18-Jul-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 18787 5 10 1 นาย ณัฐศักดิ์ นามวิสิทธิ์ นักศึกษาวิชาทหาร
2 18836 5 10 2 นาย จารุเดช หาญสงคราม นักศึกษาวิชาทหาร
3 18842 5 10 4 นาย นิธิกร ช่อกลาง Sport Equipment
4 18843 5 10 5 นาย บูรพา แซ่ลิ้ม ช่างออกแบบ
5 18881 5 10 6 นาย กชพล มุ่งอ้อมกลาง ช่างออกแบบ
6 18882 5 10 7 นาย กรณ์ดนัย ไพดีพะเนาว์ สหกรณ์โรงเรียน
7 18885 5 10 8 นาย จตุรพัฒน์ พลาหาญ Sport Equipment
8 18888 5 10 9 นาย ณัฐพล รอดกลาง สหกรณ์โรงเรียน
9 18889 5 10 10 นาย ณัฐวัฒน์ ขอพลอยกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
10 18890 5 10 11 นาย ดรัณภพ กองทองหลาง IT (ไอที)
11 18895 5 10 12 นาย ปฎิภาณ ภิญโญภาสวร ช่างออกแบบ
12 19076 5 10 13 นาย กฤติคุณ สุวรรณอาจ ช่างออกแบบ
13 19127 5 10 14 นาย เดชดนัย มนต์กลาง สหกรณ์โรงเรียน
14 19133 5 10 15 นาย พลฤทธิ์ ชำนาญกลาง ตะกร้อ
15 19138 5 10 16 นาย วีรภัทร หาสุข สหกรณ์โรงเรียน
16 19139 5 10 17 นาย ศักรินทร์ สะบาศรี ตะกร้อ
17 19141 5 10 18 นาย ศุภกิตติ์ โลสันเทียะ Sport Equipment
18 19143 5 10 19 นาย สรศักดิ์ เนมขุนทด ช่างออกแบบ
19 19144 5 10 20 นาย สุรวุฒิ ทะสุนทร Sport Equipment
20 19176 5 10 21 นาย ธนกร หลอกลาง สหกรณ์โรงเรียน
21 19183 5 10 22 นาย ภัทรพล ขอจุลกลาง ช่างออกแบบ
22 19186 5 10 23 นาย ภาสกร เกิดจันทึก สหกรณ์โรงเรียน
23 19222 5 10 24 นาย จิรายุส จ๊อกถึง เศรษฐกิจพอเพียง
24 19226 5 10 25 นาย ณัฏฐพล ฉิมกลาง Sport Equipment
25 19227 5 10 26 นาย ณัฐพร นัดสันเทียะ นักศึกษาวิชาทหาร
26 19231 5 10 27 นาย นครินทร์ เล็งกลาง ช่างออกแบบ
27 19232 5 10 28 นาย ปฏิวัติ เทพเดช นักศึกษาวิชาทหาร
28 19236 5 10 29 นาย มนตรี ไทยสันเทียะ Sport Equipment
29 19976 5 10 30 นาย สุทธิพงค์ พัฒทอง เศรษฐกิจพอเพียง
30 21408 5 10 31 นาย เนวิน แซ่พาน Sport Equipment
31 21409 5 10 32 นาย ภูวดล อินสกุล IT (ไอที)
32 21410 5 10 33 นาย ศกุนตลา ช่างเรือนกลาง ไอที หรรษา
33 21411 5 10 34 นาย อาทิตย์ วงวิเศษ Sport Equipment

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)