25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18079 5 5 1 นาย จักรกฤษณ์ ปลั่งกลาง พยาบาล
2 18241 5 5 2 นาย ธนทัต ปั่นกลาง พยาบาล
3 18554 5 5 3 นาย ศุภกฤษฏ์ ช่วงกลาง พยาบาล
4 18016 5 5 4 นางสาว พิมพ์นารา เถระปัญญา การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
5 18074 5 5 5 นางสาว สุทิธาทิพย์ กุลประเสริฐ สภานักเรียน
6 18105 5 5 6 นางสาว จิรดา โพธิ์สุวรรณ พยาบาล
7 18108 5 5 7 นางสาว ณิชาภัทร เชิญกลาง พยาบาล
8 18121 5 5 8 นางสาว สิริญญา เขจรกลาง พยาบาล
9 18122 5 5 9 นางสาว สิริยากร กอคูณกลาง พยาบาล
10 18125 5 5 11 นางสาว อภิสรา พยัฆจันทร์ พยาบาล
11 18126 5 5 12 นางสาว อินทิรา อินพาเพียร การ์ตูนญี่ปุ่น
12 18153 5 5 13 นางสาว เกศินี มุ่งขอบกลาง พยาบาล
13 18156 5 5 14 นางสาว โชติมา ปานกลาง ไหมพรมพาเพลิน
14 18160 5 5 15 นางสาว นริศรา เนื้อนา พยาบาล
15 18164 5 5 16 นางสาว พรรณพัชร ฉิมกลาง ไหมพรมพาเพลิน
16 18173 5 5 17 นางสาว ศิริพร ด้วงกลาง ไหมพรมพาเพลิน
17 18215 5 5 18 นางสาว ปิยะดา ขอโน้มกลาง สหกรณ์โรงเรียน
18 18222 5 5 19 นางสาว สมัญญา แสงสุข สหกรณ์โรงเรียน
19 18261 5 5 20 นางสาว เกวลี มาสขาว พยาบาล
20 18263 5 5 21 นางสาว ดลยา มุ่งเย็นกลาง พยาบาล
21 18265 5 5 22 นางสาว ฮาริตรา กองใหญ่กลาง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
22 18267 5 5 23 นางสาว นิชาภัทร เชืองเครือ ไหมพรมพาเพลิน
23 18269 5 5 24 นางสาว บัณฑิตา เต้ากลาง พยาบาล
24 18279 5 5 25 นางสาว ศิริพร มาหนองหว้า พยาบาล
25 18359 5 5 26 นางสาว กานต์ธิดา มุ่งอ้อมกลาง พยาบาล
26 18361 5 5 27 นางสาว ฉัตรชฎา แจ่มแจ้ง การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อกำจัดขยะอินทรีย์
27 18372 5 5 28 นางสาว พิมพ์วิภา เขตนิมิต Let s talk Russia
28 18376 5 5 29 นางสาว วรรัตน์ จุลมะเริง พยาบาล
29 18378 5 5 30 นางสาว ศิริโสภา ดอกแคกลาง พยาบาล
30 18420 5 5 31 นางสาว พนิดา วังศิลป์ พยาบาล
31 18430 5 5 32 นางสาว ศุภกานต์ ชูกลาง วงโยธวาทิต
32 18431 5 5 33 นางสาว อารยา แสงดี พยาบาล
33 18508 5 5 34 นางสาว ณิชากร ดอนกลาง สหกรณ์โรงเรียน
34 18513 5 5 35 นางสาว ปิยนาถ แปรงกลาง พยาบาล
35 18515 5 5 36 นางสาว พิชยา ทองอ้ม สหกรณ์โรงเรียน
36 18524 5 5 37 นางสาว ศิรินญา ทรัพย์โคกสูง สหกรณ์โรงเรียน
37 18527 5 5 38 นางสาว ศิวภรณ์ ตุ๊ดกลาง สหกรณ์โรงเรียน
38 18532 5 5 39 นางสาว อพัชชา บุญกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
39 18567 5 5 40 นางสาว ทักษพร ก้ามสันเทียะ พยาบาล
40 18578 5 5 41 นางสาว วิชญาพร หุ้นกลาง พยาบาล
41 18726 5 5 42 นางสาว เนาวรัตน์ กำมณี พยาบาล
42 20021 5 5 43 นางสาว ชลธิดา ดวนจันทึก พยาบาล
43 20023 5 5 45 นางสาว ณัฐการต์ สารชาติ พยาบาล

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)