25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17286 6 1 1 นาย ยศกร ปั่นกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
2 17287 6 1 2 นาย ศิริวัฒน์ สมนึก ลีลาตานี
3 17318 6 1 3 นาย ณฐพรพงศ์ สีสังข์ Cover Dance
4 17320 6 1 4 นาย ธนพนธ์ หลงชิน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
5 17367 6 1 5 นาย จิรภัทร์ งานประโคน ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
6 17413 6 1 6 นาย กรวิชญ์ เสริมพงษ์ นักศึกษาวิชาทหาร
7 17522 6 1 7 นาย ธรรมนาถ มุ่งก่อกลาง ศิลปะภาพยนตร์
8 17691 6 1 8 นาย เอกพงศ์ พิรักษา ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
9 17785 6 1 9 นาย วิทวัส มาสวัสดิ์ ลีลาตานี
10 17295 6 1 10 นางสาว ณัฐธยาน์ ศิริทรัพย์ ระบบสมองกลฝังตัว
11 17297 6 1 11 นางสาว ธนพร โพธิ์นอก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12 17298 6 1 12 นางสาว ธิดารัตน์ ด่านกลาง ประชาสัมพันธ์
13 17301 6 1 13 นางสาว นัฏภรณ์ ประวิเศษ ประชาสัมพันธ์
14 17302 6 1 14 นางสาว นิศากร ภิญโญภาสวร ประชาสัมพันธ์
15 17305 6 1 15 นางสาว พีรยา ม่านกลาง ประชาสัมพันธ์
16 17309 6 1 16 นางสาว สุชาดา พรมสอน ประชาสัมพันธ์
17 17341 6 1 17 นางสาว ชุลีพร โชติกลาง Cover Dance
18 17342 6 1 18 นางสาว ฐิติมา ยอดด่านกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
19 17360 6 1 19 นางสาว อัมพาพันธ์ เชื่อมจอหอ Cover Dance
20 17395 6 1 20 นางสาว นริสรา ฤทธิ์ไธสง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
21 17400 6 1 21 นางสาว วรรณภา เลากลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
22 17408 6 1 22 นางสาว สิริวิมล ด่านทองหลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
23 17444 6 1 23 นางสาว ทวีพร มหาโพธิ์ ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
24 17459 6 1 24 นางสาว สุชาวดี ดีขุนทด ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
25 17491 6 1 25 นางสาว ดารารัตน์ ปีกบินกลาง ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
26 17506 6 1 26 นางสาว วิภวานี อิ่มดำ คอมพิวเตอร์
27 17542 6 1 27 นางสาว เจตสุภา ตัวสง่า Cover Dance
28 17548 6 1 28 นางสาว นุจรินทร์ สวัสดิ์กลาง Cover Dance
29 17559 6 1 29 นางสาว วิมลสิริ ย่ามกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
30 17593 6 1 30 นางสาว กัณฐมณี คชารัตน์ คอมพิวเตอร์
31 17599 6 1 31 นางสาว นวรัตน์ อ้นนา คอมพิวเตอร์
32 17601 6 1 32 นางสาว ปภาวรินท์ สุนารักษ์ ด๊ะดาดภาษา ลีลาวรรณศิลป์
33 17752 6 1 33 นางสาว ธนวรรณ ขอยึดกลาง แนะแนว
34 17758 6 1 34 นางสาว พิจะวรรณ สุดนอก แนะแนว
35 17765 6 1 35 นางสาว ศศิประภา เย็นใจ Cover Dance
36 17767 6 1 36 นางสาว สุพรรณิกา ประเสริฐสันเทียะ แนะแนว
37 17804 6 1 37 นางสาว นริสรา นันสันเทียะ สนุกคิด Is All Around
38 17814 6 1 38 นางสาว วรพร กิ่งกุ่มกลาง Cover Dance
39 17834 6 1 39 นางสาว บุญช่วย หวังสระกลาง สนุกคิด Is All Around
40 17846 6 1 40 นางสาว ขวัญฤดี ตุ้ยพิมาย สนุกคิด Is All Around
41 17852 6 1 41 นางสาว ธัญลักษณ์ เจียกกลาง สนุกคิด Is All Around
42 17854 6 1 42 นางสาว บัณฑิตา จำกลาง สนุกคิด Is All Around
43 18690 6 1 43 นางสาว วันวิสาข์ หวังชินกลาง ยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน
44 19903 6 1 44 นางสาว จริยา ชอบใจ แนะแนว
45 19904 6 1 45 นางสาว ศิริกัลยา ปลั่งกลาง แนะแนว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)