทย์ ประชิดครบุรี กระดาษสา
7 18180 6 3 7 นาย กฤษฎา ฉัดพิมาย นักศึกษาวิชาทหาร
8 18190 6 3 8 นาย ทัศน์พล เดือนกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
9 18436 6 3 9 นาย นนทการณ์ หมอกโคกสูง นักศึกษาวิชาทหาร
10 20006 6 3 10 นาย ชนะพล ปืนขุนทด เปตอง
11 18011 6 3 11 นางสาว ปรียากร แก้วประเสริฐ กรีฑา
12 18018 6 3 12 นางสาว แมงปอ แซะจอหอ นักกฏหมายน้อย
13 18056 6 3 13 นางสาว ดวงกมล ศิริทรัพย์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
14 18063 6 3 14 นางสาว พิชญาณี ธรรมบุญสุข กระดาษสา
15 18106 6 3 15 นางสาว ฉัตรรวี ม่วงกลาง กรีฑา
16 18116 6 3 16 นางสาว ศตพร พิลารัตน์ ประชาสัมพันธ์
17 18119 6 3 17 นางสาว ศุภาพิชญ์ ฟองกระโทก กระดาษสา
18 18151 6 3 18 นางสาว กณิศา วานิช วงโยธวาทิต
19 18172 6 3 19 นางสาว ศศิวรรณ โกฏสำโรง เปตอง
20 18176 6 3 20 นางสาว อสมาภรณ์ เยี่ยงกลาง กรีฑา
21 18212 6 3 21 นางสาว ธัญชนก มุ่งยอดกลาง เปตอง
22 18219 6 3 22 นางสาว ภัทรวรรณ ขันทะ กรีฑา
23 18277 6 3 23 นางสาว ศรัณย์พร ศรีทองหลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
24 18315 6 3 24 นางสาว ฐิติมา เชื่อมจอหอ กระดาษสา
25 18326 6 3 25 นางสาว วรัญญา เพียรธรรม กระดาษสา
26 18426 6 3 26 นางสาว วลัยลักษณ์ มุ่งเขื่องกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
27 18459 6 3 27 นางสาว ชญานิษฐ์ อิทธิวิริยะ นักศึกษาวิชาทหาร
28 18460 6 3 28 นางสาว ณรรฐพร วงษาพิน ภาษาอังกฤษแสนสนุก
29 18466 6 3 29 นางสาว เบญจภัทร เผนโคกสูง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
30 18477 6 3 30 นางสาว สุกัญญา ประทาสี สหกรณ์โรงเรียน
31 18568 6 3 31 นางสาว นัฐกานต์ วิกสูงเนิน สหกรณ์โรงเรียน
32 20007 6 3 32 นางสาว กัลยรัตน์ พลอนันต์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
33 20009 6 3 33 นางสาว นภาวรรณ สุขทอง สหกรณ์โรงเรียน
34 20011 6 3 34 นางสาว บุญสิตา หวังรายกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
35 20012 6 3 35 นางสาว วีรดา พีจัตุรัส ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
36 20013 6 3 36 นางสาว ศิริกาญจน์ พึ่งกิ่ง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)