23-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18049 5 6 1 นาย อนุพงศ์ เจียกกลาง Crossword
2 18131 5 6 2 นาย เจษฎา เณรจิตร์ Art Craft
3 18137 5 6 3 นาย ธนชัย แผลงสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร
4 18146 5 6 4 นาย สุรเกียรติ นาดีด่านกลาง ศิลปะไทย
5 18233 5 6 5 นาย จิรวัฒน์ เปรี่ยมพิมาย ผู้ตัดสินกีฬา
6 18236 5 6 6 นาย ชินวัฒน์ มุ่งเปลี่ยนกลาง Art Craft
7 18249 5 6 7 นาย พีรพัฒน์ พรแด ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
8 18251 5 6 8 นาย โสภณ จิตร์กลาง ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
9 18256 5 6 9 นาย อมรเทพ รุณากัลย์ ฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน
10 18289 5 6 11 นาย ธนธรณ์ ทองกลาง งานช่าง
11 18437 5 6 13 นาย นพรุจ จุ่มกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
12 18440 5 6 14 นาย พรเทพ แก้วกลาง ประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้
13 18499 5 6 15 นาย เสกสรรค์ เกษกลาง ฅ.คนสร้างภาพ
14 18534 5 6 16 นาย กฤษฎา กรีดกลาง นักกฎหมายน้อย
15 18540 5 6 17 นาย ณัฐพล ขอเหนี่ยวกลาง นักกฎหมายน้อย
16 20024 5 6 18 นาย ดิเรกฤทธิ์ บำรุงเพชร งานช่าง
17 20025 5 6 19 นาย นพดล หวังคุ้มกลาง ดนตรีในสวน
18 20026 5 6 20 นาย วรากร เรื่องโรจน์ ศิลปะภาพยนตร์
19 20028 5 6 21 นาย สุบิล ปลั่งกลาง ศิลปะไทย
20 18174 5 6 22 นางสาว ศิริพร ใยโพธิ์ สหกรณ์โรงเรียน
21 18208 5 6 23 นางสาว ชลิดา เจริญสุข ผู้ตัดสินกีฬา
22 18214 5 6 24 นางสาว ปวิมล ศรีหมื่นไวย ผู้ตัดสินกีฬา
23 18266 5 6 25 นางสาว นรินทร์ทิพย์ เฉลิมพันธุ์ สหกรณ์โรงเรียน
24 18320 5 6 27 นางสาว นิยากร ข้างกลาง สหกรณ์โรงเรียน
25 18327 5 6 28 นางสาว วารุณี คงหมั่นกลาง ศิลปะภาพยนตร์
26 18427 5 6 29 นางสาว ศศิธร พักเสลา สหกรณ์โรงเรียน
27 18462 5 6 30 นางสาว ตรีรัก รักกลาง ศิลปะภาพยนตร์
28 18469 5 6 31 นางสาว พรวิภา พุฒนอก สหกรณ์โรงเรียน
29 18519 5 6 32 นางสาว มลิวัลย์ ทองบาง ผู้ตัดสินกีฬา
30 18575 5 6 33 นางสาว ลักษิการ์ ขอพึ่งกลาง สหกรณ์โรงเรียน
31 20020 5 6 34 นางสาว เวณิกา ปลั่งกลาง ผู้ตัดสินกีฬา
32 20029 5 6 35 นางสาว เกตวดี ประสมทรัพย์ ผู้ตัดสินกีฬา
33 20030 5 6 36 นางสาว แก้วใจ ทุ่งกลาง สภานักเรียน
34 20032 5 6 37 นางสาว วรางคณา กลิ่นด่านกลาง สภานักเรียน
35 10052 5 6 38 นางสาว ปิยดา เงางาม ศิลปะภาพยนตร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)