18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18791 5 8 1 นาย บรรพต แก้วกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2 18803 5 8 2 นาย อภิสิทธิ์ เฝ้าสันเทียะ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
3 18841 5 8 3 นาย ธีระวัฒน์ ศรีด่านกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
4 18984 5 8 4 นาย ธวิพันธ์ เพ็ญกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 18988 5 8 5 นาย นพฤทธิ์ เผด็จพาล นักศึกษาวิชาทหาร
6 19043 5 8 6 นาย ภาณุพงษ์ พรานกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
7 19082 5 8 7 นาย ธีระพงษ์ สิงไทสง นักศึกษาวิชาทหาร
8 19123 5 8 8 นาย กัณฑพัฒน์ ฉันงูเหลือม นักศึกษาวิชาทหาร
9 19140 5 8 9 นาย ศิขรินทร์ พยัคจันทร์ นักศึกษาวิชาทหาร
10 19174 5 8 10 นาย ชวลิต บรรจงปรุ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
11 19189 5 8 11 นาย ศุภกร จงอาจกลาง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
12 21361 5 8 12 นาย ณัฐวุฒิ สมุทวรานนท์ นักศึกษาวิชาทหาร
13 21398 5 8 13 นาย ธีรวัต ยิ่งนอก นักศึกษาวิชาทหาร
14 18818 5 8 14 นางสาว ปนัดดา สำราญกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
15 18872 5 8 15 นางสาว พรทิพย์ษา มุดด่านกลาง คอมพิวเตอร์
16 18919 5 8 16 เด็กหญิง พรนภา กระสันกลาง คอมพิวเตอร์
17 18927 5 8 17 นางสาว สุดารัตน์ โสภณชัยเจริญ คอมพิวเตอร์
18 19013 5 8 18 นางสาว ธิดารัตน์ โพยนอก คอมพิวเตอร์
19 19065 5 8 19 นางสาว ปนัดดา หาญกล้า คอมพิวเตอร์
20 19071 5 8 20 นางสาว สุภัสสรา รุจิระธนพงศ์ คอมพิวเตอร์
21 19104 5 8 21 นางสาว กาญจนา ไกลค้างพลู คอมพิวเตอร์
22 19109 5 8 22 นางสาว ธันย์ชนก หมายใยกลาง IT (ไอที)
23 19113 5 8 23 นางสาว ปภาวี ขาวนวล IT (ไอที)
24 19119 5 8 24 นางสาว มาริษา คุณขุนทด IT (ไอที)
25 19197 5 8 25 นางสาว จันทิมา ปรงกลาง คอมพิวเตอร์
26 19211 5 8 26 นางสาว ลัดดาวัลย์ โตนอก เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
27 19255 5 8 27 นางสาว วริศรา เผื่อนกลาง คอมพิวเตอร์
28 19261 5 8 28 นางสาว สาวิตรี บุญทวี คอมพิวเตอร์
29 19342 5 8 29 นางสาว อรอนงค์ เยียนเพ็ชร นาฏศิลป์ไทย
30 21399 5 8 30 นางสาว ณัฎฐณิชา วิริยะเผ่า เปิดโลกกว้างสู่วรรณคดี
31 21400 5 8 31 นางสาว ณัฐพร สมานมิตร นาฏศิลป์ไทย
32 21401 5 8 32 นางสาว นิภาพร ดอกกลาง คอมพิวเตอร์
33 21402 5 8 33 นางสาว ปนัดดา นิสสัยดี การ์ตูนญี่ปุ่น
34 21403 5 8 34 นางสาว ศิริมล นึกชอบ คอมพิวเตอร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)