18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18735 5 5 1 นาย พีรพงศ์ ชนากลาง นักศึกษาวิชาทหาร
2 18763 5 5 2 นาย ภูวดล บรรดาศักดิ์ ยุวบรรณารักษ์
3 18798 5 5 2 นาย สุทธิพงษ์ จงจิตร์กลาง นักศึกษาวิชาทหาร
4 18792 5 5 3 นาย ปริญญา เผยกลาง สภานักเรียน
5 18943 5 5 3 นาย ภัณฑ์กาญจน์ สาระบุตร การ์ตูนญี่ปุ่น
6 19079 5 5 4 นาย ตะวัน ปลั่งกลาง การ์ตูนญี่ปุ่น
7 18887 5 5 4 นาย ณภัทร ก้านบัว ยุวบรรณารักษ์
8 18893 5 5 5 นาย นัทดนัย แก้วตะพาน ไอที หรรษา
9 18170 5 5 5 นางสาว วราภรณ์ ไตรคุ้ม คอมพิวเตอร์
10 18996 5 5 6 นาย วุฒิชัย ขอแช่มกลาง Cover Dance
11 18863 5 5 6 นางสาว ตะวันฉาย นิยมนา คอมพิวเตอร์
12 19075 5 5 7 นาย ไกรวิชญ์ ชุมศรี การ์ตูนญี่ปุ่น
13 18917 5 5 7 นางสาว ปริยฉัตร นามกลาง ไอที หรรษา
14 19004 5 5 8 นางสาว จิดาภา เกลากลาง ตะลุยแดนมังกร
15 19094 5 5 8 นาย สุรธรรม นันกลาง ดูหนังนั่งทำดอกไม้
16 19015 5 5 9 นางสาว ปริยากร นามกลาง ไอที หรรษา
17 19136 5 5 9 นาย มนัสวิน เงินเอี่ยม นาฏศิลป์ไทย
18 18827 5 5 10 นางสาว ศิริวิภา ซึมกลาง ภาษาพาเพลิน
19 19147 5 5 10 นางสาว กรกนก ประนิสอน Cover Dance
20 19240 5 5 11 นางสาว กรษา ขอพิมาย ภาษาพาเพลิน
21 18830 5 5 11 นางสาว อรกัญญา ไกลกลาง ภาษาพาเพลิน
22 21380 5 5 12 นางสาว ชลิตา ขอเอื้อนกลาง ไอที หรรษา
23 18865 5 5 12 นางสาว นริตสรา เกษตรเวทิน ภาษาพาเพลิน
24 21383 5 5 13 นางสาว ธิดารัตน์ จุลกลาง ภาษาพาเพลิน
25 18866 5 5 13 นางสาว นารีรัตน์ พรมกลาง ภาษาพาเพลิน
26 18922 5 5 14 นางสาว รุ่งทิวา อยู่ลอง ไอที หรรษา
27 18965 5 5 15 นางสาว นรัญญา ศรีจันทร์ คอมพิวเตอร์
28 19012 5 5 16 นางสาว ดาริณี นาดีด่านกลาง ไอที หรรษา
29 19014 5 5 17 นางสาว นภัสร แก้วประเสริฐ ตะลุยแดนมังกร
30 19066 5 5 18 นางสาว ปิยนุช จุลกลาง ตะลุยแดนมังกร
31 19074 5 5 19 นางสาว อาทิตยา ทาจ้อย นักศึกษาวิชาทหาร
32 19148 5 5 20 นางสาว กัญญาณัฐ นิลด่านกลาง ไอที หรรษา
33 19150 5 5 21 นางสาว จิราภรณ์ ประจวบกลาง คอมพิวเตอร์
34 19251 5 5 22 นางสาว มัณฑนา คงกลาง ภาษาพาเพลิน
35 19252 5 5 23 นางสาว ลักษณา สุขเกษม ภาษาพาเพลิน
36 21381 5 5 24 นางสาว ณัฐณิชา นาคแท้ คอมพิวเตอร์
37 21382 5 5 25 นางสาว ณิชาดา เวกสูงเนิน ไอที หรรษา
38 21384 5 5 26 นางสาว รจนา บึงนอก ภาษาพาเพลิน
39 21426 5 5 27 นางสาว เนตรปรียา คงปาน คอมพิวเตอร์

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)