23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18028 5 9 1 นาย กสิกร มุ่งรวยกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
2 18088 5 9 2 นาย ธนพล ผันกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
3 18089 5 9 3 เด็กชาย ธีรภัทร หมายจากกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
4 18091 5 9 4 นาย ปริวัฒน์ โชติกระโทก ผู้ตัดสินกีฬา
5 18094 5 9 5 นาย ภานุวัฒน์ รักด่านกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
6 18098 5 9 6 นาย สกล ทั่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
7 18201 5 9 7 นาย สุธิยา กอเมืองน้อย สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
8 18244 5 9 8 นาย นัฐพงษ์ การะเกศ ผู้ตัดสินกีฬา
9 18254 5 9 9 นาย อนุชา ประสมศรี ผู้ตัดสินกีฬา
10 18281 5 9 10 นาย กฤษณะ ปลัดศรีช่วย ผู้ตัดสินกีฬา
11 18282 5 9 11 นาย จรรษณัย นิ่มคล้าย ผู้ตัดสินกีฬา
12 18283 5 9 12 นาย จิรายุส นิยมนา สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
13 18285 5 9 13 นาย ชัยชนะ ลีลาบุตร ผู้ตัดสินกีฬา
14 18302 5 9 14 นาย ศรัณยู ท้วมไชยนาม สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
15 18331 5 9 15 เด็กชาย ฐปรัตน์ เอี้ยนไธสงกิจ นักศึกษาวิชาทหาร
16 18335 5 9 16 นาย กิตติศักดิ์ สุขขาว สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
17 18339 5 9 17 นาย จิรเดช อิ่มกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
18 18351 5 9 18 นาย รัชพล ใกล้กลาง ผู้ตัดสินกีฬา
19 18353 5 9 19 นาย ศุภรักษ์ ปันสา สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
20 18383 5 9 20 นาย กษาปณ์ธัญ ปลั่งกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
21 18433 5 9 21 นาย จอมบรรพต กวดนอก นักศึกษาวิชาทหาร
22 18435 5 9 22 นาย ณัฐวุฒิ สันกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
23 18484 5 9 23 นาย คณิศร ขอเหนี่ยวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
24 18497 5 9 25 นาย ศิวพรรดิ สร้อยสุข สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
25 18501 5 9 26 นาย สรรเสริญ ประยงหอม นักศึกษาวิชาทหาร
26 18502 5 9 27 นาย สุรเกียรติ เกิดกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
27 18538 5 9 28 นาย ชานนท์ สำเนากลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
28 18557 5 9 29 นาย สุวัชชัย หนุนกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
29 18716 5 9 30 นาย กรุงไทย ตะลัยกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
30 19978 5 9 31 นาย สิทธิพงษ์ จันทร์สิงห์ ผู้ตัดสินกีฬา
31 20049 5 9 32 นาย จตุพล สุขกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
32 20050 5 9 33 นาย จักรกฤษ หอมกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
33 20051 5 9 34 นาย ณัฐวุฒิ หมายด่านกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
34 20052 5 9 35 นาย ธนพล คำพูน สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
35 20053 5 9 36 นาย ธีรพัฒน์ ชิดโคกสูง นักศึกษาวิชาทหาร
36 18374 5 9 37 นางสาว ลักษณา ชุมศรี สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
37 18509 5 9 38 นางสาว ชัญญานุช สวยกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
38 18514 5 9 39 นางสาว พลอยชมพู แทนไธสง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
39 18533 5 9 40 นางสาว อัจฉรา เก็บกลาง สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์
40 20055 5 9 42 นางสาว พฤกษา วิชาแหลม สนุกกับแอพพลิเคชั่นออนไลน์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)