18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17576 6 10 1 นาย ธีระวุฒิ แนวกลาง ช่างออกแบบ
2 18078 6 10 2 นาย กัณฑ์เอนก รอสูงเนิน สหกรณ์โรงเรียน
3 18085 6 10 3 นาย ไพศาล วงษาไชย จับผ้า
4 18101 6 10 4 นาย ศุภกร ยอพันดุง สหกรณ์โรงเรียน
5 18144 6 10 5 นาย ศรัณย์ แคล้วกลาง ช่างออกแบบ
6 18199 6 10 6 นาย สหชัย แวดไธสง สหกรณ์โรงเรียน
7 18203 6 10 7 นาย อภิสิทธิ์ สระกลาง สหกรณ์โรงเรียน
8 18229 6 10 8 นาย กฤษฎา คุ้มกลาง ช่างออกแบบ
9 18290 6 10 9 นาย ธีรภัทร เอมกลาง สหกรณ์โรงเรียน
10 18299 6 10 10 นาย วัชรพล พวงศรี ช่างออกแบบ
11 18340 6 10 11 นาย ฉัตรธพร วนากลาง ช่างออกแบบ
12 18448 6 10 12 นาย วรายุทธ จรัญจอหอ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
13 18486 6 10 13 นาย ณัฐพงศ์ หวังครอบกลาง สหกรณ์โรงเรียน
14 18490 6 10 14 นาย ธีรวัฒน์ โสดามุข ช่างออกแบบ
15 18536 6 10 15 นาย โชคอนันต์ สติใหม่ สหกรณ์โรงเรียน
16 18537 6 10 16 นาย ชลกร กลึงกลาง ช่างออกแบบ
17 20056 6 10 17 นาย กฤษฎา บุญกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
18 20057 6 10 18 นาย คุณากร นาราช การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
19 20058 6 10 19 นาย ทัศวรรษ แซ่ตัง จับผ้า
20 20060 6 10 20 นาย วรวุฒิ หอมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
21 18366 6 10 21 นางสาว ธนพร อุ่นเรือง จับผ้า
22 18409 6 10 22 นางสาว กิตติรัตน์ บุญทูล จับผ้า
23 18416 6 10 23 นางสาว นวพร ลายนอก จับผ้า
24 20062 6 10 24 นางสาว บุญญารัตน์ อินณรงค์ จับผ้า

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)