21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18739 6 11 1 นางสาว เเพรวอรุณ อรุณบุญมาศ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
2 18820 6 11 2 นางสาว ปราณีต หะขุนทด ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
3 18855 6 11 3 นางสาว โชติกา โชคทวีรัฐ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
4 18857 6 11 4 นางสาว กรวิกา มีมานะ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
5 18858 6 11 5 นางสาว กัญญารัตน์ นายกระโทก ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
6 18859 6 11 6 นางสาว กัณยารัตน์ หมายขีดกลาง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
7 18862 6 11 7 นางสาว ณภัทร รัตกลาง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
8 18868 6 11 8 นางสาว บุญสิตา เชยปั่นกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)
9 18878 6 11 9 นางสาว ศลิษา โพธิ์ณรงค์ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
10 18928 6 11 10 นางสาว เสาวลักษณ์ เดิ่นกลาง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
11 18952 6 11 11 นางสาว เกษมณี จำเริญศรี ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
12 18953 6 11 12 นางสาว เพชรรุจี เคียงสันเทียะ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
13 18956 6 11 13 นางสาว ฐิติวรดา ไขโพธิ์ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
14 18967 6 11 14 นางสาว น้ำทิพย์ ศิลาทอง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
15 18968 6 11 15 นางสาว ภัทรภรณ์ ปู่นุช ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
16 19053 6 11 16 นางสาว จรรยาพร พรมเกษา ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
17 19062 6 11 17 นางสาว นภา วิวัฒนาการ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
18 19063 6 11 18 นางสาว นันทิตา หลงเหลือชาติ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
19 19073 6 11 19 นางสาว อภิสรา พุฒนอก ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
20 19199 6 11 20 นางสาว อฐิติยา คงนอก ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
21 19207 6 11 21 นางสาว ภัชรีพร จงอ่อนกลาง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
22 19217 6 11 22 นางสาว สิริกานต์ เมืองกลาง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
23 19247 6 11 23 นางสาว ปัญญารัตน์ จรโพธิ์ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
24 19257 6 11 24 นางสาว วีรยา พืชทองหลาง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
25 21412 6 11 25 นางสาว ธิดารัตน์ อ๊อตโพธิ์กลาง ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)