25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17319 6 10 1 นาย ณัฐชัย บัวทะเล สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
2 17333 6 10 2 นาย อดิศร คำกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
3 17373 6 10 3 นาย เปรมศักดิ์ ภักดีกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
4 17414 6 10 4 นาย กิตติพัฒน์ มุ่งขอบกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
5 17420 6 10 5 นาย ทศพร กำพุดกลาง ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
6 17423 6 10 6 นาย พงษ์ศทร พงษ์พานิช นักศึกษาวิชาทหาร
7 17428 6 10 7 นาย ลัทธพล แปกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
8 17435 6 10 8 นาย อนุสรณ์ หมั่นกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
9 17466 6 10 9 นาย จิระศักดิ์ บัวบานงาม การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
10 17471 6 10 10 นาย ไชยา พิมพา สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
11 17473 6 10 11 นาย ธีรภัทร์ พรหมเทพาพิทักษ์ นักศึกษาวิชาทหาร
12 17527 6 10 12 นาย พลพล วรชมพู การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
13 17575 6 10 13 นาย ธนะศักดิ์ นกจั่น การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
14 17579 6 10 14 นาย ปิยวัฒน์ จงย่อกลาง ดนตรีในสวน
15 17588 6 10 15 นาย อภิเชษฐ์ มณีกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
16 17620 6 10 16 นาย ฐิรพรรษ เชื้อทอง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
17 17668 6 10 17 นาย กิตติพงษ์ บัวงามดี นักศึกษาวิชาทหาร
18 17676 6 10 18 นาย เนติธร แสงสุข นักศึกษาวิชาทหาร
19 17681 6 10 19 นาย วิชยา มุ่งขอบกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
20 17682 6 10 20 นาย วิภู เฉยกลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
21 17733 6 10 21 นาย นำชัย งามจันอัด การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
22 17780 6 10 22 นาย บุญญฤทธิ์ พรหมกลาง ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
23 17823 6 10 23 นาย เจนศักดา เพ็งกลาง ดนตรีในสวน
24 17826 6 10 24 นาย ณัฐพล ชาญประโคน ฅ.คนสร้างภาพ
25 17830 6 10 25 นาย ธรรณธร ตุ้มทอง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
26 19963 6 10 26 นาย ธนพล อาจเสียงรัมย์ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
27 19964 6 10 27 นาย ธนัญชัย สันกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
28 17350 6 10 28 นางสาว วชิราวรรณ เพ็ชรแก้ว สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
29 17402 6 10 29 นางสาว วาสนา จันอาภาส สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
30 17411 6 10 30 นางสาว อัจศวรา สวาทกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
31 17412 6 10 31 นางสาว อุดมลักษณ์ จงกลนีย์ สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
32 17437 6 10 32 นางสาว กัลยารัตน์ ยศกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
33 17448 6 10 33 นางสาว ปวันรัตน์ ภักดิ์จอหอ สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
34 17540 6 10 34 นางสาว ขนิษฐา ระวังกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
35 17609 6 10 35 นางสาว ลักขณา ภาสะอาด สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
36 17855 6 10 36 นางสาว ปนัดดา ประถมเล็ก สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
37 19966 6 10 37 นางสาว นันทิวา ลอยกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
38 19967 6 10 38 นางสาว ยุวภัค มูลทองหลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
39 19968 6 10 39 นางสาว อภิญญา เกาะจอหอ สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)