18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18728 5 3 1 นาย กัมปนาท สิงห์แพ นักศึกษาวิชาทหาร
2 18731 5 3 2 นาย ธนพร มุ่งจงรักษ์ นักศึกษาวิชาทหาร
3 18736 5 3 3 นาย ภูริภัทร บัวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
4 19080 5 3 4 นาย ธนพล จาดโห้ นักศึกษาวิชาทหาร
5 19223 5 3 5 นาย ชยุตพงต์ เหวขุนทด ไหมพรมพาเพลิน
6 21362 5 3 6 นาย สุพราษ์ มุ่งฝอยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
7 18755 5 3 7 นางสาว สุภาวดี แนวกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
8 18780 5 3 8 นางสาว สุดารัตน์ พูนนอก คอมพิวเตอร์
9 18821 5 3 9 นางสาว ปิ่นอนงค์ จงกลาง ไหมพรมพาเพลิน
10 18822 5 3 10 นางสาว พรพิมล พรหมกลาง ไหมพรมพาเพลิน
11 18823 5 3 11 นางสาว พัชรพร ศรีทองหลาง ไหมพรมพาเพลิน
12 18828 5 3 12 นางสาว ศิษฎา นิ่มบุญ ไหมพรมพาเพลิน
13 18870 5 3 13 นางสาว ปรีชญา ไทยมณี นักศึกษาวิชาทหาร
14 18912 5 3 14 นางสาว นราทิพย์ ผันเขียว ไหมพรมพาเพลิน
15 18925 5 3 15 นางสาว ศิริวรรณ ศรีวรสาร ไหมพรมพาเพลิน
16 18958 5 3 16 นางสาว ชลลดา ศรีด่านกลาง Club Com
17 19050 5 3 17 นางสาว เจนจิรภรณ์ วงษ์อุดร คอมพิวเตอร์น่ารู้
18 19057 5 3 18 นางสาว ณัฐกมล แสนกลาง คอมพิวเตอร์น่ารู้
19 19068 5 3 19 นางสาว สิริยากร เพ็ชร์โย คอมพิวเตอร์น่ารู้
20 19116 5 3 20 นางสาว พรพิมล แสงคำ ไหมพรมพาเพลิน
21 19152 5 3 21 นางสาว ดวงมณี คีรีกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
22 19153 5 3 22 นางสาว ดวงพร ปิ่นแคน Chem Kids
23 19165 5 3 23 นางสาว สิริวรรณ สะเดา นักศึกษาวิชาทหาร
24 19203 5 3 24 นางสาว ปฐมาวดี ศรีกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
25 19212 5 3 25 นางสาว วชิราภรณ์ ศาลากลาง Club Com
26 19213 5 3 26 นางสาว วรรณิดา นิลจอหอ Club Com
27 19254 5 3 27 นางสาว วรากร เถื่อนสันเทียะ ไหมพรมพาเพลิน
28 19336 5 3 28 นางสาว สุชานาถ ปัทมสุวรรณ ไหมพรมพาเพลิน
29 21363 5 3 29 นางสาว กรวีร์ กอพลูกลาง ตะลุยแดนมังกร
30 21364 5 3 30 นางสาว ณัฐธิดา ดั้งขุนทด Sudoku
31 21365 5 3 31 นางสาว ทัศศิริ นันตะโน ไหมพรมพาเพลิน
32 21367 5 3 32 นางสาว รัตนาภรณ์ เพียรจันอัด ตะลุยแดนมังกร
33 21368 5 3 33 นางสาว สุกัญญา สีวิไล ไหมพรมพาเพลิน
34 22105 5 3 34 นาย สัณหณัฐ พุ่มสวย นักศึกษาวิชาทหาร
35 22106 5 3 35 นางสาว ภัทริยา วนกลาง Chem Kids
36 22107 5 3 36 นางสาว มนตรการ วิชัยภูมิ Chem Kids
37 22108 5 3 37 นางสาว สิริรัตน์ ใช้ช้าง ภาษาอังกฤษแสนสนุก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)