18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17992 6 1 1 นาย เจษฎากรณ์ กล้าหาญ ดนตรีไทย
2 17996 6 1 2 นาย ญาณวัฒน์ กองแก้ว สภานักเรียน
3 18029 6 1 3 นาย คมกฤษณ์ ชะนะภักดิ์ นักศึกษาวิชาทหาร
4 18039 6 1 4 นาย ศิวัช มุ่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
5 18044 6 1 5 นาย เสกสรรค์ ตามกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
6 18047 6 1 6 นาย หิรัญ เกษรบัว นักศึกษาวิชาทหาร
7 18050 6 1 7 นาย อังคาร สุภาพรหม ดนตรีไทย
8 18080 6 1 8 นาย จักรภัทร คำบุตรดี นักศึกษาวิชาทหาร
9 18086 6 1 9 นาย ชัชวาลย์ มลกลาง ดนตรีไทย
10 18715 6 1 10 นาย ธิตินันท์ ธีระพันธ์ ดนตรีในสวน
11 19994 6 1 11 นาย ชิษณุพงศ์ ถ่ายสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร
12 19995 6 1 12 นาย อิสระพงษ์ เรืองประโดก นักศึกษาวิชาทหาร
13 18005 6 1 13 นางสาว ญาราภรณ์ เกตุบท แนะแนว
14 18006 6 1 14 นางสาว ฐิติญา เสริมทองหลาง ระบบสมองกล
15 18009 6 1 15 นางสาว นุชจรินทร์ ชิงเมืองปัก Crossword
16 18010 6 1 16 นางสาว บัณฑิตา แจ่มกลาง แนะแนว
17 18013 6 1 17 นางสาว ปวีณ์รัตน์ จงรับกลาง ระบบสมองกล
18 18015 6 1 18 นางสาว พิชญธิดา มหาณรงค์ ณ ราชสีมา กรีฑา
19 18017 6 1 19 นางสาว ภัทราวดี เย็มสันเทียะ ระบบสมองกล
20 18054 6 1 20 นางสาว ชุติมา ทองสุขนอก แนะแนว
21 18055 6 1 21 นางสาว ญาณิภา ยารัมย์ แนะแนว
22 18057 6 1 22 นางสาว ธีระดา มุ่งเขื่องกลาง กรีฑา
23 18058 6 1 23 นางสาว นัทกาญ ชุมศรี แนะแนว
24 18061 6 1 24 นางสาว พนิดา ยุวนิช แนะแนว
25 18062 6 1 25 นางสาว พิชญา บัวบาน แนะแนว
26 18064 6 1 26 นางสาว พิมพิศา ปานกลาง ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย
27 18065 6 1 27 นางสาว รวิสรา ไม้กลาง เวทคณิต
28 18067 6 1 28 นางสาว ลักษิกา ปลั่งกลาง แนะแนว
29 18069 6 1 29 นางสาว วิภาวี กลมกลาง แนะแนว
30 18070 6 1 30 นางสาว สิริกัญญา โจสันเทียะ แนะแนว
31 18071 6 1 31 นางสาว สิริยากร หมั่นการ แนะแนว
32 18072 6 1 32 นางสาว สุดารัตน์ พูนศรี คิดเลขเร็ว
33 18073 6 1 33 นางสาว สุทธิชา เชิญกลาง แนะแนว
34 18115 6 1 34 นางสาว วิลาวรรณ์ เฉียงกลาง ดนตรีไทย
35 18517 6 1 35 นางสาว พิยดา พุทธิพันธ์ ดนตรีไทย
36 19996 6 1 36 นางสาว วรรณทนา กันดี แนะแนว
37 19997 6 1 37 นางสาว รัตนวดี เบ็ญจมาศ แนะแนว
38 19998 6 1 38 นางสาว บัวชมพู แผนสันเทียะ ประวัติ-เศรษฐศาสตร์น้อย

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)