17-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18900 5 6 1 นาย สุภชาติ ศรีจำปา งานช่าง
2 18938 5 6 2 นาย ธนาวุฒิ ชะโลมกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
3 18947 5 6 3 นาย ศรัณยู กลีบกลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
4 18949 5 6 4 นาย สุรเชษฏ์ แฝงด่านกลาง Club Com
5 18950 5 6 5 นาย อลงกรณ์ รักชาติ ดนตรีไทย
6 19028 5 6 6 นาย กิตติคุณ บุญหมั่น งานช่าง
7 19048 5 6 7 นาย อรรณพ โพธิ์มีศิริ สวนแก้ว
8 19095 5 6 8 นาย สุรศักดิ์ พูนสูงเนิน สวนแก้ว
9 19124 5 6 9 นาย ฐิติลักษณ์ ปรุสันเทียะ สวนแก้ว
10 19128 5 6 10 นาย ตรีเพชร แก้วเพชร สวนแก้ว
11 19173 5 6 11 นาย จีระศักดิ์ สงึมรัมย์ นาฏศิลป์ไทย
12 19219 5 6 12 นาย เกรียงศักดิ์ ชิดนอก ส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียน (ส.อ.ร.)
13 19239 5 6 13 นาย สิทธิโชค โพธิ์สวัสดิ์ งานช่าง
14 21386 5 6 14 นาย ธนภัทร กรงกลาง Club Com
15 21387 5 6 15 นาย นัทวัส ชอบใจ Club Com
16 21388 5 6 16 นาย บูรพา ขากลาง สภานักเรียน
17 18751 5 6 17 นางสาว พุทธิดา คุณขุนทด ไหมพรมพาเพลิน
18 18810 5 6 18 นางสาว ณัฐชิตา ตันกลาง ไหมพรมพาเพลิน
19 18877 5 6 19 นางสาว วริศรา เพ็ชรจันอัด เบเกอร์รี่
20 18924 5 6 20 นางสาว ศศิรดา กาวะโล นักกฏหมายน้อย
21 19006 5 6 21 นางสาว จีรนันท์ สมนอก จิตอาสาพัฒนาชุมชน
22 19009 5 6 22 นางสาว ณัฐนิชา แก้วสมนึก เศรษฐกิจพอเพียง
23 19016 5 6 23 นางสาว พิมลัดดา ภู่กลาง เศรษฐกิจพอเพียง
24 19026 5 6 24 นางสาว อลิษา ปั่นกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
25 19061 5 6 25 นางสาว นภัสวรรณ ยศกลาง เศรษฐกิจพอเพียง
26 19107 5 6 26 นางสาว ชนิสรา พงษ์พินิจ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
27 19154 5 6 27 นางสาว ธัญรดา แซ่หลี เศรษฐกิจพอเพียง
28 19157 5 6 28 นางสาว พรฟ้า ถัดพิมาย เบเกอร์รี่
29 19160 5 6 29 นางสาว มาธาวรรณ อินชูรันต์ เศรษฐกิจพอเพียง
30 19161 5 6 30 นางสาว มุทิตา อิ่มเจริญผล นักกฏหมายน้อย
31 19166 5 6 31 นางสาว อทิติญา ช่วงกลาง เบเกอร์รี่
32 19208 5 6 32 นางสาว ภาวิดา ศรีอุดม นาฏศิลป์ไทย
33 19246 5 6 33 นางสาว ปรารถนา ทองกลาง Cover Dance
34 21390 5 6 34 นางสาว เจนจิรา กระออมกลาง Cover Dance
35 21392 5 6 35 นางสาว มินตรา ช่วยพันธ์ Youtube สำหรับผู้มีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต
36 21393 5 6 36 นางสาว สุชาดา มงคลพรมราช เศรษฐกิจพอเพียง
37 22110 5 6 37 นาย ณัฐพงศ์ ชนากลาง สวนแก้ว

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)