21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19081 5 7 1 นาย ธนวัฒน์ ทิบุญมี นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
2 19084 5 7 2 นาย นวมินทร์ ภาวะ นักกฎหมายน้อย
3 19345 5 7 3 นาย ณัฐพงศ์ รักไทย E-Sport
4 19375 5 7 4 นางสาว สุพิชฌาย์ กลีบกลาง สีน้ำ (ม.4-6)
5 19380 5 7 5 นาย กวี วรรณมน A-Math
6 19384 5 7 6 นาย ธนภัทร ทวยศิริ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
7 19391 5 7 7 นาย วิศวกร เซ็นทองหลาง นักกฎหมายน้อย
8 19407 5 7 8 นางสาว วิลาสินี เสียงใส เปตอง
9 19421 5 7 9 นาย เมธาสิทธิ์ นาคา นักกฎหมายน้อย
10 19429 5 7 10 นาย สิทธินันท์ ตุ้มจอหอ ไหมพรมหลายไจ
11 19490 5 7 11 นางสาว เนตรนภา เกิดกลาง เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
12 19524 5 7 12 นาย สุเทพ ยิ่งจอหอ สภานักเรียน
13 19560 5 7 13 นาย นราธร นราพันธ์ สภานักเรียน
14 19632 5 7 14 นางสาว วิภาสิริ ทาทอง สีน้ำ (ม.4-6)
15 19634 5 7 15 นางสาว สุพรรษา เริกกระโทก พยาบาล
16 19643 5 7 16 นาย ชนากานต์ หาหวัน นักกฎหมายน้อย
17 19647 5 7 17 นาย ปฏิภาณ ชาญกิจ นักกฎหมายน้อย
18 19678 5 7 18 นางสาว อภิญญา คันทาไทย เปตอง
19 19714 5 7 19 นางสาว ทิพวรรณ สุกกะจา พยาบาล
20 19719 5 7 20 นางสาว พิยดา อ่อนสีมา เปตอง
21 19738 5 7 21 นาย ประดิฐ บำรุงนา เปตอง
22 19816 5 7 22 นางสาว อริษา นิลสันเทียะ เพื่อนให้คำปรึกษา (YC)
23 19840 5 7 23 นางสาว ชุติมา พ่วงพงษ์ พยาบาล
24 19858 5 7 24 นางสาว อลิชา แก้วจอหอ เปตอง
25 19886 5 7 25 นางสาว ญาณิษา ยิ่งนอก พยาบาล
26 19901 5 7 26 นางสาว อินทิรา บัวบาลศรี สีน้ำ (ม.4-6)
27 19992 5 7 27 นาย ธนาธิป ศิวจิรานนท์ E-Sport
28 22052 5 7 29 นาย คุณากร วิเชียร นักกฎหมายน้อย
29 22053 5 7 30 นาย พรมทอง คูณศิริรัตน์ นาฏศิลป์ไทย
30 22055 5 7 31 นาย อภิวัฒน์ สื่อกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
31 22058 5 7 32 นางสาว พัชลิดา ฉุนหมื่นไวย์ สีน้ำ (ม.4-6)
32 22059 5 7 33 นางสาว รุ่งนภา จันทรวาด นาฏศิลป์ไทย
33 22060 5 7 34 นางสาว สุตาภัทร สาแดง สีน้ำ (ม.4-6)
34 22778 5 7 35 นางสาว สุจารี กฤษดำ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 4)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)