25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17365 5 8 1 นาย จงกล มุ่งเลียบกลาง ศิลปะไทย
2 17792 5 8 2 นาย อนุชิต เจริญพันธุวงศ์ ศิลปะไทย
3 18139 5 8 3 นาย ธำรงลักษณ์ เทาพันธ์ดุง To Be Number One
4 18140 5 8 4 นาย ปฐมพงศ์ งอกคำ To Be Number One
5 18192 5 8 5 นาย นทีธร ไกรพยนต์ To Be Number One
6 18255 5 8 6 นาย อภิชัชพงศ์ คร่ำกลาง To Be Number One
7 18342 5 8 8 นาย ณัฐดนัย ใกล้กลาง นาฏศิลป์ไทย
8 18381 5 8 9 นาย กฤตภาส พูนไพบูลย์ To Be Number One
9 18394 5 8 10 นาย ปรมินทร์ จงย่อกลาง To Be Number One
10 18397 5 8 11 นาย มิตรชัย ชลอกลาง To Be Number One
11 18398 5 8 12 นาย เมธาสิทธิ์ โขนกระโทก To Be Number One
12 18441 5 8 13 นาย จิรพนธ์ ดอกทุเรียน To Be Number One
13 18451 5 8 14 นาย วีระชัย เนียมกลาง ศิลปะไทย
14 18535 5 8 15 นาย ฉัตรมงคล ทองหลอม To Be Number One
15 18558 5 8 16 นาย อนุพนธ์ บุตรจันทร์ To Be Number One
16 18718 5 8 17 นาย จักรินทร์ สมสุข นักศึกษาวิชาทหาร
17 20040 5 8 18 นาย พิชิตชัย ฉลาด ดนตรีในสวน
18 20041 5 8 19 นาย พิพัฒน์พงษ์ เจริญศักดิ์ ศิลปะไทย
19 20042 5 8 20 นาย อนุสรณ์ เทียบสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร
20 20043 5 8 21 นาย อัฒพล เผื่อนกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
21 18213 5 8 22 นางสาว นันทวัลย์ เกษรอินทร์ To Be Number One
22 18223 5 8 23 นางสาว สรวงสุดา ถิ่นโคกสูง ผู้ตัดสินกีฬา
23 18228 5 8 24 นางสาว อมรรัตน์ ทองบัวศรี To Be Number One
24 18272 5 8 25 นางสาว ปาริชาติ ศิริรัตน์ To Be Number One
25 18311 5 8 26 นางสาว เกศรา มนตรี To Be Number One
26 18313 5 8 27 นางสาว จิรัชญา รอดกลาง To Be Number One
27 18325 5 8 28 นางสาว เสาวลักษณ์ กำเนิดกลาง To Be Number One
28 18362 5 8 29 นางสาว ชนิตรา บัววัน To Be Number One
29 18365 5 8 30 นางสาว ทิพามณี ศิริทรัพย์ To Be Number One
30 18371 5 8 31 นางสาว ปานทิพย์ หมายใยกลาง To Be Number One
31 18418 5 8 32 นางสาว เนตรนภา นิลกลาง To Be Number One
32 18475 5 8 33 นางสาว ศิริลักษณ์ เมืองกลาง To Be Number One
33 18516 5 8 35 นางสาว พิมพ์ศิริ จงกล To Be Number One
34 18569 5 8 36 นางสาว นันทกานต์ กลางจอหอ To Be Number One
35 19338 5 8 37 นางสาว ภัคญดา เลือดล้น To Be Number One
36 20044 5 8 38 นางสาว ประดิษฐา จงจัดกลาง To Be Number One
37 20045 5 8 39 นางสาว พรทิพย์ ชาเกิม To Be Number One
38 20046 5 8 40 นางสาว พลอยนภา ภาสำราญ To Be Number One
39 20047 5 8 41 นางสาว มุทิตา อนุฤทธิ์ To Be Number One
40 20048 5 8 42 นางสาว อรพิน กลอนกลาง To Be Number One
41 20673 5 8 43 นางสาว รุ่งฤดี พร้าวหอม To Be Number One

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)