25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17283 6 2 1 นาย ณัฐพล ชูชีวา Let s talk Russia
2 17472 6 2 2 นาย ธีรภัทร์ ขอชิดกลาง ศิลปะภาพยนตร์
3 17728 6 2 3 นาย ทักษิณ ชอบสวน ระบบสมองกลฝังตัว
4 19905 6 2 4 นาย จิรวัฒน์ นาจาน Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
5 19906 6 2 5 นาย ชวัลวิทย์ ด้อมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
6 19907 6 2 6 นาย นราวุฒิ ชินกลาง ระบบสมองกลฝังตัว
7 19908 6 2 7 นาย วีระยุทธ พรหมจอม นักศึกษาวิชาทหาร
8 19909 6 2 8 นาย ศตวรรษ ภูมิกลาง Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
9 19910 6 2 9 นาย อานนท์ กิจกลาง Sci-art (การวาดภาพทางวิทยาศาสตร์)
10 17290 6 2 10 นางสาว กัณณภัทร ชมภูนุช Let s talk Russia
11 17303 6 2 11 นางสาว นุชนาฏ ขันคู่ Let s talk Russia
12 17304 6 2 12 นางสาว กัญญารัตน์ นิจจอหอ Let s talk Russia
13 17306 6 2 13 นางสาว รัตติยากร วงษา Let s talk Russia
14 17346 6 2 14 นางสาว พรสุดา ฉันงูเหลือม ดาราศาสตร์
15 17386 6 2 15 นางสาว กนกวรรณ หยวกกระโทก คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
16 17387 6 2 16 นางสาว กมลชนก วัดกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
17 17393 6 2 17 นางสาว ชนิสรา ค้างกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
18 17410 6 2 18 นางสาว สุวนันท์ สุธน คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
19 17438 6 2 19 นางสาว กานต์มณี กอบัวกลาง Let s talk Russia
20 17556 6 2 20 นางสาว ลลิตตา ปานจอหอ พยาบาล
21 17694 6 2 21 นางสาว วรรวิชญา มุ่งเจียกกลาง แอโรบิก
22 17699 6 2 23 นางสาว จีรนันท์ ผูกกลาง แอโรบิก
23 17700 6 2 24 นางสาว พิชญาภา กลมกลาง ดาราศาสตร์
24 17748 6 2 25 นางสาว ชลธิชา ฝ่ายหมื่นไวย์ Let s talk Russia
25 17797 6 2 26 นางสาว จตุพร ศาลากลาง พยาบาล
26 17799 6 2 27 นางสาว ฐิติมา ฐาตุจิรางค์กุล ดาราศาสตร์
27 17803 6 2 28 นางสาว ธันยา แนบจันอัด ดาราศาสตร์
28 17844 6 2 29 นางสาว กชพร ทวีศักดิ์ Let s talk Russia
29 17849 6 2 30 นางสาว ชนิตา จงจิตรกลาง Let s talk Russia
30 17857 6 2 31 นางสาว พนิดา กิ่งกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
31 17870 6 2 32 นางสาว อาพิมภา โถน้อย นักศึกษาวิชาทหาร
32 18704 6 2 33 นางสาว รสา นุชกลาง พยาบาล
33 19911 6 2 34 นางสาว จิรนันท์ โฮจันอัด Let s talk Russia
34 19912 6 2 35 นางสาว ชลธิชา จงเหนี่ยวกลาง Let s talk Russia
35 19913 6 2 36 นางสาว ชลธิชา ไทยสันเทียะ พยาบาล
36 19914 6 2 37 นางสาว พัชรินทร์ เป็นซอ คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
37 19915 6 2 38 นางสาว รดามณี มุกสิพันธ์ Let s talk Russia
38 19916 6 2 39 นางสาว ศศิพิมพ์ ปัญญาอภิธนินท์ นักกฎหมายน้อย
39 19917 6 2 40 นางสาว สมใจ ปลั่งกลาง คุ้มครองผู้บริโภคและประกันภัย
40 19919 6 2 41 นางสาว สุธินี เตยจอหอ พยาบาล
41 19928 6 2 42 นางสาว สุวนันท์ ปูนกลาง แอโรบิก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)