25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17285 6 3 1 นาย พรพรหม ชุ่มพระ ทะเบียนหรรษา
2 17372 6 3 2 นาย นัทธพงศ์ ผิวมะลิ นักศึกษาวิชาทหาร
3 17379 6 3 3 นาย สุธี เพิ่มสันเทียะ ทะเบียนหรรษา
4 17580 6 3 4 นาย พงศกร บ่มกลาง ทะเบียนหรรษา
5 17617 6 3 5 นาย กษิดิศ งามจันอัด ทะเบียนหรรษา
6 17839 6 3 6 นาย วัชรพล มนต์ชาตรี นักศึกษาวิชาทหาร
7 19920 6 3 7 นาย ภาคิน ไพเราะ Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
8 19921 6 3 8 นาย อนุรักษ์ เวียงนนท์ ระบบสมองกลฝังตัว
9 19922 6 3 9 นาย อุทิตย์ ตั้งเศวตชัย นักศึกษาวิชาทหาร
10 17292 6 3 10 นางสาว โชติกา ลัดสูงเนิน ทะเบียนหรรษา
11 17296 6 3 11 นางสาว ดวงลดา เดือนกลาง ศิลปะภาพยนตร์
12 17335 6 3 12 นางสาว กัญญพัชร มุ่งอ้อมกลาง ทะเบียนหรรษา
13 17339 6 3 13 นางสาว เข็มทราย ไฉนกลาง ศิลปะภาพยนตร์
14 17352 6 3 14 นางสาว วิภาดา ศรีวิชา ทะเบียนหรรษา
15 17443 6 3 15 นางสาว ณัฐธิมา ขอคตสำโรง ทะเบียนหรรษา
16 17445 6 3 16 นางสาว นริศรา จอหอนอก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
17 17446 6 3 17 นางสาว บุญยวีร์ นวนด่านกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
18 17451 6 3 18 นางสาว พรรณิภา ดอกพุทซา ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
19 17495 6 3 19 นางสาว ธัญรัตน์ พาดทองหลาง ทะเบียนหรรษา
20 17503 6 3 20 นางสาว เพ็ญพิชชา ต้นรังกลาง ศิลปะไทย
21 17550 6 3 21 นางสาว ปนัดดา ดึนกระโทก ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
22 17642 6 3 22 นางสาว กมลภรณ์ ขอเหนี่ยวกลาง ทะเบียนหรรษา
23 17646 6 3 23 นางสาว จุฑามาศ แก้วกลาง ทะเบียนหรรษา
24 17648 6 3 24 นางสาว ณัฐรินีย์ เดือนกลาง ประชาสัมพันธ์
25 17650 6 3 25 นางสาว บุญรักษา บรรจงฤทธิ์ ทะเบียนหรรษา
26 17658 6 3 26 นางสาว รัชนี มานะสมบัติ ทะเบียนหรรษา
27 17693 6 3 27 นางสาว ภัทรพร วิลัยรัมย์ ทะเบียนหรรษา
28 17705 6 3 28 นางสาว ชรินรัตน์ บัวพรรษา ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
29 17755 6 3 29 นางสาว นุชนาฏ พลหนองหลวง ประชาสัมพันธ์
30 17768 6 3 30 นางสาว สุพัตตรา จังหวัดกลาง ศิลปะภาพยนตร์
31 17794 6 3 31 นางสาว กมลทิพย์ จันทร์โท ประชาสัมพันธ์
32 17805 6 3 32 นางสาว ปณิดา ขอคตสำโรง ทะเบียนหรรษา
33 17811 6 3 33 นางสาว พิมพิศา โพธิ์งาม ทะเบียนหรรษา
34 17818 6 3 34 นางสาว อรอุมา รักไร่กลาง ประชาสัมพันธ์
35 17865 6 3 35 นางสาว สุดารัตน์ ดอกทุเรียน ศิลปะภาพยนตร์
36 18699 6 3 36 นางสาว ณัฐธิดา ชนทองหลาง ศิลปะภาพยนตร์
37 19924 6 3 37 นางสาว จุฑารัตน์ อินทรารัตน์ ประชาสัมพันธ์
38 19927 6 3 38 นางสาว วันเพ็ญ แก้วสุขพิมาย ทะเบียนหรรษา
39 19988 6 3 39 นางสาว ไอรดา วงเมือง ทะเบียนหรรษา
40 70002 6 3 40 นางสาว สุภัสสร พิงจันอัด ศิลปะภาพยนตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)