25-Apr-2019

ที่ เลขประจำตัว ชั้น ห้อง เลขที่ ชื่อ-สกุล วิชา
1 17992 5 1 1 นาย เจษฎากรณ์ กล้าหาญ เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
2 17996 5 1 2 นาย ญาณวัฒน์ กองแก้ว สภานักเรียน
3 18029 5 1 3 นาย คมกฤษณ์ ชะนะภักดิ์ นักศึกษาวิชาทหาร
4 18039 5 1 5 นาย ศิวัช มุ่งกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
5 18044 5 1 6 นาย เสกสรรค์ ตามกลาง นักศึกษาวิชาทหาร
6 18050 5 1 7 นาย อังคาร สุภาพรหม ดนตรีในสวน
7 18080 5 1 8 นาย จักรภัทร คำบุตรดี นักศึกษาวิชาทหาร
8 18086 5 1 9 นาย ชัชวาลย์ มลกลาง เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
9 18715 5 1 10 นาย ธิตินันท์ ธีระพันธ์ ดนตรีในสวน
10 19994 5 1 11 นาย ชิษณุพงศ์ ถ่ายสูงเนิน นักศึกษาวิชาทหาร
11 19995 5 1 12 นาย อิสระพงษ์ เรืองประโดก นักศึกษาวิชาทหาร
12 18005 5 1 13 นางสาว ญาราภรณ์ เกตุบท วิทย์คิดสนุก
13 18006 5 1 14 นางสาว ฐิติญา เสริมทองหลาง จัดถาดสวนแก้ว
14 18009 5 1 15 นางสาว นุชจรินทร์ ชิงเมืองปัก Crossword
15 18010 5 1 16 นางสาว บัณฑิตา แจ่มกลาง วิทย์คิดสนุก
16 18013 5 1 17 นางสาว ปวีณ์รัตน์ จงรับกลาง จัดถาดสวนแก้ว
17 18015 5 1 18 นางสาว พิชญธิดา มหาณรงค์ ณ ราชสีมา ภาษาอังกฤษแสนสนุก
18 18017 5 1 19 นางสาว ภัทราวดี เย็มสันเทียะ จัดถาดสวนแก้ว
19 18054 5 1 20 นางสาว ชุติมา ทองสุขนอก วิทย์คิดสนุก
20 18055 5 1 21 นางสาว ญาณิภา ยารัมย์ วิทย์คิดสนุก
21 18057 5 1 22 นางสาว ธีระดา มุ่งเขื่องกลาง ภาษาอังกฤษแสนสนุก
22 18058 5 1 23 นางสาว นัทกาญ ชุมศรี วิทย์คิดสนุก
23 18061 5 1 24 นางสาว พนิดา ยุวนิช วิทย์คิดสนุก
24 18062 5 1 25 นางสาว พิชญา บัวบาน วิทย์คิดสนุก
25 18064 5 1 26 นางสาว พิมพิศา ปานกลาง ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
26 18065 5 1 27 นางสาว รวิสรา ไม้กลาง ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
27 18067 5 1 28 นางสาว ลักษิกา ปลั่งกลาง วิทย์คิดสนุก
28 18069 5 1 29 นางสาว วิภาวี กลมกลาง วิทย์คิดสนุก
29 18070 5 1 30 นางสาว สิริกัญญา โจสันเทียะ วิทย์คิดสนุก
30 18071 5 1 31 นางสาว สิริยากร หมั่นการ วิทย์คิดสนุก
31 18072 5 1 32 นางสาว สุดารัตน์ พูนศรี วิทย์คิดสนุก
32 18073 5 1 33 นางสาว สุทธิชา เชิญกลาง วิทย์คิดสนุก
33 18115 5 1 34 นางสาว วิลาวรรณ์ เฉียงกลาง เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
34 18517 5 1 35 นางสาว พิยดา พุทธิพันธ์ เผยแพร่ดนตรีไทยสู่ชุมชน
35 19996 5 1 36 นางสาว วรรณทนา กันดี วิทย์คิดสนุก
36 19997 5 1 37 นางสาว รัตนวดี เบ็ญจมาศ วิทย์คิดสนุก
37 19998 5 1 38 นางสาว บัวชมพู แผนสันเทียะ ประวัติเศรษฐศาสตร์น้อย
38 10051 5 1 39 นาย หิรัญ เกษรบัว นักศึกษาวิชาทหาร

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)

ลงชื่อ..............................................

(..............................................)