25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18000 5 3 1 นาย ศุภสัณฐ์ ถวิลสุวรรณวัง วงโยธวาทิต
2 18031 5 3 2 นาย ณัฐวุฒิ ใจเป็น ภาษาอังกฤษแสนสนุก
3 18036 5 3 3 นาย นัทธพงศ์ วรรณโสภา นักศึกษาวิชาทหาร
4 18082 5 3 4 นาย เจษฎา จันทร์แสง นักศึกษาวิชาทหาร
5 18136 5 3 5 นาย ธนโชติ จันทร์ชู นักศึกษาวิชาทหาร
6 18179 5 3 6 นาย โกวิทย์ ประชิดครบุรี ศิลปะภาพยนตร์
7 18180 5 3 7 นาย กฤษฎา ฉัดพิมาย นักศึกษาวิชาทหาร
8 18190 5 3 8 นาย ทัศน์พล เดือนกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
9 18436 5 3 9 นาย นนทการณ์ หมอกโคกสูง นักศึกษาวิชาทหาร
10 20006 5 3 10 นาย ชนะพล ปืนขุนทด ศิลปะภาพยนตร์
11 18011 5 3 11 นางสาว ปรียากร แก้วประเสริฐ เปตอง
12 18018 5 3 12 นางสาว แมงปอ แซะจอหอ จัดถาดสวนแก้ว
13 18056 5 3 13 นางสาว ดวงกมล ศิริทรัพย์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
14 18063 5 3 14 นางสาว พิชญาณี ธรรมบุญสุข พยาบาล
15 18106 5 3 15 นางสาว ฉัตรรวี ม่วงกลาง อย.น้อย
16 18116 5 3 16 นางสาว ศตพร พิลารัตน์ สภานักเรียน
17 18119 5 3 17 นางสาว ศุภาพิชญ์ ฟองกระโทก พยาบาล
18 18151 5 3 18 นางสาว กณิศา วานิช วงโยธวาทิต
19 18172 5 3 19 นางสาว ศศิวรรณ โกฏสำโรง อย.น้อย
20 18176 5 3 20 นางสาว อสมาภรณ์ เยี่ยงกลาง เปตอง
21 18212 5 3 21 นางสาว ธัญชนก มุ่งยอดกลาง เปตอง
22 18219 5 3 22 นางสาว ภัทรวรรณ ขันทะ พยาบาล
23 18277 5 3 23 นางสาว ศรัณย์พร ศรีทองหลาง พยาบาล
24 18315 5 3 24 นางสาว ฐิติมา เชื่อมจอหอ วงโยธวาทิต
25 18326 5 3 25 นางสาว วรัญญา เพียรธรรม วงโยธวาทิต
26 18426 5 3 26 นางสาว วลัยลักษณ์ มุ่งเขื่องกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
27 18459 5 3 27 นางสาว ชญานิษฐ์ อิทธิวิริยะ นักศึกษาวิชาทหาร
28 18460 5 3 28 นางสาว ณรรฐพร วงษาพิน ภาษาอังกฤษแสนสนุก
29 18466 5 3 29 นางสาว เบญจภัทร เผนโคกสูง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
30 18477 5 3 30 นางสาว สุกัญญา ประทาสี ศิลปะภาพยนตร์
31 18568 5 3 31 นางสาว นัฐกานต์ วิกสูงเนิน ศิลปะภาพยนตร์
32 20007 5 3 32 นางสาว กัลยรัตน์ พลอนันต์ ภาษาอังกฤษแสนสนุก
33 20009 5 3 33 นางสาว นภาวรรณ สุขทอง ศิลปะภาพยนตร์
34 20011 5 3 34 นางสาว บุญสิตา หวังรายกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
35 20012 5 3 35 นางสาว วีรดา พีจัตุรัส เปตอง
36 20013 5 3 36 นางสาว ศิริกาญจน์ พึ่งกิ่ง ภาษาอังกฤษแสนสนุก

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)