21-Jan-2021

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18834 5 12 1 นาย กฤษ์ติราช ศาลากลาง ผู้ดัดสินกีฬา
2 18838 5 12 2 นาย ณัฐพงศ์ โลสันเทียะ ผู้ดัดสินกีฬา
3 18853 5 12 3 นาย อิสรา แต้มด่านกลง ผู้ดัดสินกีฬา
4 19344 5 12 4 นาย เจษฎา ขออ่อนกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
5 19422 5 12 5 นาย ระพีพัฒน์ จั่นทอง ผู้ดัดสินกีฬา
6 19423 5 12 6 นาย รัฐศาสตร์ ตรีกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
7 19431 5 12 7 นาย อมรเทพ อาจหาญ ผู้ดัดสินกีฬา
8 19513 5 12 8 นาย นนธวัช รักด่านกลาง นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
9 19515 5 12 9 นาย ปกรณ์ ละพิมพ์ ผู้ดัดสินกีฬา
10 19516 5 12 10 นาย ภาณุพงศ์ ดีหมื่นไวย์ ผู้ดัดสินกีฬา
11 19550 5 12 11 นาย ชลสิทธิ์ อาจวิชัย นักศึกษาวิชาทหาร (ร้อย 2)
12 19594 5 12 12 นาย เกรียงไกร น้อยลา ผู้ดัดสินกีฬา
13 19655 5 12 13 นาย ศุภกิตติ์ ขอรวมกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
14 19658 5 12 14 นาย อดิศร พินิจกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
15 19697 5 12 15 นาย รัตนพล เชิญกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
16 19737 5 12 16 นาย นัฐพล ปิตุทิพย์ ผู้ดัดสินกีฬา
17 19773 5 12 17 นาย ชนะชัย โคตรภัทร ผู้ดัดสินกีฬา
18 19784 5 12 18 นาย พชรพล หาหอม ผู้ดัดสินกีฬา
19 19835 5 12 19 นาย สุรชัย คร่ำกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
20 19836 5 12 20 นาย อนุชา อุ่นบุญ ผู้ดัดสินกีฬา
21 19864 5 12 21 นาย คฑาวุธ งานการดี ผู้ดัดสินกีฬา
22 19873 5 12 22 นาย นำโชค เดือนกลาง ผู้ดัดสินกีฬา
23 19880 5 12 23 นาย ศิริวัฒน์ จันทร์กลาง ผู้ดัดสินกีฬา
24 20688 5 12 24 นาย นรากร ลาภกระโทก ผู้ดัดสินกีฬา
25 20700 5 12 25 นาย จิรสิน วรนาม ผู้ดัดสินกีฬา
26 22083 5 12 26 นาย กรินทร์ แพทย์กลาง ผู้ดัดสินกีฬา
27 22084 5 12 27 นาย พีรพัฒน์ นิมิตรหมื่นไวย์ ผู้ดัดสินกีฬา

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)