27-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 19354 5 3 1 นางสาว จันทกานต์ หวังเติมกลาง ดาราศาสตร์
2 19355 5 3 2 นางสาว จีระพรรณ์ เมืองกลาง ดาราศาสตร์
3 19359 5 3 3 นางสาว แทนขวัญ นาคา ยุวบรรณารักษ์
4 19378 5 3 4 นางสาว อณัณตชา เขยกลาง ดาราศาสตร์
5 19389 5 3 5 นาย พิชญุตม์ แก้วสุข นักกฎหมายน้อย
6 19390 5 3 6 นาย วายุ งามจันอัด นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
7 19398 5 3 7 นางสาว ณัฐภัทร กะไหล่กลาง คำคม
8 19399 5 3 8 นางสาว ตรีกมล ประกอบดี ดาราศาสตร์
9 19400 5 3 9 นางสาว ธิชา ขมโคกกรวด ดาราศาสตร์
10 19465 5 3 10 นาย บุญฤทธิ์ มันกลาง ฟุตซอล
11 19491 5 3 11 นางสาว ปนัดดา ไม้กลาง ดาราศาสตร์
12 19492 5 3 12 นางสาว ปิยพร ชะโลกลาง ละครสั้น Skit
13 19565 5 3 13 นาย รวิภาส สมสิทธิ์ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
14 19567 5 3 14 นาย สรศักดิ์ เหมือนด้วง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
15 19623 5 3 15 นางสาว นีดา เพชรราม ดาราศาสตร์
16 19702 5 3 16 นาย สุรเดช บัวแดง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
17 19703 5 3 17 นาย อภิชัย จำกลาง ดนตรีไทย
18 19720 5 3 18 นางสาว มลฤดี สระกลาง ลีลาตานี
19 19725 5 3 19 นางสาว อริสา นิวัติ ละครสั้น Skit
20 19731 5 3 20 นาย ดนุสรณ์ ชาวไร่ นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
21 19745 5 3 22 นาย ศราวุฒิ ปั่นกลาง นักกฎหมายน้อย
22 19762 5 3 23 นางสาว ปิยธิดา พุทธจักร ดาราศาสตร์
23 19786 5 3 24 นาย ภูตะวัน สาแก้ว นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
24 19813 5 3 25 นางสาว สศิตา นันสันเทียะ ละครสั้น Skit
25 19824 5 3 26 นาย ทีฆายุ ชุ่มกลาง เครื่องบินพลังยาง
26 19846 5 3 27 นางสาว ปารีย์ นุชกลาง คำคม
27 19855 5 3 28 นางสาว สิรินทรา หวังรัดกลาง สภานักเรียน
28 19876 5 3 29 นาย ภัทรพงศ์ กิ่งสักกลาง ฟุตซอล
29 19884 5 3 30 นางสาว กนกวรรณ เติบกลาง ยุวบรรณารักษ์
30 19970 5 3 31 นางสาว ศิริกานต์ หนากลาง เพชรภาษาไทย
31 20677 5 3 32 นางสาว วิภาวินี เม้ากลาง ดาราศาสตร์
32 21438 5 3 33 นางสาว ปนัสยา กมลกลาง ดาราศาสตร์
33 22011 5 3 34 นาย วิวิทย์ ศรีอภัย นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
34 22014 5 3 35 นางสาว สุภาวดี เพาะกลาง ลีลาตานี
35 22015 5 3 36 นางสาว อรัชญา เกรียบกลาง ละครสั้น Skit

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)